OFFSHORE

Gransker regelbrudd på Snorre

Produksjonen på Snorre A er stanset inntil Statoil og Petroluemstilsynet er kommet til bunns i årsaken til gasslekkasjen. Foto: Statoil
Produksjonen på Snorre A er stanset inntil Statoil og Petroluemstilsynet er kommet til bunns i årsaken til gasslekkasjen. Foto: Statoil

Petroleumstilsynet ønsker at alle partnerne skal være med i diskusjonen om hvordan plattformen kan startes opp på en sikrest mulig måte.

Med bakgrunn i den alvorlige hendelsen på Snorre A den 28. november, påpeker Petroleumstilsymet (Ptil) at forutsetningene for sikker drift på Snorre A ikke lenger er til stede.

Statoil må sammen med partnerne i feltet gi en grundig vurdering av hvordan sikker oppstart og drift kan foregå. Ptil vil bruke tid på å gå igjennom Statoils planer før det gis klarsignal om videre drift.

Ptil vil avholde et møte der også rettighetshaverne er tilstede før tilsynet gir en formell tilbakemelding til oppstart.

Informasjonssjef Kristofer Hetland i Statoil sier at det ikke er noe dramatikk i Ptils handlemåte. – Dette er den samme prosedyren vi selv følger når slike alvorlige hendelser skjer.

Gransking

Ptil har nedsatt en granskingsgruppe som skal kartlegge hendelsesforløpet og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker til hendelsen med fokus på menneske, teknologi og organisasjon (MTO).

Videre skal granskingsgruppen kartlegge og vurdere beredskapsmessige forhold og inkludere en vurdering av hendelsens potensial.

Granskingsgruppen skal kartlegge om det er regelverksbrudd, anbefale videre oppfølging samt identifisere eventuelt behov for bruk av virkemidler. Arbeidet skal oppsummeres i en granskningsrapport.Intenst arbeid

Etter at brønnen ble stabilisert og gasslekkasjen stoppet, har brønn og boreteamet fra Odfjell Drilling arbeidet på spreng for å sikre brønnen. Hele 50 m3 sement har blitt pumpet ned i brønnen slik at det gassførende laget er blitt isolert.

Statoil arbeider videre med ytterligere sikring av brønnene.Les mer om: