Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Den nye byggeplassen: IoT og måleroboter bidrar til grønn omstilling og bærekraft

Monitoreringskikkert med kommunikasjonsenhet for brumonitorering.
Monitoreringskikkert med kommunikasjonsenhet for brumonitorering. Foto: Scan Survey
Del

Kontinuerlige målinger ved bruk av robotstasjoner og andre online-sensorer er ikke nytt i seg selv, men etterspørselen øker etter slike måleprogrammer. Rapportering på web og brukerdefinerte varslings- og alarmsystemer verdsettes på effektive og digitaliserte anlegg. I tillegg til god dokumentasjon og sikkerhet, er koblingen til bærekraft og grønn omstilling interessant. Redusert reisevirksomhet og rask tverrfaglig samhandling er viktige gevinster.

Siden ekstremværet «Hans» i august 2023, har Scan Survey, på oppdrag fra Bane NOR, målt kontinuerlig på veg- og jernbanebruer på Ringebu og Otta. Det har vært viktig med fortløpende dokumentasjon på at brufundamentene og fagverkene er stabile. Løsningen inkluderer varslinger, alarmnivåer og rapportering ved overskridelse av definerte toleranser.  Det har vært lange perioder med kulde, nedbør og varierende sikt gjennom vinteren.

– Det har vært imponerende å se hvor godt teknologien fungerer gjennom årstidene, sier oppmålingsingeniør Jan Gunnar Bakke i Scan Survey.

Det har vært lange kuldeperioder, mye nedbør og varierende sikt gjennom høst, vinter og vår, og systemene har levert nøyaktige målinger uansett forhold. Denne stabiliteten og kontinuerlige dataproduksjonen har også en positiv innvirkning på vårt klima- og miljøavtrykk. Når måleprogrammet er på lufta, er behovet for reisevirksomhet til anlegget minimalt i lange perioder. De fleste tilpasninger og justeringer gjøres over nettet.

Store temperaturforskjeller – forventet bevegelse i fagverket, men stabile brufundamenter

Etter utførte anleggsarbeider, har brufundamentene vært stabile på Ringebu og Otta. Det er interessant å se hvordan store døgnvariasjoner i temperatur viser seg i måleresultatene. Prismene på brufundamentene er stabile med målevariasjoner på mm-nivå, mens prismene på fagverket i stål beveger seg i takt med temperatursvingningene gjennom døgnet. Dess større temperaturforskjeller, dess større bevegelse i fagverket. Store datamengder over lang tid gjør at de systematiske variasjonene kan modelleres ut. Mulighetene for videre analyse og beregninger på dataene er spennende.

Systematiske utvidelser i fagverket (i stål), men stabile brufundamenter. Figurene er fra april 2024, da temperatursvingningene gjennom døgnet var ekstra store, helt opp mot 25 grader. <i>Illustrasjon:  Scan Survey</i>
Systematiske utvidelser i fagverket (i stål), men stabile brufundamenter. Figurene er fra april 2024, da temperatursvingningene gjennom døgnet var ekstra store, helt opp mot 25 grader. Illustrasjon:  Scan Survey

Tilt-sensorer (med og uten laser-avstandsmåling)

I tillegg til automatisert bevegelseskontroll og monitorering med totalstasjon/landmålingskikkert, opplever Scan Survey økt etterspørsel for bruk av tilt-sensorer til monitorering av bruer, jernbane, rør, byggegroper og andre objekter og installasjoner.

Valg av metode og sensor, gjerne i ulike kombinasjoner, avhenger av det aktuelle prosjektet. På mer avsidesliggende anlegg er det også viktig med en god infrastruktur. I tillegg til mobildekningen, for eksempel i fjellanlegg, er det ofte aktuelt å benytte solceller som strømkilde. Også her er klima- og miljø en faktor i prosjektene. Ved typiske måleintervaller har batteriene en varighet på mange år.

