Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Modellbasert planlegging har løftet alle faser av vegprosjektet E6 Fjerdingen-Grøndalselv

Nye måter å bruke BIM (bygningsinformasjonsmodellering) for infrastrukturprosjekter på åpner for en mer dynamisk prosess. Her et utsnitt av E6 Fjerdingen-Grøndalselv i Trimble Quadri. Illustasjon: Sweco
Nye måter å bruke BIM (bygningsinformasjonsmodellering) for infrastrukturprosjekter på åpner for en mer dynamisk prosess. Her et utsnitt av E6 Fjerdingen-Grøndalselv i Trimble Quadri. Illustasjon: Sweco
Share icon
Del
Produsert av TUM Studio

Den 11 km lange vegstrekningen E6 Fjerdingen-Grøndalselv på grensen mellom Trøndelag og Nordland er svingete og har dårlig bæreevne. Når det nå bygges ny veg, gjøres det parallelt med dagens trasé.

Kontrakten er en totalentreprise hvor både reguleringsplanlegging, prosjektering og utbygging inngår. Dette har åpnet for et tett og dynamisk samspill mellom entreprenør og prosjekterende, og gitt muligheter for entreprenør til å påvirke byggbarhet og anleggsgjennomføring på en helt annen måte enn før.

Trimbles BIM-løsninger har spilt en viktig rolle. For å kunne jobbe integrert og effektivt både med regulering og prosjektering, har entreprenør og rådgiver jobbet direkte inn mot et felles modellsamhandlingsmiljø i Quadri og Connect. I tillegg til infrastruktur modelleringsverktøyet Novapoint har også parametrisk design (Rhino Grashopper) blitt benyttet for ytterlige detaljering av modell.

Det har dessuten vært nyttig å bruke mengdene fra modellen direkte i Trimble Tilos for planlegging av massetransport og anleggsgjennomføring. Den felles plattformen har skapt en transparent og åpen arena for optimal samhandling mellom partene.

 

 Dronescan fra samme område som hovedbildet i artikkelen. 

– Vi satte opp Trimble Connect på en måte som gjør at vi får hentet føringene fra reguleringsplanen inn i modellen. Når alt er på ett sted så gjør det dataflyten mellom de forskjellige fagene enklere, sier senioringeniør Jørgen Barstad i Sweco.

Det er Letnes Entreprenør som står for byggingen, med Sweco som prosjekterende og Austad Maskinstasjon som største underentreprenør.

Fjerdingen-Grøndalselv

Inngår i det 94 kilometer lange utbedringsprosjektet på E6 fra Grong i Trøndelag til Nordland grense.

Høyere fart og 500 m kortere vei skal gi bedre trafikksikkerhet og kutte reisetiden med ca. 20 prosent.

Statens vegvesen er byggherre, Letnes Entreprenør totalentreprenør, kontraktsummen 204 millioner.

Gjensidig nytte

Samtlige aktører har dratt nytte av den sømløse integreringen mellom Trimble-verktøyene. Ved å legge inn mye metadata i modellen har Sweco lettet arbeidet for Letnes. Letnes har på sin side bidratt med en praktisk tilnærming som har vært verdifull i planleggingen. 

I et større perspektiv betyr denne dynamikken at byggingen kan igangsettes og dermed sluttføres tidligere enn slik man før bygde veg. 

– Et eksempel er bruken av parametrisk design. I stedet for å detaljmodellere hjørneavrunding og utforming av grøfter på hver enkelt landbruksavkjørsler, benyttet vi geografisk plassert 3D informasjonsmodell (parametrisk skiltobjekt) med generiske egenskaper som fører direkte til prinsipptegning, sier Zeljko Bozovic, modellansvarlig i Sweco.

Denne måten å jobbe på er effektiv og oversiktlig. Både veg, VA og elektro har brukt samhandlingsmodellen Quadri, de ulike fagmodellene er eksportert til modellprosjekthotellet Connect. Trimble Connect har dermed blitt benyttet både til prosjektstyring og som BIM leveranseplatform for Letnes, Sweco, Norconsult, Statens vegvesen (SVV) og underentreprenører. 

Trimble Connect: Grøndalselv, fra modell. 

All intern prosjektering synkes direkte til Connect. Oppdatering av prosjekteringsunderlag og fagmodeller/stikninsdata er automatisert, samt lagt inn som skiltobjekter (lokasjonsanviser).

– Hvis det for eksempel knyttes spesielle geotekniske vurderinger til et område, kommer du direkte til denne infoen om du klikker på skiltobjektet. Den lokasjonsbaserte strukturen gjør det enkelt å finne fram i modellen, forklarer Bozovic.

Sparer mye på oppfølging

Grunnlaget for å optimalisere arbeidsmetoden ble lagt tidlig. Det nye her er at også saksgang, dokumentasjon og tegninger er flyttet inn i modellen, på korrekt geografisk lokasjon i samhandlingsmodellen. Dette gir en helt annen mulighet til å navigere visuelt og enkelt til all type informasjon. 

– Det har gitt uttelling at vi har hatt et nært samarbeid med entreprenøren helt fra starten av. Nå som prosjektet er over i byggefasen, forenkler modellen det tverrfaglige arbeidet, sier Barstad.

Hvis det for eksempel gjøres en vesentlig endring som påvirker alle fag, kommer det opp varsel om dette via "To Do"-saker i Trimble Connect. De involverte ser umiddelbart hva som må svares ut og kan følge opp ved behov.

Trimble

Trimble Connect er en samarbeidsplattform som lar deg visualisere filer og BIM-modeller, organisere prosjekter og dele informasjon med andre.

Trimble Quadri gir et felles prosjekteringsgrunnlag og er der modeller endres og tilpasses. 

Trimble Novapoint lar ingeniører bruke samme programvare for å prosjektere veger, jernbaner, tunneler, landskap, vann og avløp.

Tilos er et tid- og stedsplanleggingsverktøy som gjør det enklere å administrere anleggsprosjekt effektivt.

Trimble SiteVision er et AR-system som visualiserer 3D-modellen ute i felt.

– Alt dette bidrar til gode rutiner, som igjen gir god framdrift og kvalitetssikring. Vi sparer mye på oppfølging i byggeprosessen, sier Roy Erik Kvalø, fagansvarlig vei for dette prosjektet i Sweco.

Han forteller at det tidligere var mye dobbeltarbeid med endringer som måtte gjøres både i modellen og i tegninger.

– Det er fortsatt tegninger på enkelte nivå, men de aller fleste forholder seg kun til modellen. Her er også SVV en aktiv aktør, som hele tiden er oppdatert på alt som skjer.

Tid- og stedsplanleggingsverktøyet Tilos har blitt brukt til mengdeberegninger.

– Letnes satte opp en massedisponeringsplan tatt fra mengdeberegningene våre. Det er detaljplanlagt hvor og når massene skal kjøres. At hele området er inndelt i parseller er med på å gi et godt overblikk. Da kan man forholde seg til de parsellene som er relevante uten at man trenger å vite alt som skjer ellers, forklarer Kvalø.

 Tilos: utdrag fra massedisponeringsplan. 

Visualiseringer med SiteVision

Sweco og Letnes fremhever den felles forståelsen som en av de største fordelene ved å jobbe så modellbasert som de har gjort på E6 Fjerdingen-Grøndalselv.

– Man må legge seg i selen for å få det til, men til gjengjeld har gevinsten vært stor. Det har ført til større åpenhet at vi kan sitte på hver vår kant av landet å ha den samme situasjonsforståelsen. Rett leveranse til rett tid har vært lettere å oppnå, sier Barstad.

– Modellen gjør det dessuten enklere for nye aktører å komme raskt inn i prosjektet. Dette er en kjempefordel, fortsetter han.

Sweco mener en av forutsetningene for å få maksimalt ut av den modellbaserte jobbingen, er at det jobbes med modeller på riktig modenhetsnivå til riktig tid.

SiteVision: eksempel fra stikkrenne. 

I tillegg til de nevnte Trimble-verktøyene har også SiteVision blitt brukt. Trimble SiteVision er et AR-system (Augmented Reality) som tar 3D-modellen ut i felt for visualisering med riktig plassering og størrelse. Ved hjelp av mobiltelefonen og en håndholdt GPS-mottaker skapes presise visualiseringer.

– Disse visualiseringene kan for eksempel deles på direkten i et Teams-møte. Dette reduserer behovet for befaringer, poengterer Barstad.

– Når vi ser på helheten så tror jeg dette blir standarden framover, sier Kvalø og konkluderer: 

– Hele prosjektet utvikles mer dynamisk fra dag én. De ulike kompetanseområdene utfyller hverandre, og problemer som måtte oppstå løses raskere. Integrasjonen mellom Trimble-verktøyene gir samhandlingen en ekstra dimensjon.