ENERGI

Nærmest unison motstand: Kommunene vil ikke ha vindkraftanlegg

Nesten alle kommunene som har uttalt seg om NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land, avviser forslaget.

Særlig på Sørlandet har en rekke kommuner allerede protestert på NVEs forslag til områder som er godt egnet til utbygging av vindkraft. Bildet viser vindparken på Lista.
Særlig på Sørlandet har en rekke kommuner allerede protestert på NVEs forslag til områder som er godt egnet til utbygging av vindkraft. Bildet viser vindparken på Lista. Foto: Øyvind Lie
25. juli 2019 - 10:35

Det viser en gjennomgang TU har gjort av de høringsuttalelsene som foreløpig er publisert på nettsidene til Olje- og energidepartementet.

I vår foreslo NVE å definere 13 områder i Norge som egnet for å bygge ut vindkraft.

Forslaget er nå ute på høring, og fristen er ikke før 1. oktober. Hittil er det lagt ut 26 høringsuttalelser fra kommuner og fylkeskommuner, samt en rekke høringsuttalelser fra privatpersoner og enkelte aksjonsgrupper mot vindkraft.

Av de 26, er det 22 som helt klart sier nei til vindkraft i sitt område. Tre går ikke direkte mot forslaget, men har krav til en slik plan.

Bare Østfold fylkeskommune har en uttalelse som i prinsippet er positiv til vindkraftplanene.

«Fylkestinget i Østfold støtter intensjonen om å styre vindkraftutbygging til områder
hvor utbyggingen er mest mulig lønnsom, og hvor konfliktene med miljø- og
samfunnsinteresser er akseptable», heter det i vedtaket.

Men også Østfold er kritisk til forslaget fra NVE, særlig at den nasjonale rammen ikke tar hensyn til regoinale planer, noe som vil gjøre utbygging lite forutsigbart, mener fylkeskommunen.

«Nasjonal ramme kan derfor ikke alene nyttes som grunnlagsdokument i konsesjonssaker», heter det i vedtaket fra fylkestinget.

Kommuner i Agder er de som hittil har vært ivrigst til å sende inn høringsuttalelse. 8 av 26 uttalelser kommer fra sørlandskommunene. Bare Mandal har en uttalelse som er nøytral, resten er tydelig negative til forslaget fra NVE.

Les også

– For mange negative konsekvenser

Kommunestyret i Lyngdal mener landbasert vindkraft har for mange negative konsekvenser.

«Støy, landskapsbilde, naturinngrep, biologisk mangfold, fugle- og dyreliv, og bruksbegrensninger på store arealer», er en uttalelse som er ganske typisk for reaksjonene fra Kommune-Norge.

I stedet for å bygge landbaserte vindkraftanlegg, er Lyngdal blant dem som også lister alternative kilder for å produsere mer elektrisitet:

  • Oppgradering av vannkraft og ledningsnett
  • ENØK-tiltak
  • Spareprogrammer
  • Alternative grønne energiformer (sol, hydrogen, biobrensel, bølgekraft osv.)
  • Offshore vindmøller
Dette er de 13 områdene som NVE mener egner seg best for vindkraft i Norge. Foto: NVE

En rekke kommuner understreker at nettopp kommunens syn i realiteten må avgjøre utfallet av en utbyggingssak. Et mindretall på Stortinget ønsker et slikt kommunalt veto i vindkraftsaker. En oversikt fra tidligere saker viser at det bare i ett tilfelle har skjedd at kommunens nei ble overkjørt av statlige myndigheter.

NVE har til sammen vurdert over 40 ulike områder i Norge, og altså konkludert med at 13 av dem er egnet for vindkraft.

– Dette er ikke en utbyggingsplan for vindkraft, men en faglig gjennomgang for å peke ut de områdene i Norge som er mest egnet for vindkraft når man tar hensyn til miljø- og samfunnsvirkninger, sa vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund til TU da planen ble lagt fram 1. april.

Les også

– Teknologien går i feil retning

Flere av kommunene som til nå har sendt inn høringsuttalelse, ber spesifikt om at deres område blir tatt ut av planen. Flere mener også at NVE har undervurdert hvor store konflikter det er lokalt om potensielle vindkraftutbygginger. Ett eksempel er i Masfjorden, som selv nylig har vedtatt en kommuneplan uten plass til vindkraft. 

«Kommunestyret er sterkt usamd i at området i Masfjorden og Gulen er lite konfliktfullt. Dette
området er ikkje godt eigna til vindkraftutbygging», skriver Hordaland-kommunen i sin uttalelse.

Høyanger kommune peker på at den teknologiske utviklingen for vindkraft går i retning av installasjoner som gir større inngrep i naturen, ikke mindre. Høyere master og bredere vingespenn er med på å legge beslag på stadig større areal der turbinene blir satt opp, mener kommunen.

«Fleire vil karakterisere dette som visuell forsøpling. Ein er redd for støy frå mastene, og selve anlegga vil være til stor sjenanse for alle dei som vil ha ei genuin naturoppleving i fjellet», heter det i høringsuttalelsen.

Både Bjerkreim kommune og Trøndelag fylkeskommune mener også at de allerede har tatt sin del av ansvaret for å bygge ut vindkraft.

«Kunnskap fra den pågående utbygginga av vindkraft og kraftnett i Trøndelag må̊ hentes inn og sammenstilles før det eventuelt er aktuelt å bygge ut nye vindkraftanlegg på̊ land», skriver fylkeskommunen i sin uttalelse til NVE.

Også Statens vegvesen er kritisk til NVEs forslag. Vegvesenet mener det er urealistisk ikke å ta med investeringer knyttet til transportårene inn til anleggene, noe som kan kreve utbygging av veier i nærheten slik at utstyret faktisk kan transporteres der vindparkene skal anlegges.

 

Les også

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.