DOKTORGRADER

Dannelse av plast

Avhandling handler om om polyolefiner, som er våre vanligste plaster, med et årlig forbruk på ca 35 kg per innbygger i Norge.

Kittilsen har vurdert hvordan ulike reaksjonsbetingelser innvirker på dannelsen av plast. I prosessen vokser en uorganisk katalysatorpartikkel til en polymerpartikkel. Han har studert de fysiske kreftene som er involvert i dannelsen av slike partikler, og hvordan disse er med på å forme strukturen på polymerpartiklene.

En annen viktig del av arbeidet har vært å se på hvordan de ulike komponentene til polymeren blir transportert til de reaktive sentra og hvordan reaksjonsbetingelsene påvirker polymerens egenskaper. Arbeidet er et viktig bidrag til økt forståelse av polyolefin-prosesser, slik at disse kan optimaliseres og forbedres.

Bakgrunnen for arbeidet har vært ønsket om å heve kompetansenivået på polyolefinområdet i Norge, blant annet fordi det er utviklet en ny type katalysator som viser en del forbedrede egenskaper. Norge er knyttet til feltet gjennom Borealis AS.

Avhandlingen har tittelen Mass Transport and Kinetic Phenomena in Catalytic Polymerization of Olefins (Massetransport og kinetikk fenomen i katalytisk polymerisering av olefiner). Den er utført ved Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU, med professor Hallvard Svendsen som hovedveileder og professor Timothy McKenna, LCPP-CNRS/ESCPE-Lyon, Frankrike, som medveileder. Arbeidet er utført med støtte fra Norges forskningsråd.

Les mer om: