OFFSHORE

Vil ha nye aktører

– Det kan neppe oppfattes som et faresignal om ikke alle etablerte selskaper deltar i alle runder.

– Tar vi hensyn til letekostnadene, finner vi at gjeldende skatteregler innebærer inngangsbarrierer for selskaper som ønsker å komme inn på norsk sokkel via konsesjonstildelinger.

– Utvalgets forslag om å tillate fremføring av underskudd med rente, omsetning av endelige underskudd og opphevelse av petroleumsskatteloven § 3 h, vil isolert sett innebære reduserte skatteinntekter. Disse lettelsene vil bidra til å redusere inngangsbarrierene for nye aktører og til større likestilling mellom selskaper i og utenfor skatteposisjon. Reduserte skattemessige inngangsbarrierer kan bidra til at nye aktører vil delta mer i leting og utbygging. Dette kan påvirke størrelsen og periodiseringen av skatteinntektene.

– En reduksjon i særskattesatsen vil særlig tilgodese selskapene med de mest lønnsomme feltene, og i særdeleshet de som har eksisterende felt i produksjon, der investeringene hovedsakelig alt er fradragsført mot 78 prosent skatt eller mer.

Les mer om: