KRAFT

Anklager NVE for å stjele kunder

Utkonkurrerer private konsulenter med monopolpenger, hevder Sweco-ansatt.

Den ene dagen skal NVE-ansatte godkjenne flomberegningene til private konsulenter, den neste dagen møtes de som konkurrenter, skriver Lars Jenssen i Sweco. (Foto: Mona Strande)
Den ene dagen skal NVE-ansatte godkjenne flomberegningene til private konsulenter, den neste dagen møtes de som konkurrenter, skriver Lars Jenssen i Sweco. (Foto: Mona Strande) Bilde: Mona Strande
Øyvind LieØyvind LieJournalist
27. juni 2013 - 08:45

KRYSSUBSIDIERING

 • At inntektene fra virksomhet i et marked benyttes til å subsidiere virksomhet i et annet marked. Den typiske situasjonen er at inntekter fra skjermet virksomhet benyttes til å finansiere konkurranseutsatt virksomhet.
 • EØS’ statsstøtteregelverk forbyr statsstøtte til virksomheter som opererer i et marked.
 • Støtten kan bestå av direkte økonomiske overføringer, rentesubsidier, finansielle garantier, indirekte tilskudd i form av fritak fra skatter og avgifter og lignende.
 • Støtten regnes som ulovlig dersom den bidrar til å vri, eller truer med å vri, konkurransen på det aktuelle området og kan påvirke samhandelen mellom EØS-land.

Kilde: NVE

NVES HYDROLOGISKE AVDELING

 • Samler inn, lagrer og tilgjengeliggjør hydrologiske data.
 • NVE måler blant annet vannstand, vannføring og vanntemperatur i et stort antall vassdrag i hele landet.
 • Gjennom oppdragsdrift av mange målestasjoner, sikrer man at en stor mengde måledata utover NVEs eget målenett blir samlet og gjort tilgjengelig. Dette er ifølge NVE er svært viktig for både privat bruk og for forvaltningen av Norges vannressurser.

Kilde: NVE

NVE ANLEGG

 • NVE Anlegg driver entreprenørvirksomhet og utfører i hovedsak vassdragsrelaterte oppdrag for NVE.
 • Oppdragene er i hovedsak sikring mot skred, erosjon og flom, miljøtiltak i vassdrag, bygging av terskler og tørrmurer.
 • Anleggsenheten har ifølge NVE gjennom mange år bygd opp betydelig kompetanse når det gjelder bygging i og ved vann og har en viktig beredskapsfunksjon.
 • For tiden har NVE Anlegg til sammen 35 ansatte.

Sweco må ofte konkurrere med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om rådgivningsoppdragene, skriver Lars Jenssen i en epost til Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet (FAD).  Jensen, som selv jobber i Sweco med byggteknisk rådgiving knyttet til vassdrag, spør departementet om dette er i strid med konkurransereglene.

Jenssen beskriver det han mener er en typisk situasjon der Statens vegvesen trenger konsulenter innen hydrologi og utlyser en rammeavtale på Doffin der oppgaven er å bistå med flomberegning når vegvesenet bygger bruer.

«Både private rådgivere og NVE gir tilbud. NVE har lave priser og blir ofte valgt», skriver Jenssen i eposten som Teknisk Ukeblad har sett. Jenssen nevner for øvrig ikke i eposten at han er ansatt i Sweco.

Les også: Kommuner undersøker ikke flomfaren, forstår ikke flomkart og lar folk bygge i utsatte områder

– Kryssubsidiering

Han mener dagens praksis er problematisk av flere årsaker.

«Det er ingen forvaltningsoppgave og det er ingen grunn til at NVE skal drive vanlig næringsvirksomhet. Virksomheten er ikke utskilt, og det er rimelig å anta at det skjer en kryssubsidiering», hevder Jenssen.

Han viser også til at NVE er forvaltningsmyndighet i mange av sakene der de også er konsulenter.

