DOKTORGRADER

Naturvitenskapens samfunnsmessige betydning

Avhandlingen omfatter et kvalitativt studie av hvordan elever tar stilling til en ”typisk” kontrovers, nemlig muligheten for at ved å vokse opp nær en høyspentledning kan risikoen for å utvikle leukemi øke.

Kolstø beskriver ulike særtrekk ved elevenes utsagn og tankegang, blant annet hva som bestemmer den tilliten elevene har til ulike påstander. Han har utviklet en modell for hvordan slike sider ved naturvitenskapen kan bli behandlet i praksis i skolen.

Gjennom undervisningen i naturfag i skolen bør elevene forberedes på å ta stilling til aktuelle konflikter og kontroverser. Naturvitenskapen som inngår som element i slike kontroverser, er ofte preget av usikkerhet.

Trass i dette møter mange elever i skolen en kunnskap som regnes som sikker og udiskuterbar. Dette kan virke forvirrende når de møter forskere som er uenige. I naturvitenskap har uenighet, argumenter og diskusjoner spilt en viktig rolle. Kolstø mener at skolen må legge mere vekt på denne siden ved naturvitenskapen.

Les mer om: