Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

UnderOslo - Vi måler mens du sover

Del

Vann – og avløpsetaten og Scan Survey jobber tett og langsiktig sammen for å forbedre dokumentasjonen og kvaliteten på eksisterende infrastruktur under bakken i Oslo. Nøyaktig landmåling og imponerende 3D modeller produseres på steder og i miljøer hvor folk sjelden ferdes!

De siste årene har Vann- og avløpsetaten jobbet målrettet med digital dataflyt på GML-format på nyanlegg. Men det er også behov for å løfte datakvalitet på eksisterende ledningsinfrastruktur. Samarbeidet med Scan Survey har bidratt til dette løftet, spesielt for stedfesting av tunneler hvor arbeidsforholdene er utfordrende og krever spesiell kompetanse innen produksjon og håndtering av punktskyer. Oppdaterte og pålitelige data hjelper Oslo VAV med å forebygge HMS-avvik og gir bedre grunnlag for nye prosjekter og investeringer.

Viktig samfunnsoppdrag

Trening: Fremrykning og forsering av rør i blinde, med innlagte hindringer!
Trening: Fremrykning og forsering av rør i blinde, med innlagte hindringer!

Musikkfestivalen «OverOslo» har blitt et høydepunkt for mange osloborgere i juni hvert år. Festivalen er et godt eksempel på hva en god by kan tilby innbyggerne av gode møteplasser, opplevelser og hyggelig samvær. En pussig kobling mot kartdata og moderne landmålingstjenester vil nok mange si, men Oslo VAV og Scan Survey sine aktiviteter «UnderOslo» er også høyst aktuelle og sentrale tjenester for en velfungerende og trivelig by i vekst. Og denne analogien er ikke ny: Oslo VAV sin nettbutikk har lenge hatt nettopp adressen underoslo.no.

Byen under byen

3D-skannet VA-tunnel.
3D-skannet VA-tunnel.

Sammen med Oslo VAV sin tunnelgruppe oppdaterer Scan Survey det viktige «kartet» av byen under byen.  Folk flest tenker neppe over det komplekse nettverket av spillvannsledninger og overvannsledninger som eksisterer og betjener byens innbyggere hver eneste dag. Tunneler, rør og kulverter, ofte med dimensjoner på flere meters diameter, er en viktig del byens infrastruktur. Laserskanning og fotogrammetri/bildematching benyttes for å fremstille nøyaktige punktskyer og 3D modeller.

Generert lengdeprofil: Utvendig terrengflate (grønn), tunneltak (brun) og tunnelgulv med lengdereferanser, helningsgrad og høydekoordinat i knekkpunkter.
Generert lengdeprofil: Utvendig terrengflate (grønn), tunneltak (brun) og tunnelgulv med lengdereferanser, helningsgrad og høydekoordinat i knekkpunkter.

Som i alle andre kart er det krav om sammenhengende topografi og topologi. Og langt inne i undergrunnen fungerer ikke GNSS/GPS, så nøyaktig koordinatfesting krever at man etablerer fastmerker med totalstasjon fra utsiden og «trekker med seg» koordinatsystemet innover i anleggene. Det er strenge krav til nøyaktighet og dokumentasjon, selv om miljøet er mørkt og lite gjestmildt. Når dataene senere benyttes i GIS-programvare og andre forvaltningsverktøy, skal det ikke hefte usikkerhet ved nøyaktigheten eller fullstendigheten som kan påvirke bruken eller nytteverdien.

Risikovurderinger og HMS

Martin i Scan Survey, her uten dykkerdrakt, gassmåler og motorisert åndedrettsvern.
Martin i Scan Survey, her uten dykkerdrakt, gassmåler og motorisert åndedrettsvern.

Arbeid under bakken er generelt krevende, og det blir ikke enklere av å vade gjennom spillvann i mørket.

– Vi utfører alltid en risikovurdering i samråd med VAVs tunnelgruppe, samt utarbeider en kommunikasjons- og evakueringsplan, i forkant av oppdrag, sier HR- og HMS-leder Peter Hagen.

Arbeidet utføres ofte om natten, når vannmengden er på det laveste. Miljøet i de verste tunnelene fordrer det beste verneutstyret: heldekkende drakt, motorisert åndedrettsvern, flergassmåler, og medbrakt pusteluft er et must - og det trenes på å bruke det i stressende situasjoner.

Om sluttproduktet

HMS er viktig når man skal jobbe langt under bakken. Her øves det på kamerat-redning, ved å transportere ut en 80 kg dukke på båre ut i friluft.
HMS er viktig når man skal jobbe langt under bakken. Her øves det på kamerat-redning, ved å transportere ut en 80 kg dukke på båre ut i friluft.

Av mange, kompliserte og historiske årsaker er ofte dokumentasjon av infrastruktur under bakken mangelfull. Dagens bruk av 3D, BIM og samordningsmodeller, både over og under bakken, stiller strengere krav til datakvalitet og fullstendighet for å kunne sikre gevinster fra ny og digital arbeidsmetodikk. Nøyaktig kartlegging er også et viktig bidrag for å unngå graveskader og muliggjør kollisjonstesting, bedre prosjektering og pålagt dokumentasjon av nye anlegg.

– Slik nøyaktig oversikt over anleggene er veldig nyttig for oss, sier overingeniør Lasse Tilrem i Vann- og avløpsetaten.

– Det hjelper oss med å unngå ulykker som for eksempel at folk graver seg ned i tunnelene våre, og det hjelper oss med å oppfylle vår lovpålagte oppgave om å stedfeste våre anlegg. Det er videre veldig nyttig internt til modellering, volumberegning, og til setningskontroll, forteller han.

Økt bruk av TBM fremover

Scan Survey har de siste 6 årene også jobbet på Follobaneprosjektet og med tunnelboremaskiner (TBM) for Bane NOR. Bruk av TBM’er stiller til dels ekstreme krav til fastmerkenettet og til fortløpende dokumentasjon og kontroll gjennom anleggsperioden.

Imponerende dimensjoner på TBM’ene på Bane NOR sitt prosjekt «Follobanen», som åpner for trafikk i desember 2022.
Imponerende dimensjoner på TBM’ene på Bane NOR sitt prosjekt «Follobanen», som åpner for trafikk i desember 2022.

Denne type prosjekter gir oss interessante faglige utfordringer og forutsetter at vi behersker alle sider og hele dybden av oppmålingsfaget, sier sivilingeniør Are Jo Næss i Scan Survey.

– Vi håper å bygge videre på disse erfaringene nå som TBM-teknologi skal benyttes innenfor vannforsyning til hovedstaden og andre store tunnelprosjekter fremover, avslutter han.

Les flere artikler fra Scan Survey