«For vegvesenet er det praktisk at samme etat, NVE, både utreder boren og gjør forvaltningsmessige vedtak (f. eks. vurdering av konsesjonsplikt). Private kan ikke tilby slike «alt i ett»-løsninger», skriver Jenssen.

Han mener det er problematisk at NVE er godkjenningsmyndighet samtidig som de er konkurrenter.

«For eksempel, den ene dagen skal en person hos NVE godkjenne flomberegningene jeg har gjort (lovpålagt ifm. dammer), neste dag møter jeg samme person som konkurrent», skriver Jenssen i eposten, som ble sendt i januar.

Les også: Vindkraftaktørene nekter å bygge sammen

– Uryddig

Administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende ingeniørers forening (RIF) er også kritisk til konkurransesituasjonen med NVE.

– Jeg synes det dette er prinsipielt problematisk og uryddig at en offentlig etat tar på seg rådgiveroppdrag for så i neste omgang sitte på andre siden av bordet og godkjenne de samme tiltakene. Utbyggerne kan da velge NVE som rådgiver fordi de vet at det er de som skal sitte og godkjenne i ettertid. Det blir litt bukken og havresekken, sier Hansteen til Teknisk Ukeblad.

Hun mener oppgavene med å rådgi og å godkjenne burde vært utført av to ulike instanser.

Spørsmålet er prinsipielt viktig å få avklart, sier Hansteen.

Avviser påstandene

FAD sendte saken videre til Olje- og energidepartementet (OED), som har ansvaret for å følge opp NVE.

I et svarbrev til OED skriver NVE at de legger vekt på å organisere virksomheten slik at ulike mål og roller unngår å havne i konflikt. Direktoratets vurdering er da også at «ingen deler av oppdragsvirksomheten blir subsidiert av forvaltningen i strid med forbudet mot ulovlig statsstøtte».

Bakgrunnen for dagens ordning er at før Statkraft ble skilt ut fra NVE i 1986 var forvaltning, hydrologi og kraftutbygging samlet i en organisasjon. Da kraftutbygging ble skilt ut til Statkraft, fortsatte NVEs hydrologiske avdeling arbeidet med å etablere og drive de hydrologiske målestasjonene, nå mot betaling.

Oppdragsvirksomheten ved NVEs hydrologiske avdeling er i statsbudsjettet for 2013 forutsatt en inntjening på 31 millioner kroner.  Dette finansierer 36 årsverk i hydrologisk avdeling og gir i tillegg konsernbidrag til NVEs øvrige drift. Alle seksjonene ved hydrologisk avdeling utfører oppdrag, opplyser NVE. Det er ingen øvre grense for hvor stor andel  av omsetningen de eksterne oppdragene kan utgjøre.

Oppdragene dreier seg både om eksternt finansiert forskning, abonnementstjenester for hydrologiske data, drift av hydrometriske målestasjoner på vegne av eksterne oppdragsgivere, internasjonale oppdrag, flomberegninger for kommuner og offentlige etater, vassdragsmodellering for optimalisering av vassdragsdrift og hydrologiske analyser.

Les også: Statkraft vil hemmeligholde vindkraftproduksjonen

– Markedspris

Direktoratet viser til at deres hydrologiske avdeling benytter en timepris på 985 kroner pluss merverdiavgift.

«Denne prisen er satt for å dekke lønns- og administrative kostnader, øvrige overheads, samt en rimelig avkastning. Denne timeprisen ligger slik NVE oppfatter det, om lag på samme nivå som hos konkurrentene i markedet», skriver NVE i sitt svarbrev.

Direktoratet viser til at det finnes eksempler på at NVE har tapt konkurranse om oppdrag på grunn av for høy pris.

Samtidig understreker NVE at Hydrologisk avdeling ikke treffer vedtak, verken i konsesjonssaker eller andre saker innenfor NVEs forvaltningsområde, og at den heller ikke tar oppdrag som er knyttet til søknad om konsesjon eller vurdering av konsesjonsplikt for vassdragstiltak.

