BYGG

Treindustrien tror økt miljøfokus gir store muligheter for mer norsk tre i bygg

Arbeidsgruppen som er nedsatt av tidligere regjering mener det er et stort potensiale for å bruke mer tre i norsk byggenæring.
Arbeidsgruppen som er nedsatt av tidligere regjering mener det er et stort potensiale for å bruke mer tre i norsk byggenæring. Bilde: Fotograf Jan Lillehamre/Arkitekt Bjørn Ahrenby

Som en del av arbeidet med å styrke norsk treindustri satt den tidligere regjeringen ned et utvalg som skal jobbe med bærekraft i skognæringen.

Denne uken kom rapporten fra byggruppen, som har sett på hvordan byggenæringen kan fremme bruken av norsk tre.

– Vi ser store muligheter for tre som fornybart byggemateriale, sier Heidi Kielland fra Treindustrien, som leder arbeidsgruppen.

Bedre rammebetingelser

Den trebaserte industrien i Norge er sterkt konkurranseutsatt. Med både Sverige og Finland som Europas største trelasteksportører, må de norske rammebetingelsene endres så det norske markedet kan komme mer på banen, ifølge rapporten.

– Det er en forutsetning for lønnsom drift og investering i Norge at rammebetingelsene er konkurransedyktige og forutsigbare. Sånn er det ikke i dag, sier Kielland.

Tall fra Prognosesenteret viser en markant endring i forholdet mellom bruk av norskproduserte og importerte byggevarer i tre de siste årene.

– Det krever gode politiske rammebetingelser for å snu denne trenden, sier Kielland.

Les også: – Dette er fremtidens byggemateriale

Helhetlig livsløpsbetraktning

Byggsektorens direkte klimagassutslipp utgjør i dag 14 prosent av de norske utslippene. Bare 4 prosent er knyttet til bygningers drift. Utvalget mener det er et alt for stort fokus på byggets driftsfase, når byggematerialer velges.

– Økt fokus på byggematerialenes CO2-fotavtrykk er nødvendig for at byggsektoren skal bidra til å løse klimautfordringene. Det gir trebaserte konsepter store markedsmuligheter, sier Kielland.

Arbeidsgruppen mener det i fremtiden bør stille strengere regler i Teknisk forskrift (TEK), til livsløpsregnskap for byggematerialer.

– Ved en helhetlig livsløpsbetraktning peker byggematerialer seg ut som avgjørende. Dagens fokus dreier seg utelukkende om drift av bygninger. Det bør i tillegg dreie seg om produksjon av fornybare byggematerialer og byggematerialenes iboende klimaegenskaper, sier hun.

Og legger til at arbeidsgruppen forventer at regjeringen følger opp anbefalingene i kommende teknisk forskrift.

Les også: Det beste impregneringsmiddelet blir forbudt

Økt industrialisering

Arbeidsgruppen understreker videre behovet for økt industrialisering av trebaserte byggesystemer og konsepter.

– Det vil gi muligheter for full utnyttelse av treets miljøfordeler. Gjennom økt industrialisering økes produktivitet og spesialisering, slik at norske produsenter får nødvendig konkurransekraft, sier Kielland.

Og legger til at midler rettet direkte mot forskning, utvikling og innovasjon i bedriftene vil bidra til å bygge nødvendig kompetanse og samtidig utvikle nye konsepter.

– Det er i dag alt for lite teknisk kompetanse om tre både på bestiller og rådgiversiden. Ansatte i kommunenes tekniske avdelinger har en nøkkelrolle når det kommer til valg av byggematerialer. Ved å heve trekompetansen i kommunene ville også tre blitt et mer foretrukket byggemateriale, sier hun.

Rapporten legges nå ut på høring, og vil inngå som en del av strategigruppens vurdering som legges frem i desember.

Les også:

Stockholm kan få Nord-Europas høyeste boligblokk

Vil erstatte skruer og spiker med supertape

Vil industrialisere bruk av sitkagran