Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Åpne standarder skal skyte fart på BIM-utviklingen i veg- og jernbanesektoren

Alt tyder på at BIM-metodikk og åpne standarder blir obligatorisk i alle fremtidige veg- og jernbaneprosjekter.  Arkitekt: Norconsult.
Alt tyder på at BIM-metodikk og åpne standarder blir obligatorisk i alle fremtidige veg- og jernbaneprosjekter. Arkitekt: Norconsult.
Del

Norge er helt i teten når det gjelder modellbruk innen veg- og jernbanebygging. Fra detaljerte presentasjonsmodeller på 1990-tallet, har utviklingen gått gradvis i retning av mer byggbare modeller og digital informasjonsflyt mellom alle de involverte partene i store infrastrukturprosjekter. Andre steder i verden har man imidlertid ikke kommet like langt, og også i Norge er det et stykke fram til den BIM-bruken som preger store prosjekter innen bygg.

Ifølge buildingSMART, som er et uavhengig internasjonalt organ med mål om å drive digital transformasjon framover innen bygg- og anleggsbransjen, har en av de bremsende faktorene innen infrastruktur-sektorene vært mangel på åpne, internasjonale standarder.

— Mange programvareselskaper har sine «walled gardens». De utvikler store programvare-suiter som fungerer veldig godt i deres eget miljø, men så blir det utfordringer med en gang de begynner å gå utover dette miljøet.

Det sier Aiden Mercer, som er markedsdirektør i buildingSMART International.

— Til syvende og sist viser det seg at det ikke kan være veien framover, og det er derfor vi ser flere og flere som slutter seg til IFC, fortsetter han.

IFC er et åpent utvekslingsformat for bygningsinformasjonsmodeller, og forvaltes av nettopp buildingSMART. Til nå har IFC omfattet bygg, men ikke infrastruktur. Fra 2013 har det imidlertid pågått et omfattende arbeid for å utvide IFC til å favne om behovene man har innen veg, jernbane, tunneler, havner og vannveier, i det som skal bli IFC 4.3.

Norsk selskap er er med og drar lasset

Sandvika-baserte Trimble bidrar tungt i dette arbeidet. Selskapet er pioner innen BIM for infrastruktur, og jobber tett med både Statens vegvesen, Nye Veier, Bane NOR og de store rådgiverselskapene i bransjen som programvareleverandør.

Sandvika-baserte Trimble har bidratt tungt inn i arbeidet med IFC 4.3, et åpent format som forvaltes av buildingSMART. Arkitekt: Norconsult
Sandvika-baserte Trimble har bidratt tungt inn i arbeidet med IFC 4.3, et åpent format som forvaltes av buildingSMART. Arkitekt: Norconsult

— IFC er jo blant de ledende internasjonale utvekslingsformatene for data innenfor bygg. Framover kommer det også til å bli mye mer anlegg, sier Jan Erik Hoel i Trimble.

Hoel har sammen med kollega Johnny Jensen brukt mye av tiden sin i buildingSMART-prosjektene som leder fram mot IFC 4.3.

— Det som gjør at buildingSMART-rammeverket fungerer innen bygningsindustrien, skal vi få til å virke like godt innen infrastruktur. Men det handler ikke bare om utvekslingsformatet IFC. Vel så viktig er beskrivelsen av prosessene og begrepene, sier Jensen og forklarer videre:

— Prosessene må beskrives. Når noen har modellert en vegoverflate, så må den som skal plassere en kum i grøfta ha denne informasjonen på et gitt tidspunkt. Rammeverket til buildingSMART gir støtte for hvordan du skal sette opp dette forløpet.

I buildingSMART er de helt avhengige av det samfunnsansvaret som Trimble dermed påtar seg ved å delta i prosjektene.

— Medlemmer som Trimble er helt avgjørende. De bidrar inn i prosjektene som utvikler standardene, og verdien som man oppnår med å dele data i et åpent og nøytralt miljø vil senere komme til nytte for hele samfunnet, sier Mercer i buildingSMART.

— Alle våre prosjekter må valideres i programvare, og Trimble og andre hjelper oss med det. IFC 4.3 har nådd valideringsstadiet nå, forklarer Richard Kelly, som er Head of Operations i buildingSMART International.

Vil bli obligatorisk i hele Norden

— Jernbane- og vegmyndigheter er også blant medlemmene i buildingSMART. I jernbaneprosjektet har vi for eksempel ni ulike statlige jernbanemyndigheter fra ulike deler av verden. Vegprosjektet er til stor grad støttet av de nordiske myndighetene på området, men vi har også vesentlige bidrag fra for eksempel Korea, forteller Kelly.

Nordiske veg- og jernbanemyndigheter har et felles mål om å gjøre openBIM og IFC til et krav i framtidige infrastrukturprosjekter. Arkitekt: Norconsult.
Nordiske veg- og jernbanemyndigheter har et felles mål om å gjøre openBIM og IFC til et krav i framtidige infrastrukturprosjekter. Arkitekt: Norconsult.

I Norden signerte alle de ulike veg- og jernbanemyndighetene en avtale i 2017 om at digitale modeller skal være i fokus for alle aktiviteter i et prosjekt. Nordic Road and Rail BIM Collaboration ble da signert av BaneDanmark og Vejdirektoratet i Danmark, finske Väylä, svenske Trafikverket, Statens Vegvesen, Nye Veier og Bane NOR.

Denne sammenslutningen av nordiske myndigheter har nå signalisert et felles mål om å gjøre IFC-standarden og openBIM til et krav i alle byggeprosjekter. Dette er en trend som buildingSMART ser fra flere deler av verden.

— Statsbygg i Norge krever jo IFC, og vi ser institusjoner i Sveits, Spania, Storbritannia, Nederland og mange andre som forplikter seg til IFC. AASHTO, American Association of State Highway and Transportation Officials, som også er involvert i utviklingen av bro-standarden, har også forpliktet seg til IFC, og listen bare fortsetter, sier Mercer.

I Sandvika er også håpet at openBIM og IFC 4.3 blir obligatorisk.

— Ja jeg håper jo det. Det må jo være målet. Det avhenger litt av entrepriseform, for innenfor en totalentreprise vil det ikke være før i siste fase, as built, at de kan sette slike krav. Men store entreprenører som jobber internasjonalt vil jeg jo tro har en motivasjon om at når de møter en norsk, finsk eller spansk landmåler, så er det mest effektivt å basere seg på å alltid bruke IFC 4.3 i stedet for å ha lokale datadefinisjoner på alt mulig, sier Jensen i Trimble.

Raskere, bedre og mer kostnadseffektiv utbygging

I Trimble har man lenge vært oppmerksom på effektene av digital transformasjon i veg- og jernbanesektoren. De har blant annet sett på effektene av modellbruk i vegprosjekter, funnet at modellbasert prosjektmetodikk gir besparelser i form av færre feil på byggeplass og lavere byggekostnader.

Åpne standarder vil føre til mer internasjonalisering og sunnere konkurranse i industrien, ifølge buildingSMART. Arkitekt: Norconsult.
Åpne standarder vil føre til mer internasjonalisering og sunnere konkurranse i industrien, ifølge buildingSMART. Arkitekt: Norconsult.

— Jeg tror den store fordelen med åpne BIM-standarder er at det bidrar til bedre beslutninger. En organisasjon som har ansvaret for å utvikle et byggverk, eller har ansvar for å forvalte det gjennom levetiden, vil være i stand til å ta beslutninger på et veldig tidlig stadium av byggverkets eksistens, sier Kelly i buildingSMART.

— Dessuten vet vi at industrien er veldig fragmentert, og at det er vanskelig for ulike organisasjoner å dele ideer med hverandre, ofte av kommersielle grunner, men også på grunn av språklige og kulturelle barrierer. Rammeverket i buildingSMART er bra til å skjære gjennom alt det der. Dessuten, når eierne og byggherrene krever openBIM, vil resten av næringskjeden følge etter, fortsetter han.

Han mener at disse språklige og kulturelle barrierene er årsaken til at buildingSMART får svært mye drahjelp fra kinesiske aktører, og disse åpne standardene vil føre til mer internasjonalisering og sunnere konkurranse i industrien.

I Sandvika betrakter de også openBIM som en stor mulighet.

— Med openBIM får vi bedre muligheter for å komme inn og konkurrere med andre, uten at vi trenger å tilpasse softwaren til alle mulige lokale forhold. I tillegg til å brenne for programvaren vi utvikler, er vi jo alle skattebetalere og vil at samfunnet skal fungere best mulig, og da tror vi at sunn konkurranse er viktig, sier Jensen om motivasjonen for å bidra i buildingSMART.

— Til nå har vi brukt veldig mye ressurser på å lage støtte for ulike varianter av utvekslingspunkter, og det kan være mange av dem i et stort infrastrukturprosjekt. Med felles, åpne standarder kan vi i stedet bruke ressursene våre på å gjøre programvare bedre tilpasset de aktiviteten og prosessene kunden trenger. Kundene vil rett og slett få mer god programvare fra oss og andre, til nytte for hele samfunnet, avslutter Jensen.

Les flere artikler fra Trimble