Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Digitalt terreng og ledningsnett for vann og miljø

Del
Laserskanning for 3D-modellering av VA-tunnel.
Laserskanning for 3D-modellering av VA-tunnel.

Ekstremvær, nye vannveier, bærekraftig vannforvaltning og miljøvern - Scan Survey kombinerer tradisjonelle og nye landmålingsmetoder som en viktig del av løsningen.

Oppmålingsfaget utvikles raskt, og teknologiutviklingen kan oppleves som revolusjonerende og banebrytende. Det er lett å la seg imponere av nye sensorer, instrumenter og programvare som produserer flotte 3D-modeller raskere enn før. Men vel så interessant er det at datakvaliteten og nøyaktigheten fortsatt er forankret i tradisjonell landmåling med totalstasjon, GNSS/GPS, fastmerker og geodesi; vitenskapen om jordens form og bevegelse.

– Gjennom 2023 har vi økt vår satsning innenfor digitale terrengmodeller og ledningsnett for vann og miljø, sier Håkon Andresen, markedssjef i Scan Survey.

– Det er tragisk når ekstremvær herjer med samfunnskritisk infrastruktur, boliger, reduserer livsutfoldelsen og ødelegger hverdagen på ulike vis, men vi ser at kartlegging, oppmåling og dokumentasjon er viktige elementer for å håndtere, redusere og begrense konsekvensene av hendelser fremover.

Vannet – landmålerens venn

Digitalt terreng fra dronekartlegging. 3D-modell egnet for skybruddsberegninger (styrtregn) og som prosjekteringsunderlag.
Digitalt terreng fra dronekartlegging. 3D-modell egnet for skybruddsberegninger (styrtregn) og som prosjekteringsunderlag.

Rent faglig er det fristende å hevde at vannet er landmålerens gode venn. Vannet byr på interessante utfordringer og stiller «nådeløse» krav til nøyaktighet, spesielt i høyde. Det er viktig med riktig fall og dybde på den nedgravde infrastrukturen, eksakte markslagsanalyser og fullstendighet i de digitale terrengmodellene. Små feil kan påvirke store områder.

Ved ekstremvær følger vannet terrenget, og selv små terrengvariasjoner, fortauskanter og murer vil kunne lede vannet i nye, uventede og uønskede retninger. I håndteringen av mer plutselige, kraftige og voldsomme vannmengder, er landmålerens rolle mer begrenset og tverrfaglig. Men ikke desto mindre, Scan Survey bruker vannets naturlige egenskaper som viktig motivasjon og rettesnor i sitt arbeid.

Og det er bra at vannets egenskaper gjør at Scan Surveys kunder må stille strenge krav til dem som leverandør.

3D-Rør

Utførelse av 3D-Rør. Eksakt innmåling og kontroll/dokumentasjon av fall og som prosjekteringsunderlag.
Utførelse av 3D-Rør. Eksakt innmåling og kontroll/dokumentasjon av fall og som prosjekteringsunderlag.

For å få bedre kontroll på rørstrekkene mellom kummer leverer Scan Survey tjenesten 3D-Rør.

Dokumentasjonen av infrastrukturen i grunnen er mangelfull over hele landet, og det vil ta mange år før Ledningsregistreringsforskriften, som kom i 2021, kan forventes å dekke en vesentlig del av eksisterende infrastruktur. 3D-Rør er derfor et godt alternativ på eksisterende eller nye anlegg hvor det er behov for nøyaktig plassering i XYZ, deteksjon av uregelmessigheter i anlegget (f. eks. svanker) eller mulige konflikter i forhold til andre eksisterende eller planlagte anlegg.

3D-Rør kombineres ofte med kamerakjøring og videoinspeksjon som samkjøres med posisjoneringsmålingene. Nøyaktigheten styrkes ved gjentagende målinger (trekk) og ligger på millimeter-nivå.

3D-Kum  

3D-Kum illustrert med ulike snitt og visualiseringer, inkl. vektoriserte rørdimensjoner, kumvegger og annen oppbygging.
3D-Kum illustrert med ulike snitt og visualiseringer, inkl. vektoriserte rørdimensjoner, kumvegger og annen oppbygging.

3D-Kum er en forbedring av tradisjonelle 2D-kumkort hvor man noterte dybder, himmelretninger og fotograferte et bilde fra toppen av kummen. Nå produseres en fullverdig 3D-modell av hele kummen med riktig plassering i XYZ, og som kan dreies og vektoriseres etter behov.

Nøyaktig georeferering sikrer at objektet faller direkte på rett plass i alle relevante prosjekteringsverktøy, samordningsmodeller og i annen 3D-programvare, gjerne sammen med digitalisert terrengmodell (TIN) på standard DWG eller LandXML-format. Man observerer også at ulike produsenter har kommet langt med montering av IoT-sensorer i VA-infrastrukturen. I slike tilfeller kan godt dokumenterte kummer i 3D spare kostnader til befaring, og redusere sjansene for kjedelige overraskelser når IoT-sensorene skal monteres på eksisterende anlegg i felt.

360-bildebobler

Kartlegging fra luften utføres raskt og nøyaktig ved bruk av digitalkamera og laser fra droner. Typiske og standardiserte produkter er ortofoto med høy oppløsning (1-3 cm GSD) og 3D-punktskyer med klassifisert terreng og vegetasjon.

360-bildeboble (til venstre), med tradisjonelt droneortofoto og innmålt ledningsnett og kummer/sluk (til høyre).
360-bildeboble (til venstre), med tradisjonelt droneortofoto og innmålt ledningsnett og kummer/sluk (til høyre).

I tillegg til denne vanlige dronekartleggingen, er bruken av 360-bildebobler nyttig og stadig mer populært når det jobbes med ledningsnett og miljø. 360-bildeboblene fotograferes raskt og effektivt og kombineres gjerne med annen fotografering, gjerne 360-kamera på bakken. Nøkkelen ligger i intuitiv bruk og rask og dynamisk oppdateringer av datasettene.

Veien videre: Setningskontroll, robotstasjoner og monitorering.

Artikler om bilbåren og dronebåren laserskanning understreker ofte HMS-perspektivet ved at man unngår nattarbeid, trafikksperring og annen risiko langs veien. Dette perspektivet er også overførbart til Scan Survey sine tjenester rundt digitalt terreng og ledningsnett. Mulighetene med IoT-sensorer påmontert infrastrukturen er allerede nevnt.

Tilsvarende jobber Scan Survey også med automatisering gjennom monitorering og endringsdeteksjon i forbindelse med bygninger, bruer, fjell og skred. Spesielt de siste års flom- og kvikkleire-hendelser har økt etterspørselen etter slik monitorering og setningskontroll. Mye arbeid utføres fortsatt manuelt, men i økende grad måler robotstasjoner definerte måleprogrammer mot utplasserte prismer, og detekterer endringer, gjerne med en observerbar systematisk tendens over tid.

Scan Survey fortsetter satsningen innenfor terrengmodellering og oppmålingstjenester rettet mot vann- og miljø.