Maritim industri: Vil bruke milliardpakke på 40 prosjekter

Maritimt Forum ber om 20 milliarder kroner i krisemidler for å unngå en langvarig svekkelse og oppsmuldring av maritime klynger. 40 prosjekter listes opp.

Maritim industri: Vil bruke milliardpakke på 40 prosjekter
Vard Brattvaag med REV Ocean og en fiskebåt ved kai. Foto: Tore Stensvold

Sammen med Norsk Industri har Maritimt Forum nøye beskrevet 40 prosjekter og tiltak som kan være med på å bevare arbeidsplasser og sikre eksportinntekter i etterkant.

Maritim industri skapte verdier for over 140 milliarder kroner i 2019 og sysselsetter rundt 90.000 mennesker. Maritim næring er Norges nest største, bare slått av olje -og gass.

Les også

Arbeidsplasser i fare

I en rapport Menon Economics har utarbeidet for Eksportkreditt Norge, kommer det fram at over 50.000 arbeidsplasser i eksportindustrien i Norge kan bli borte i år. Da er oljeservice også tatt med.

 Frem mot 2023 kan omsetningsfallet bli på mer enn 1.000 milliarder kroner.

På regionalt nivå er det snakk om 20.000 eksportarbeidsplasser kan bli borte i Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal i år.

Grønn eksport

I stedet for bare å sutre og be om penger til en stor pott, går Maritimt Forum sammen med Norsk Industri inn for å spesifisere hvor pengene bør kanaliseres.

– Det nytter ikke bare å be om penger. Vi ønsker å være helt konkrete og vise hva som kan og bør gjøres. Det kan både sikre et grønt skifte i Norge og sørge for eksportprodukter resten av verden trenger, sier Lars Gørvell-Dahll i Norsk Industri.

Administrerende direktør Otto Søberg i Eksportkreditt Norge støtter opp og vil gjerne bidra.

Søberg er bekymret fordi maritim og offshore leverandørindustri ikke bare er viktig for dagens eksport, men også helt avgjørende for videreutviklingen av nye eksportnæringer og det grønne skiftet gjennom flytende havvind, grønn skipsfart og annen teknologiutvikling.

Les også

Motkonjunktur

Maritimt Forums innspillspakke er i hovedsak tenkt som langsiktige motkonjunkturtiltak.

Styrende prinsipper:

 1. Skal gi tilnærmet umiddelbar effekt for sysselsettingen og verdiskapingen, så tidlig som mulig, og helst allerede i 2020
 2. I offentlige anbud bør myndighetene sette krav om høyest mulig norsk innhold
 3. Tiltakene som fremmes fra myndighetene må bygge på bærekraftperspektivet, og bidra til det grønne skiftet
 4. Maritim næring er landets nest viktigste eksportnæring; tiltak som utformes av myndighetene må derfor ha et stort eksportpotensial på lengre sikt
REV - Research Expedition VesselKjell Inge Røkkes selskap Rosellinis Four-10 står bak det 182,9 meter lange og 22 meter brede kombinerte forsknings- og ekspedisjonsskipet. Sengeplasser avhengig av oppdrag. Forskning: Mannskap 40/Forskere 60. Ekspedisjon: Mannskap: 30. Forskere: 24. Passasjerer: 36. Bygges ved Vard Brattvag og Lloyd Werft (luksusinteriør). Dypgang: 5,4 meter. Bruttotonn: 16.000. Kraftforsyning: 9,6 eMW. DNV GL-klasse: 1A1 Passasjerskip, Ice 1C, Clean Design, m.m. Maks hastighet: 17 knop. Sonaroperasjon: 11 knop. Biomasseinnhenting: 2 knop
REV Ocean under bygging ved Vard Brattvaag. Kobling mellom gir og aksling. Foto: Tore Stensvold

Eksportkreditt er med på notene. I første kvartal 2020 har Eksportkreditt fått 98 søknader.

– Det er rekordmange søknader fra kunder som gjerne vil bygge skip og kjøpe norsk utstyr. Når bankene strammer inn, blir vi et motkonjunkturalternativ på finansiering, sier Søberg til TU.