Les også: Vindkraftverk kan tvinges til å redusere produksjonen for å unngå fugledød

– Spesialkompetanse

Målet for oppdragsvirksomheten er ifølge NVE å være en støtte for forvaltningen og tilfredsstille etterspørsel etter spesialkompetanse i samfunnet «som det er naturlig at utføres av den nasjonale faginstitusjonen for fagfeltet».

«Oppdragsvirksomheten gjør det også mulig å opprettholde og utvikle kompetanse på mange fagfelt som er av stor betydning for NVEs forvaltning og løsning av NVEs samfunnsoppgaver», heter det i brevet.

Dessuten trekkes erfaringer fra oppdragsvirksomheten aktivt inn for å «forbedre, effektivisere og fremtidsrette den hydrologiske støtten til NVEs forvaltning», skriver direktoratet.

Videre er oppdragsvirksomheten ifølge NVE med på å gjøre direktoratet til en attraktiv arbeidsplass ved rekruttering av medarbeidere, fordi den gir muligheter til varierte, interessante og utfordrende arbeidsoppgaver.

Les også: Kan tape 8 milliarder på forsinket linje

Øvre grense

Også NVE Anlegg tar eksterne oppdrag mot betaling (se faktaboks).  Enheten er en videreføring av det som tidligere gikk under navnet NVEs forbygningsvirksomhet, og er i likhet med Hydrologisk avdeling både relevant og samfunnsnyttig, ifølge NVE.

NVE Anlegg gir pristilbud til forvaltningen på hvert enkelt prosjekt som skal gjennomføres, enten i form av timepriser på maskiner og mannskap eller som enhetspriser på aktiviteter.

De kan i henhold til interne retningslinjer ta på seg inntil 20 prosent av omsetningen som eksterne oppdrag innenfor vassdragsrelatert virksomhet.

NVE Anlegg har ifølge direktoratet som mål å oppnå driftsmessig balanse basert på konkurransedyktige priser.

Timepris for gravemaskin med fører er 750-850 kroner, som NVE oppfatter som «vanlig markedspris».

– Balanserer oppgavene

Fungerende seksjonssjef Lasse Vannebo i NVE medgir overfor Teknisk Ukeblad at NVE har mange roller, men han mener direktoratet balanserer de ulike oppgavene og rollene på en måte som gjør at de kan ha et ryddig forhold til sine samarbeidspartnere.

– I brevet vi har sendt til OED går det fram at vi legger vekt på å organisere virksomheten slik at ulike mål og roller unngår å havne i konflikt. Dette var også førende for organisasjonsendringen som ble gjort gjeldende fra nyttår. Vi mener at vi håndterer våre ulike roller på en god måte, sier Vannebo.

Les også: 50 arbeidsplasser i Finnmark ville kostet staten 10 milliarder

– Interessante spørsmål

OED opplyser at de ikke har informasjon som tilsier at det forekommer uregelmessigheter i tilfeller der NVE potensielt konkurrerer med private aktører.

Som vi sier i vårt svarbrev til OED, legger vi vekt på å organisere virksomheten slik at ulike mål og roller unngår å havne i konflikt. Dette var også førende for organisasjonsendringen som ble gjort gjeldende fra nyttår. Vi mener at vi håndterer våre ulike roller på en god måte.

 Departementet ser ikke grunnlag for å foreta seg noe på bakgrunn av redegjørelsen fra NVE, sier kommunikasjonsrådgiver Jon Evang i OED til Teknisk Ukeblad.

Lars Jenssen selv ønsker ikke å utdype kritikken overfor Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Stefan Okstveit i Sweco ønsker heller ikke å utbrodere.

«Siden saken gjelder en privat henvendelse fra en av våre ansatte, så ønsker vi ikke å kommentere dette. Vi synes likevel at spørsmålene er interessante og ser frem til en eventuell mer utdypende debatt rundt problemstillingen», skriver han i en epost til Teknisk Ukeblad.

Les også: Kundene fikk betalt for å bruke strøm

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.