Fire dagers måleperiode på tilt-sensor med integrert laser avstandsmåler. Observerte vinkelendringer omregnes til forflytning (mm per m) og relativ forflytning (ift. innmålt avstand) måles med laser (på sub-millimeter nivå). <i>Illustrasjon:  Scan Survey</i>
Fire dagers måleperiode på tilt-sensor med integrert laser avstandsmåler. Observerte vinkelendringer omregnes til forflytning (mm per m) og relativ forflytning (ift. innmålt avstand) måles med laser (på sub-millimeter nivå). Illustrasjon:  Scan Survey

Deformasjonskontroll med laserskanning

Deformasjoner og bevegelse over større flater dokumenteres også ved analyse av tette punktskyer fra laserskanning. Måleresultatene sammenlignes mot et teoretisk nullplan eller en utgangsmåling, og avvik fremstilles grafisk med en koroplett-analyse. Intervaller og fargeskala defineres ut ifra omstendighetene, og antatt målenøyaktighet er +/-10 millimeter.

Dokumentert bevegelse på spunt i byggegrop.
Dokumentert bevegelse på spunt i byggegrop.

Setningsnivellement og bevegelseskontroll

Ikke alle måleprogrammer kan automatiseres. Scan Survey måler fortsatt setningsnivellement, dvs. høydedifferanser på etablerte bolter, på store samferdselsprosjekter og ulike anlegg. Også her leveres måleresultatene gjennom web-portal, slik at kundene har rask og effektiv tilgang til resultatene og kan følge utviklingen online.

Setningsmålinger på bygningsmasse med «online» rapportering. <i>Foto:  Scan Survey</i>
Setningsmålinger på bygningsmasse med «online» rapportering. Foto:  Scan Survey

Økt grønn omstilling, i takt med stadig bedre og raskere data!

Som oppmålingsingeniører ligger det ofte i sakens natur at vi nødvendigvis må reise til det aktuelle anlegget eller lokasjonen hvor det skal måles. Likevel jobber vi aktivt med hvordan vi kan forbedre selskapets klima og miljøavtrykk. Elektrifisering av bilparken og redusert reisevirksomhet er to viktige aksjonspunkter.

Monitoreringsløsningene til Scan Survey viser hvordan en strukturert og langsiktig tilnærming er viktig for å øke effekten i det totale klimaregnskapet på prosjektet. Ofte kan kostnaden og innsatsen i oppstarten av prosjektet være noe høyere enn tradisjonelle metoder, men over hele prosjektets levetid kan den riktige tilnærmingen gi signifikante gevinster.

Montering av prismer og robot-målestasjon, inkl. elvesikring fra Hode Over Vann AS, under utfordrende værforhold med store temperaturvariasjoner. <i>Foto:  Scan Survey</i>
Montering av prismer og robot-målestasjon, inkl. elvesikring fra Hode Over Vann AS, under utfordrende værforhold med store temperaturvariasjoner. Foto:  Scan Survey

Og klimaendringene er høyst aktuelle for landmålerfaget. Kvikkleire, flom- og elvekartlegging, digitale terrengmodeller, fjellskjæringer og ustabile fjellpartier, veiprosjektering, og dimensjonering av vann- og avløpsnett er tema hvor gode oppmålingsdata er viktig. Når store deler av virksomheten er koblet til disse problemstillingene, blir vi også ekstra bevisst og motiverte til å jobbe aktivt med de nye reglene for vektlegging av klima og miljø.

Scan Surveys nyeste investering og implementering av utplasserte dronegarasjer er et konkret og aktuelt aksjonspunkt i så måte. Utplassering av elektriske droner på anlegg med regelmessig oppmålingsbehov har et stort potensial. I tillegg til stadig bedre, raskere og dynamiske data, forventer vi at denne teknologien gir oss og våre kunder gode tilbakemeldinger når klima og miljø vektlegges med minimum 30 prosent som tildelingskriterium i offentlige anskaffelser.

Markedssjef i Scan Survey, Håkon Andresen, demonstrerer selskapets nye dronegarasje for utplassering på anlegg. Selskapet jobber med regelverket for slike operasjoner og har kunder som ser verdien av å få ferske dronemålinger levert regelmessig, raskt og akkurat når behovet melder seg. <i>Foto:  Scan Survey</i>
Markedssjef i Scan Survey, Håkon Andresen, demonstrerer selskapets nye dronegarasje for utplassering på anlegg. Selskapet jobber med regelverket for slike operasjoner og har kunder som ser verdien av å få ferske dronemålinger levert regelmessig, raskt og akkurat når behovet melder seg. Foto:  Scan Survey

Les flere artikler fra Scan Survey