KARRIERE

Regjeringen vil endre reglene for dagpenger og utdanning

Tre konkrete forslag.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie foreslår å endre regelverket, slik at det blir enklere for permitterte og arbeidsledige å ta en deltidsutanning – eller å fullføre en påbegynt utdanning.
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie foreslår å endre regelverket, slik at det blir enklere for permitterte og arbeidsledige å ta en deltidsutanning – eller å fullføre en påbegynt utdanning. Bilde: Åserud, Lise/NTB Scanpix

DAGPENGER OG UTDANNING

Hovedregelen er at den som er under utdanning eller opplæring ikke har rett til dagpenger, jfr. folketrygdloven § 4-6 første ledd. Bakgrunnen for denne lovbestemmelsen er at stønadsmottakeren ikke anses som reell arbeidssøker eller disponibel for arbeidsmarkedet så lenge hun/han er under utdanning, fordi det legges til grunn at medlemmet har annen aktivitet enn å skaffe seg arbeid.

Utdanning er også uforenlig med rett til dagpenger fordi det vil stride mot intensjonen med dagpengeordningen, dagpengemottaker skal aktivt søke arbeid, ikke ta utdanning. Det vil også føre til en urimelig forskjellsbehandling mellom personer som har tjent opp rett til dagpenger og personer som må finansiere utdanningen gjennom lån eller annen selvfinansiering.

Hovedregelen gjelder selv om vedkommende sier seg villig til å avslutte utdanningen så snart arbeid kan skaffes.

Fra denne hovedregelen er det gitt visse unntak i forskrift om dagpenger kapittel 4.

 • Kurs/tiltak i Navs regi eller i samarbeid med Nav
 • Utdanning utenfor normal arbeidstid
 • Utdanning på fulltid i inntil tre måneder
 • Utdanning med kortvarige, bolkvise undervisningsperioder på dagtid/fulltid
 • Utdanning på fulltid i inntil ett år ved norskopplæring
 • Introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere

Hvis du tar utdanning utenfor normal arbeidstid, det vil si på kveldstid og i helger, må du dokumentere at utdanningen er lagt opp som utdanning utenfor normal arbeidstid, og at utdanningen er tilpasset fullt arbeid på dagtid. Normal arbeidstid betyr dagtid, selv om du har hatt eller har kveldsarbeid.

For at utdanning utenfor normal arbeidstid skal anses forenlig med fulltidsarbeid, må utdanningen som hovedregel ha redusert studieprogresjon med minst 50 prosent sammenlignet med tilsvarende utdanning på dagtid med full studieprogresjon.

Navs retningslinjer tilsier at utdanning som faller utenfor disse rammene kan ikke godtas.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie foreslår å endre regelverket slik at det blir enklere for permitterte og arbeidsledige å ta en deltidsutdanning – eller å fullføre en påbegynt utdanning.

Statsråden kaller dagens regelverk for rigid og firkantet, og ønsker å gjøre forbedringer, for å rydde unna en del av urimelighetene som er der, ifølge Arbeids- og sosialdepartementet.

NRK har tidligere omtalt saken.

Teknisk Ukeblad har skrevet en rekke artikler om problemene arbeidsledige møter, når de ønsker å ta deltidsutdanning, blant annet om en arbeidsledig sivilingeniør som ble fratatt dagpengene, på grunn av et studie på fire dager.

Tre konkrete endringer

Teknisk Ukeblad spurte i høst representanter fra regjeringen om det ville være aktuelt å gjøre endringer i regelverket. Da var svaret nei. De ønsket kun å be Nav om å bruke den fleksibiliteten de mener alt ligger i dagens regler.

