BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Slik gir skyen bedre samhandling i byggenæringen

Ni gevinster tilfaller de som omfavner fire megatrender

BRANDSTORY: Slik gir skyen bedre samhandling i byggenæringen
Innhold fra annonsør

Ni gevinster tilfaller de som omfavner fire megatrender

I byggenæringen er digitalisering viktig for å sikre at prosjekt leveres raskere og med høyere kvalitet. I Norge finnes et gap mellom de som prosjekterer med tredimensjonale digitale modeller (BIM) og de som fortsatt sverger til den tradisjonelle todimensjonale papirtegningen, der sistnevnte fases ut i rekordfart. Til grunn for endringen ligger behovet for tettere samarbeid i prosjekteringsfasen mellom særlig byggeier, entreprenør, arkitekt og ingeniør. Samhandling er blant de viktigste forutsetningene for økt lønnsomhet med bedre ressursbruk og kvalitetsgevinster til det som bygges. Vi ser særlig fire trender som driver frem behovet for smarte digitale løsninger:

  • Stadig flere ting kobles sammen
  • Tettere samarbeid er en forutsetning for alle prosjekter
  • Smarte tjenester i skyen gir nye arbeidsformer
  • Teknologien er moden og utprøvd

Ni skyfordeler for byggenæringen

Effektiv samhandling er en forutsetning for BIM, og det er stort behov for arbeidsdelingsfunksjoner som gir samtidig tilgang til bygningsmodellen. Når denne er i nettskyen kan deltagere i prosjektgrupper jobbe i modellen uansett tid og sted. BIM-modellen kan også deles opp i separate undersystem eller komponenter som kan hentes ut fra hovedmodellen, og jobbes på separat før den eksporteres tilbake.

En skybasert BIM prosjekteringsprosess gjør at man kan vinne flere spennende oppdrag og høste disse ni fordelene:

1. Færre feil og bedre datakvalitet: Feilretting kan stå for mellom 5 og 15 prosent av prosjektets sluttsum. Derfor er det alltid et mål å fjerne feil før de oppstår, og dermed en av de beste virkemidlene for økt lønnsomhet. Forsinkelser og kostnadssprekker skyldes som oftest mangel på kommunikasjon, dårlig prosjektledelse og mangelfull dokumenthåndtering.

2. Raskere sluttstillelse av prosjektene: For mange større utbygginger bommer på tid og budsjetter. BIM sammen med en skybasert samhandlingsløsning reduserer tidsbruken gjennom hele byggeprosessen. Alle deltagerne kan samhandle i sanntid, enten ved at de gjør endringer i modellen eller at de raskere kan evaluere og godkjenne designgrepene.

3. Ansatte kan jobbe uansett tid og sted: Muligheten til å trekke på store mengder lagrede data og gjøre disse mobilt tilgjengelige gjør at ansatte kan jobbe uansett tid og sted. Det bedrer kommunikasjonsflyten, og gir raskere og bedre beslutninger.

4. Bruk mindre på IT: Nettskyen gjør at man nærmest umiddelbart kommer i gang og fjerner behovet for tidkrevende oppsett av tradisjonelle IT-system. Man slipper kapitalkrevende investeringer og reduserer driftskostnader, særlig til tidkrevende administrasjon.

5. Man kan jobbe samtidig på flere steder: Ved at prosjektgrupper kan jobbe i samme modell driftet i en nettsky blir samhandlingen smartere. Resultatet er færre møter og lavere reisekostnader, tilbydere kan levere anbud med mer fokus på operativt arbeid og mindre på unødvendige kostnader. 

6. Mer tid til verdiøkende oppgaver, mindre på koordinering: Med tradisjonelle prosjekteringsformer sløses tid på å vente på seneste filversjon fra deltagere i prosjektgruppen. I skyen er alt oppdatert, alltid.

7. Større åpenhet i prosjektene og enklere beslutninger: Med tradisjonelle løsninger er det komplisert å dele 3D-modeller med byggeier og ikke-tekniske påvirkere. Skybaserte modeller gir sanntidstilgang og byggeier/kunde kan selv sjekke fremdrift og gi nødvendige tilbakemeldinger.

8. Lettere å vinne flere oppdrag: Smartere prosesser gjør det mulig å knytte til seg internasjonale fageksperter, og kjempe om anbud i flere land. Dette gir også mulighet for mindre aktører å kjempe på større arenaer, fordi de slipper tunge investeringer i infrastruktur og får enkel tilgang på de samme kvalitetsløsningene som markedets største aktører.

9. Det er enklere å rekruttere og beholde de beste arbeidstagerne: Tilgang på den fremste fagekspertisen seiler opp som virksomhetens fremste konkurransefortrinn. Mobile arbeidsformer og fleksible tilnærminger gir gode HR-rutiner. I tillegg vil skyverktøy fjerne manuelle og tidkrevende prosesser, slik at mer tid kan vies til verdiskaping. I en bransje preget av mange og korte frister, er det smart å ta i bruk virkemidler som mobile apper som sikrer at virksomheten fremstår fordelaktig for fremtidens arbeidstakere.

Summen gir nye arbeidsformer som alle tjener på. Den norske byggenæringen er langt fremme i internasjonal målestokk når det kommer til digitalisering, primært fordi offentlig sektor har vært flinke til å stille krav. Disse erfaringene vil hele bransjen nyte godt av i årene som kommer, og det er allerede en stor selvtillit i bruken av digitale verktøy på tvers av bransjen. Det lover enormt godt!

Kunnskapsdeling er en forutsetning for at norsk byggenæring skal lykkes med fremtidens arbeidsformer. Les mer om dette på bloggen vår.