Langfrykt

Eksportkreditt er også redd at koronakrisen – kombinert med oljekrisen – får store, negative konsekvenser for norsk eksportindustri.

– I verste fall risikerer vi å miste kritiske verdikjeder, og maritim- og offshore leverandørindustri er spesielt utsatt.

Les også

Samfunnskritisk

Daglig leder i maritimt Forum, Ivar Engan, skriver i brevet til regjeringen at tiltakene de foreslår vil bidra til å bevare samfunnskritisk maritim infrastruktur, høyproduktive arbeidsplasser og levedyktige eksportbedrifter. I tillegg vil den bevare den verdensledende kompetansen vi finner i alle ledd av maritim næring.

Maritimt Forum og Norsk Industri påpeker at verftene var i ferd med å komme til hektene og se positive resultater etter omstillinger siden oljeprisfallet rammet dem i 2014. Den krisen gikk også ut over alle andre ledd i verdikjeden.

Skipsbygging og annen maritim næring kan rammes hardt av koronakrisen når ordrebøkene tømmes ut over i 2020 og det blir vanskelig å få nye kontrakter. Foto: Tore Stensvold

Tøffere enn to tidligere

«… koronakrisen avtegner seg nå til å bli tøffere enn finanskrisen og offshorekrisen til sammen.», heter det i brevet.

 Det kan bety at «… krisen vil bre om seg til de øvrige segmentene av den norske maritime klyngen. Det betyr fallende etterspørsel, sviktende verdikjeder og en forsterkning av proteksjonistiske myndighetstiltak i andre land.»

Konsekvensene av koronakrisen kommer på toppen av kollaps i oljepris, frykt for resesjon og et fundamentalt behov for innovasjon for å ivareta viktige miljøhensyn.

Les også

Konkretisering

Maritimt Forum har delt de 40 så å si gryteklare tiltakene inn i 11 strategiske områder:

 1. Arbeidskapital og finansieringsordninger: Myndighetene må bidra til å lette på situasjonen for arbeidskapital og finansieringsutfordringer, økte rammer for å avhjelpe toppfinansiering til kritiske formål. Bruke offentlige anbud og  etterspørre lav- og nullutslippsteknologi.
 2. Forsering av statlige skip: Blant annet mineryddere («Vanguard-prosjektet»), to nye forskningsskip. Totalramme: 5,55 mrd. kroner.
 3. Flåtefornyelse - nærskipsflåte. Gjennomsnittsalder 28-30 år, trenger fornyelse. Vrakpant. Nye skip kutter utslipp, skaper eksportprodukter. Totalramme: 10,55 mrd. kroner.
 4. Grønt skifte: Utslippsfrie hurtigbåter, Enova-støtte til miljøtekniske tiltak, miljøtiltak på eksisterende flåte. Bidrar til utslippskutt. Totalramme: 1,25 mrd. Kroner
 5. Havvind: Utnytte posisjon innen maritim og landbasert industri, gir unikt utgangspunkt global lederrolle i utviklingen av flytende havvind. Bidra til utvikling av hydrogenteknologi for internasjonal skipsfart.
 6. Digital kompetanseheving: Etter- og videreutdanning for permitterte sjøfolk og maritimt ansatte. Totalramme: 90 mill. kroner
 7. Farledsutbedring og havneutvikling: Utbedring av farleder og effektivisering av havner, grønne energibærere i havner. Bidra til godsoverføring fra vei til sjø. Totalramme: 320 mill. kroner
 8. Maritim petroleumsnæring: Sørge for å opprettholde aktivitet – ringvirkning for maritim næring
 9. Maritim forskning, innovasjon og utvikling: Sette i gang gryteklare prosjekter, lette krav til egeninnsats. Totalramme: 500 mill. kroner
 10. Arbeidsliv: Tiltak for å beholde kompetanse og arbeidsplasser på sjø og land.
 11. Verftspakke: Kontantstøtte, lån og garantier ti verft og kunder. Store ringvirkninger til norske maritime utstyrs- og tjenesteprodusenter. Totalramme: 2 mrd. kroner

De 11 sektorene og de prissatte tiltakene kommer på i 20,16 milliarder kroner.

Les også