Integratorens rolle er merverdi gjennom systemintegrasjon

Norske bedrifter har et stort potensial som kan utløses gjennom tettere samhandling mellom fagdisiplinene og økt systemintegrasjon i industrien.

Integratorens rolle er merverdi gjennom systemintegrasjon
Systemintegratoren skal sørge for at delsystemene spiller sammen på en sømløs måte.

Merverdi ved systemintegrasjon

  • Åpne IT- og kommunikasjonsstandarder som sikrer tilgang til verdifulle sanntids- og beslutningsdata.
  • Økt samhandling mellom fagdisipliner og kompetanseområder som gir bedre mulighet for optimalisering og forbedringsarbeid.
  • Standardisering og integrasjon gir lavere opplærings-, drift- og vedlikeholdskostnader, dermed også reduserte levetidskostnader.
  • Standardisering og integrasjon muliggjør en felles sikkerhetsfilosofi som sikrer IT-infrastruktur og maskinsikkerhet.
  • Integrasjon og felles beslutningsstøttesystem gir høyere driftstid som følge av fellesalarm og hendelsesfilosofi.

Tekst: Arve Teie, Markedsdirektør Goodtech ASA, en Integra medlemsbedrift

I dagens globaliserte og konkurranseutsatte marked lever norsk industri under krevende forhold.

Les: Skarv er BPs tekniske utstillingsvindu

Et puslespill

For å møte kravet til konkurransedyktighet, er det nødvendig med innføring av automatiserte, fleksible og tilpasningsdyktige produksjonsløsninger.

Tekniske produksjonsløsninger som automatisering og industriell IT er ikke nok. Det handler om menneskelige ressurser og arbeidsprosesser hvor integrasjonen av teknologi, mennesker og prosesser er det som gjør industrien i stand til å ta bedre beslutninger.

Systemintegrasjon er som et puslespill, mangler du én brikke, risikerer du å miste helheten.

Les: Magnesiumen på Herøya spiller igjen, med langt høyere automatiseringsgrad

Sandarder og felles spesifikasjoner

En systemintegrators rolle er å følge prosjektet fra A til Å, i tett samarbeid med byggherren. Et industriprosjekt er en kompleks matrise av ulike teknologi-, fag- og løsningsleverandører. Leverandørene er gjerne de beste innenfor sitt område, men helheten krever felles standarder og grensesnitt.

Det er avgjørende å fjerne proprietære løsninger og enkelt-leverandørers kommunikasjonshindre. Integratorens oppgave er å fastsette standarder for hardware- og systemplattform, programbibliotek og struktur, datautveksling og dokumentasjon for så å knytte matrisen sammen til et enhetlig system.

Les:  Stolprodusenten SB Seating (Håg) på Røros har økt produktiviteten med 70 prosent

Effektiv beslutningsstøttesystem

 

IT-infrastruktur og et felles overordnet beslutningsstøttesystem er nøkkelen til suksess og kan best sammenlignes med bedriftens nervesystem og hjerne. Design av nettverk og IT-løsninger for å ivareta sikkerhet, ytelse og åpenhet er nødvendig på et tidlig tidspunkt i prosjektet, og grensesnittene må være klare før de ulike teknologileverandørene velges.

En stor utfordring for mange produksjonsbedrifter i dag er at viktig informasjon ligger i atskilte «siloer», eller gjemt i utilgjengelige databaser, og at man opererer med separate og uforenelige systemer.

Systemintegrasjon handler om å hente ut bedriftskritisk sanntidsinformasjon, sammenstille informasjonen og bringe riktig informasjon til riktig tid til riktige personer i et felles, overordnet beslutningsstøttesystem.

Les:  Goliat tar siste stikk på diagnostikk

Samspill

Integrasjon mellom teknologi, prosesser og mennesker vil føre til tverrfaglig samarbeid og deling av kunnskap på tvers av organisasjonens fagdisipliner og kompetanseområder. Det igjen vil øke bedriftens evne til å levere mer effektivt etter bedriftens forretningsmessige prioriteringer.

Samhandlingen som skapes gjennom å etablere et overordnet operatør- og beslutningsstøttesystem vil gi felles og forenklede arbeidsprosesser, og sikre effektive og verdiskapende beslutninger, samt god gjennomføring.

Les:  Norfersks kjøttpakkesenter sprer ferskvare på en helt ny måte