Den ferske arbeids- og sosialministeren har likevel har trukket frem tre konkrete endringer hun mener vil bedre muligheten for å kombinere utdanning og dagpenger:

«Som følge av situasjonen på arbeidsmarkedet, foreslår arbeids- og sosialministeren tre konkrete endringer; to forskriftsendringer og ett lovforslag:

 • Justering av vilkårene for hva som kan regnes som opplæring tilpasset fullt arbeid. Blant annet å tillate utdanning/studiesamlinger minst seks dager per semester (forskriftsendring).
 • Utvidet mulighet for å fortsette utdanning som er påbegynt før ledigheten/permitteringen (forskriftsendring).
 • Utvidet adgang til å motta dagpenger under etablering ev egen virksomhet, fra dagens 9 til 12 måneder (lovendring).»

Dagens regelverk finnes i margen til høyre.

– Rasket mulig tilbake i jobb

Regelendringen kommer som følge av den høye arbeidsledigheten. Ingeniører er gruppen hvor arbeidsledigheten øker mest, 1100 nye ble registrert hos Nav bare i januar.

– Særlig i oljebransjen ser vi nå at mange blir permitterte eller arbeidsledige. Det er nå ekstra viktig at de som etterutdanner seg for å komme raskest mulig tilbake på arbeidsmarkedet, ikke hindres, men heies frem og oppmuntres, understreker statsråd Hauglie i meldingen fra departementet.

Hun vil jobbe for å få gjennomført regelendringene så fort som mulig.

– Forslaget om å kunne motta dagpenger under etablering av egen bedrift, krever en lovendring. Det må derfor behandles i Stortinget. De andre forslagene er forskriftsendringer, og kan iverksettes så raskt som praktisk mulig, sier ministeren.

Endringene

Endring 1: Adgang til å ta utdanning med studiesamlinger på dagtid

 • For å imøtekomme ønsket om noe mer fleksibilitet, foreslår statsråden å øke antall undervisningsdager som tillates uten at dagpengene faller bort.
 • Endringen vil utvide valgfriheten til dagpengemottakerne, ettersom flere utdanningsinstitusjoner tilbyr samlingsbaserte utdanninger som skal kunne kombineres med fullt arbeid.
 • Flere av disse utdanningsoppleggene vil kunne godtas med den foreslåtte endringen.  
 • Vilkårene om å følge undervisningen og om minst 50 prosent redusert studieprogresjon opprettholdes. 

Endring 2: Utdanning som er påbegynt før ledigheten

I dag gjelder et unntak fra vilkåret om minst 50 prosent redusert studieprogresjon, for helt ledige og helt og delvis permitterte som har påbegynt utdanningen minst seks måneder forut for ledigheten. 
 

 • Statsråden foreslår nå at disse kan få fortsette på begynt utdanning med dagpenger i inntil seks måneder, uten krav om redusert studieprogresjon.  
 • For personer som har startet utdanningen før ledigheten – og ikke som en konsekvens av den – foreslår statsråden at det gjøres et mer generelt unntak fra kravet om at undervisningen ikke kan foregå på dagtid, og fra vilkåret om å følge undervisningen.   
 • Forutsetningene om forhåndssøknad til Arbeids- og velferdsetaten, og plikt om å avslutte utdanningen ved tilbud om arbeid, vil fortsatt gjelde også disse.  


Endring 3: Utvidelse av adgangen til å motta dagpenger under etablering av egen virksomhet

Under etablering av egen virksomhet kan man etter folketrygdloven § 4-6 tredje ledd, få innvilget dagpenger i inntil ni måneder, på nærmere bestemte vilkår. 

Ingen oversikt over omfang

Teknisk Ukeblad har, siden den første artikkelen om dagpenger og utdanning ble publisert, fått en rekke henvendelser fra arbeidsledige som er fratatt støtten på grunn av studier.

Til tross for en rekke henvendelser til Nav har det likevel ikke vært mulig å få svar på hvor mange som rammes av denne problemstillingen: hvor mange som har søkt om å få ta utdanning samtidig som de mottar dagpenger – og hvor mange som har fått avslag.

Det har ikke Nav statistikk som viser.

– Det vil kreve et større analysearbeid å fremskaffe statistikken, noe vi ikke har mulighet til å gjøre nå, har kommunikasjonsrådgiver i Nav, Lise Jørenn Grøndahl Berg, tidligere skrevet i en e-post til TU.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.