KRAFT

BKK vil ha tidsfrister for konsesjonsbehandling

LANG SAKSBEHANDLING: BKK Nett vil ha med tapt verdiskaping i samfunnsøkonomiske beregninger ved bygging av kraftlinjer.
LANG SAKSBEHANDLING: BKK Nett vil ha med tapt verdiskaping i samfunnsøkonomiske beregninger ved bygging av kraftlinjer. Bilde: Scanpix

Som Teknisk Ukeblad Troll trues av utsettelse , har Olje- og energidepartementet (OED) informert BKK Nett om at endelig konsesjon for linjen mellom Mongstad og Kollsnes ikke vil være klar før til neste år.

På det samme møtet informerte departementet også om at forbindelsen mellom Granvin og Voss heller ikke får blir ferdig behandlet før til neste år. Det går fram av et innspill fra BKK Nett til OEDs arbeid med nettmeldingen, sendt 24. juni, som Teknisk Ukeblad har fått innsyn i.

BKK Nett søkte konsesjon for linjen i 2008, og planen var at den skulle settes i drift i 2013.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga konsesjon til linjen i juli i fjor. Men vedtaket ble klaget inn til OED, som nå altså har opplyst at endelig konsesjon ikke vil bli gitt før i 2012. Konsekvensen er ifølge BKK Nett at heller ikke denne linjen blir klar før i 2015.

Les også: Nettleie-millioner til reklamebyrå

Problematisk

BKK Nett skriver til OED at de ønsker å være en pålitelig aktør, og at «slike stadige utsettelser av tidspunkt for endelig konsesjon [er] problematisk».

«Utsettelse av konsesjonstidspunkt gir tilsvarende utsettelse av planlagt ferdigstillelse av anleggene. Dette skaper stor uforutsigbarhet både for oss som selskap, og ikke minst for våre kunder som skal knytte seg til forbindelsen.

For BKK Nett som selskap er det ikke lett å være en pålitelig og troverdig aktør når vi stadig må opplyse våre kunder om nye utsettelser», heter det i BKK Netts innspill.

Les også: NVE hudfletter Lyse for profittjag

Småkraft

Forbindelsen Granvin-Voss er en oppgradering fra 66 kV til 132 kV som i hovedsak følger den eksisterende traseen. Oppgraderingen vil blant annet gjøre det mulig å koble småkraftverk på nettet.

Men saken er klaget inn til OED av hytteeiere som ønsker jordkabel istedenfor luftlinje.

BKK Nett mener at det av samfunnsøkonomiske grunner ikke er riktig å bruke ressurser på jordkabel hvis det ikke er snakk om å verne viktige områder eller at de estetiske ulempene er store. Derfor ønsker selskapet å bruke luftledning.

Les også: Statnett håvet inn på prisforskjeller

Tapt verdiskaping

I sitt brev til OED ønsker BKK Nett en presisering av hva som skal inngå i beregningen av samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

«De samfunnsøkonomiske beregningene er [...] begrenset til å inneholde kostnader ved luftledning vs. jordkabel og et anslag på verdien av “naturinngrep” ved bruk av luftledning. En viktig samfunnsøkonomisk kostnad som ikke inngår i beregningen, er den tapte verdiskapingen som utsatt ferdigstillelse som følge av lang klagebehandling hos myndighetene medfører», skriver BKK Nett.

Selskapet påpeker at forbindelsen mellom Granvin og Voss er viktig for innmating av ny småkraft i området. På grunn av dårlig nettkapasitet får i dag ingen produsenter i området nettilknytning.

«Mange småkraftprosjekter står derfor på vent til forbindelsen er klar. For disse produsentene medfører alle utsettelser et økonomisk tap. Etter vår vurdering bør også verditap som følge av disse utsettelsene inngå i de samfunnsøkonomiske beregningene», skriver BKK Nett.

Les også: Monstermast havarerte

Stor endring

Så kommer punktet som kan snu opp ned på kablingsvurderingene hvis det blir gjennomført.

«Dersom den tapte verdiskapningen som følge av lang saksbehandlingstid på en klage på bruk av luftledning i forhold til jordkabel er av en slik størrelse at den kompenserer for merkostnaden ved bruk av jordkabel i forhold til luftledning, tilsier dette at bruk av jordkabel er det samfunnsøkonomisk beste alternativet», skriver BKK Nett.

BKK Nett stiller også spørsmål ved om det er riktig at klager på en liten del av en større trasé «skal kunne utsette en investering som er så viktig for økt verdiskapning i et større område».

Les også: Foreslår å opprette Statkabel

10 år

Nettselskapet mener at konsesjonsprosessen i kraftledningssaker generelt tar “svært lang tid”.

«Fra melding til ferdigstillelse av anlegg går det ofte nærmere 10 år. I de fleste saker blir NVEs vedtak påklaget til OED, dvs. at sakene går gjennom en grundig saksbehandlingsprosess hos to myndighetsorgan. BKK Nett har forståelse for at dette er tidkrevende prosesser der mange hensyn skal tas.

For oss som nettselskap er det likevel problematisk å forholde oss til at saksbehandlingen tar så lang tid, og ikke minst at det stadig blir utsettelser på når en kan forvente et endelig vedtak. Dette skaper stor usikkerhet for både oss og våre kunder», skriver selskapet.

BKK Nett mener det bør vurderes at NVE i sin førsteinstansbehandling av sakene i større grad åpner for kontakt med lokale politiske interesser.

Selskapet foreslår at det innføres saksbehandlingsfrister for de ulike fasene i konsesjonsprosessen. Selskapet understreker at prosessene fortsatt må være grundige, og at BKK Nett ikke har som mål å sette fristene så korte som mulig. Målet er økt forutsigbarhet for når konsesjonene senest vil være klare.

«Saksbehandlingsfrister brukes eksempelvis ved behandling av fusjonssaker etter konkurranseloven, og burde også være fullt mulig i konsesjonsbehandlingssaker», skriver BKK Nett.

Les også: Ønsker ikke politisere nettutviklingsplanen

Må ta grep

Morselskapet BKK har også skrevet brev til OED. Der kommer det ikke fram noen radikale endringsforslag, men en viss utålmodighet lyser likevel gjennom.

Selskapet ber OED om “å foreta de prioriteringer av sine ressurser som er nødvendig for å sikre at utbyggingen av samfunnskritisk infrastruktur kan videreføres”.

«Dersom ressursene ikke er tilstrekkelige for å sikre en god behandling av saker med stor samfunnsmessig betydning innenfor en akseptabel tidshorisont, forutsetter vi at departementet tar de grep som er nødvendige for å sikre at ikke OED blir en flaskehals i arbeidet med å utvikle en tjenlig nasjonal energiinfrastruktur», heter det i brevet.

Les også: – Nå er det viktigste å ta vare på hverandre

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.