KARRIERE

Karine mistet dagpengene etter fire dagers studie. Nav aner ikke hvor mange andre som har fått samme behandling

Ei heller hvor mange som klager på avslag.

Arbeidsledig sivilingeniør ble fratatt dagpengene fordi hun meldte seg opp til et fjernstudie med fire dager undervisning. Nav har ikke oversikt over hvor mange denne problemstillingen gjelder.
Arbeidsledig sivilingeniør ble fratatt dagpengene fordi hun meldte seg opp til et fjernstudie med fire dager undervisning. Nav har ikke oversikt over hvor mange denne problemstillingen gjelder. Bilde: Eirik Helland Urke

DAGPENGER OG UTDANNING

Hovedregelen er at den som er under utdanning eller opplæring ikke har rett til dagpenger, jfr. folketrygdloven § 4-6 første ledd. Bakgrunnen for denne lovbestemmelsen er at stønadsmottakeren ikke anses som reell arbeidssøker eller disponibel for arbeidsmarkedet så lenge hun/han er under utdanning, fordi det legges til grunn at medlemmet har annen aktivitet enn å skaffe seg arbeid.

Utdanning er også uforenlig med rett til dagpenger fordi det vil stride mot intensjonen med dagpengeordningen, dagpengemottaker skal aktivt søke arbeid, ikke ta utdanning. Det vil også føre til en urimelig forskjellsbehandling mellom personer som har tjent opp rett til dagpenger og personer som må finansiere utdanningen gjennom lån eller annen selvfinansiering.

Hovedregelen gjelder selv om vedkommende sier seg villig til å avslutte utdanningen så snart arbeid kan skaffes.

Fra denne hovedregelen er det gitt visse unntak i forskrift om dagpenger kapittel 4.

  • Kurs/tiltak i Navs regi eller i samarbeid med Nav
  • Utdanning utenfor normal arbeidstid
  • Utdanning på fulltid i inntil tre måneder
  • Utdanning med kortvarige, bolkvise undervisningsperioder på dagtid/fulltid
  • Utdanning på fulltid i inntil ett år ved norskopplæring
  • Introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere

Hvis du tar utdanning utenfor normal arbeidstid, det vil si på kveldstid og i helger, må du dokumentere at utdanningen er lagt opp som utdanning utenfor normal arbeidstid, og at utdanningen er tilpasset fullt arbeid på dagtid. Normal arbeidstid betyr dagtid, selv om du har hatt eller har kveldsarbeid.

For at utdanning utenfor normal arbeidstid skal anses forenlig med fulltidsarbeid, må utdanningen som hovedregel ha redusert studieprogresjon med minst 50 prosent sammenlignet med tilsvarende utdanning på dagtid med full studieprogresjon.

Navs retningslinjer tilsier at utdanning som faller utenfor disse rammene kan ikke godtas.

I september skrev Teknisk Ukeblad om den arbeidsledige sivilingeniøren Karine Huuse, som ble fratatt dagpengene etter å ha meldt seg opp til et firedagers fjernstudie.

Saken løste seg for Huuse, Nav gjorde om vedtaket etter at Teknisk Ukeblad tok kontakt, men siden har det dukket opp en rekke lignende saker.

I kommentarfeltet i artikkelen om Huuse er det flere som opplyser at de er i samme eller lignende situasjon, og TU har også fått flere direkte henvendelser fra arbeidsledige som er fratatt dagpengene fordi de har meldt seg på studier. Også Tekna kunne opplyse at Huuse var én av flere av deres medlemmer i samme situasjon.

Som hovedregel er det ikke anledning for mottakere av dagpenger å studere, men det finnes en rekke unntak (se faktaboks).

Felles for de fleste er at det er snakk om studier på deltid, eller studier påbegynt før de ble arbeidsledige, som de selv mener omfattes av et av unntakene.

Ofte er det snakk om én eller få dager med undervisning på dagtid som gjør at de får avslag.

Les også: Forsker: Nå kan ingeniørlønna gå ned

– Har ikke statistikk

Teknisk Ukeblad tok kontakt med Nav for å få klarhet i hvor mange personer dette gjelder: hvor mange har søkt om å få ta utdanning samtidig som de mottar dagpenger – og fått avslag.

Svaret fra Nav var at dette ikke er noe de har tilgjengelig statistikk på.

­– Det vil kreve et større analysearbeid å fremskaffe statistikken, noe vi ikke har mulighet til å gjøre nå, skriver kommunikasjonsrådgiver i Nav, Lise Jørenn Grøndahl Berg, i en e-post til TU.

Det samme svaret gjelder for statistikk over klager på avslag om dagpenger på grunn av studier. Dermed kan ikke Nav si hvor mange som er uenig i Navs avslag på dagpenger.

– Vi skiller mellom informasjon til offisiell publisering og hva vi har av data til enkeltanalyser og utredninger. Vi har faste rapporter som viser produksjonsstatistikk over dagpenger og oversikt over klagesakene knyttet til dagpenger. Detaljert informasjon om utdanning er ikke koblet til dagpengesaken, og det krever som nevnt et større arbeid hvis dette skal tilrettelegges og publiseres, skriver hun videre.

Nav kan derfor ikke si noe om hvor mange dette gjelder, hvordan utviklingen har vært og heller ikke om problemstillingen har økt nå som det er flere høyt utdannede som er arbeidsledige.

Les også: – De som begynner på oljestudier nå har truffet perfekt

Nye studieformer skaper gråsoner

Nav erkjenner at det ofte er vanskelig å vurdere om et studie kommer inn under unntakene eller ei. Nye studieformer er én av årsakene.

– Utdanningstilbudene er i endring, og det kan gi enkelte utfordringer når krav om dagpenger skal vurderes. Mange studier er nå lagt opp med fleksible studieforløp, og ikke bare ved at studenter følger undervisning med krav til oppmøte på undervisningssted, skriver ytelsesavdelingen i Nav til Teknisk Ukeblad.

Videre skrives det at det kan være vanskelig å få tilstrekkelig og presis dokumentasjon om studienes innhold og omfang. Det kan derfor være krevende å vurdere saken opp mot unntakene.

– Det er en utfordring for Nav å holde seg oppdatert på alle utdanningstilbud som eksisterer. Det er derfor viktig at brukerne gir oss god informasjon og dokumentasjon om studiene. Dersom brukerne likevel opplever at de ikke har fått en riktig vurdering av saken sin, kan vedtaket påklages. Det vil da bli gjort en ny vurdering, ofte med utfyllende informasjon fra brukeren. Målet er selvsagt at vedtakene skal bli riktig ved først gangs behandling, svarer Nav.

– Hva mener Nav bør gjøres for å klarne opp i disse gråsonene?

– Det er viktig at brukerne selv framskaffer tilstrekkelig informasjon om studiet, slik at vi har et best mulig grunnlag for å vurdere om han eller hun har rett til dagpenger under utdanning. Det vil uansett være vanskelig å unngå gråsoner, da det er individuelle og konkrete vurderinger i hver enkelt sak. Vi ser at vi kan bli tydeligere i vår informasjon til brukerne, og det vil vi se nærmere på nå, opplyser Nav.

Les også: Pass på dette punktet i kontrakten - du kan måtte gå flere år uten lønn

– Hver sak er unik

Til tross for «individuelle og konkrete vurderinger i hver enkelt sak», jobber Nav for at de ulike sakene behandles så likt som mulig.

– Fra å ha enheter i hvert fylke som skal behandle alle søknader for alle stønader er Nav nå i en prosess der vi jobber med å fordele de enkelte stønadene på færre enheter. På denne måten bygger vi mer kompetente fagmiljøer for de ulike stønadene Nav forvalter. Når det gjelder dagpenger er det nå seks og ikke 19 enheter i landet som har ansvar for å behandle alle søknader som kommer inn, forklarer ytelsesavdelingen i Nav.

Nav arbeider dessuten gjennom fagnettverk for at alle medarbeiderne som jobber med en type stønad skal forstå regelverket på en så lik måte som mulig.

– Det er imidlertid viktig å huske på at utdanninger er forskjellige, og at hver enkelt sak vi skal behandle er unik. Dagpenger under utdanning er et fagfelt hvor saksbehandler må foreta en del skjønnsmessige vurderinger basert på dokumentasjonen som er mottatt. Saker som utad kan fremstå som like kan vise seg å være forskjellige når man går inn i saken.

Les også: Kan jeg fortelle kundene mine at jeg bytter jobb?

Vil ikke endre regelverket

Stortingspolitiker Anne Tingelstad Wøien (Sp) er blant dem som har fattet interesse for problemstillingene rundt dagpenger og deltidsutdanning, etter å ha lest om saken til Huuse.

Hun sendte inn skriftlig spørsmål til arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

«Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å gjøre det mulig for arbeidsledige å ta deltidsstudier og kvalifisere seg for videre studier eller arbeid uten å miste retten til dagpenger?»

Svaret hun fikk var omtrent det samme som departementet ga til TU. Regjeringen ønsker ikke å endre på regelverket, og mener unntakene som allerede ligger her er tilstrekkelige. I stedet for skal de sende et brev til Nav.

– Vi mener Nav må bruke fleksibiliteten som ligger i unntaksbestemmelsene. Vi vil utfordre Nav til å se på praktiseringen av unntakene. Vi vil utfordre dem på hvordan de selv ser på praktiseringen av regelverket, og vi vil raskt få avklart om det er i tråd med våre forventninger til hvordan regelverket skal praktiseres, uttalte statssekretær Kristian Dahlberg Hauge til Teknisk Ukeblad.

Les også: Slik får du mest ut av studietiden. Og jobb etterpå