Beregner fjærstyrken

Beregner fjærstyrken

Siden begynnelsen av 2011 har Lesjöfors hatt tilgang til et nytt FEM- program for styrkeberegninger innen produktområdet fjærer og bladfjærer. Investeringen gir muligheter for en enda bedre og mer avansert teknisk støtte innen dette området, blir det opplyst. FEM er forkortelse for Finite Element Method, en metode som bruker numerisk matematikk for å løse komplekse problemstillinger innen fysikk, som styrke, flyt og varmeledning. Metoden kan i korthet forklares med at fjæroverflaten deles opp i små biter, såkalt begrensete elementer. Hvert element blir deretter analysert matematisk under visse gitte betingelser og i samsvar med en forhåndsbestemt prosedyre. Resultatet fra hvert enkelt element settes deretter sammen, og gir løsningen på det søkte spenningsbildet i fjæren eller bladfjæren. Illustrasjonen viser to eksempler på spenningsbilder, hvor rødt indikerer risiko (fare for brudd) og blått indikerer at det er lav risiko i dette området.

Lesjöfors bruker programvaren til å utføre styrkeberegninger for fjærer med avvikende geometri i forhold til standardfjærer eller på fjærer som er belastet på en ukonvensjonell måte. I tillegg er det også mulig å gjøre detaljerte analyse av fjærende komponenter for å optimalisere produktet eller for å øke forståelsen av hvor belastningen er størst.

Lesjöfors har valgt programmet ANSYS som har sitt opphav fra 70- tallets kjernekraftindustri, og er ett av de beste kommersielle FEM- programmene som finnes på markedet. Programmet klarer blant annet å ta hensyn til mange av de faktorer som vanligvis oppstår ved fjærberegninger, slik som store deformasjoner og ulike deler av fjæren som kommer i kontakt med hverandre under deformasjonsforløpet. Programmet kan beregne dynamiske forløp, ikke-lineære materialer kan beregnes og det kan benyttes til ulike bøyningsanalyser. FEM- beregninger brukes først og fremst i større prosjekt der kvalifiserte styrkeberegninger er påkrevd.

Les mer om: