Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Slik påvirker standardisering norske bedrifter positivt

Del

At innovasjon i både produkter og prosesser er en forutsetning for langsiktig vekst har vært kjent siden 1930-tallet, men det er ikke nok å skaffe ny kunnskap gjennom forskning og utvikling.

Kunnskapen må også spres og brukes av en bred gruppe av selskaper og institusjoner.

Et effektivt virkemiddel for å få til dette, og i neste omgang skape gevinster for økonomien som helhet, er standarder – utviklet på grunnlag av bred enighet og med deltakelse fra selskaper. En ny studie av flere tusen virksomheter i de nordiske landene viser nemlig at standarder har betydelig påvirkning på økonomisk vekst, både med hensyn til arbeidsproduktivitet og BNP i de nordiske landene.

Kraftig effektivitetsvekst

 
 

Rapporten viser hvordan bruk av frivillige, konsensusbaserte standarder har påvirket økonomisk vekst i de fem nordiske landene.

Studien bak er massiv: En kombinasjon av nærmere 40 års makroøkonomiske data, og en omfattende foretaksundersøkelse av 1179 selskaper samt en rekke dybdeintervjuer fra flere sektorer og land.

Konklusjonen er klar: Standardisering gir effekter. Det er en signifikant sammenheng mellom arbeidsproduktivitet og bruk av standarder, både når vi ser på enkeltland og hvis vi ser på alle landene som én enhet. Fra 1976 til 2014 kan det faktisk se ut som hele 39 prosent av veksten i produktivitet, og 28 prosent av veksten i BNP, er forbundet med standardisering!

Tallene må naturligvis tolkes med forsiktighet, siden standardisering også spiller sammen med andre faktorer, som regler og forskrifter. Likevel gir undersøkelsen en grundig forklaring på sammenhengen mellom produktivitet og standardisering som har blitt observert på makronivå. Den viser også at det å følge og bruke standarder er en viktig del av nordiske forretningsplaner.

Bedre salg og enklere markedsadgang

 
 

Selskapene i undersøkelsen ble også spurt hvorfor de bruker standarder. Den viktigste enkeltårsaken er at de vil forbedre markedsadgangen.

Hele 85 prosent av respondentene mener dessuten standarder skaper tillit hos kundene, og nærmere tre av fire mener standarder forbedrer kvaliteten på produktene og tjenestene de leverer, og forenkler kommunikasjonen mellom produsent og kunde.

Dette gjelder ikke minst blant eksportselskapene i undersøkelsen, som opplever at bruk av standarder gjør det enklere å eksportere varer og tjenester. Nær halvparten av alle respondentene forteller at standarder har vært direkte medvirkende til å øke salget, enten ved å få nye kunder eller ved å øke salget til de eksisterende.

Dybdeintervjuer i selskaper på tvers av sektorer forteller også at det å følge standarder ofte er et krav for å få slippe til i et marked. Funnene i undersøkelsen viser at dette gjør standarder like viktig for små som for store selskaper.

Samtidig er det langt mer sannsynlig at større selskaper, med over 250 ansatte, deltar i arbeidet med å utvikle nye standarder. 

Blir viktigere med nye problemer

Den gode effekten som standarder har bidratt med har vært merkbar på flere områder i samfunnet. Både økonomiske resultater, brukeropplevelser blant sluttkunder, og sikkerhet og miljø på arbeidsplassene har tjent på bruk av standardene. Det er heller ingen grunn til å tro at dette vil komme til å snu.

Etter hvert som den teknologiske utviklingen fortsetter, og fører til innovative produkter og løsninger i nye sektorer, vil det også oppstå helt nye typer tilbakevendende problemer. Det er slike problemer bruk av standarder har vist seg å være egnet til å løse best mulig.

Når samfunnet, markedene og teknologien fortsetter å endre seg i stadig raskere tempo er det derfor all grunn til å tro at standardene og deres koordinerende rolle bare vil bli viktigere i tiden som kommer.