Tunnelstrid for ny E16

E16 Wøyen - Bjørum, Bærum kommune. Åpner våren 2009. Bilde tatt desember 2007. (Bilde: Mona Strande)
HØY KØFAKTOR: Det er mye tungtransport langs dagens E16 fra Skui til Sollihøgda. Når stigningen mot Sollihøgda i tillegg er så bratt at mange vogntog må kjøre i 40 km/t for å komme seg opp bakkene, blir det lett kø. Dette skal unngås med ny firefelts vei. (Bilde: Mona Strande)
NY TRASÉ?: Slik blir traseen fra Bjørum i Bærum til Hole grense seende ut dersom Miljøverndepartementet vedtar den arealbruken som anbefales av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vegvesenet vil ha færre tunneler, kommunen vil ha flere. (Bilde: Plankart / Bærum kommune)
TUNNELTILHENGER: Plan- og miljøsjef i Bærum kommune, Arthur Wøhni, vil ha en mest mulig miljøvennlig trasé for nye E16 over Sollihøgda. Han håper Miljøverndepartementet vil det samme, og går for mest mulig tunnel. (Bilde: Mona Strande)
SMALT OG SVINGETE: Møtes to vogntog i svingene rett før Sollihøgda (fra Bærum), blir det trangt om plassen. Behovet for ny E16 er stort, men å bli enig om ny trasé later til å være vanskelig. (Bilde: Mona Strande)
STÅR KLAR: Fem kilometer ny E16 fra Vøyenenga til Bjørum er allerede ferdig skiltet og merket. Trafikken går fortsatt langs den gamle og smale traseen gjennom Skui, med 50 km/t i fartsgrense. Først neste vår føres trafikken over på den nye veien opp til Bjørum (bildet). (Bilde: Mona Strande)

Det er innsigelser mot samtlige alternative E16-traseer fra Bjørum i Bærum til Hole kommunegrense på Sollihøgda.

Statens vegvesen vil ha færrest mulig tunneler for å holde kostnadene nede, og Bærum kommune vil helst ha tunneler hele veien for å verne om dagens naturområde og et fremtidig boligområde.

Fylkesmannens miljøvernavdeling har innsigelser mot traseer som hindrer friluftsliv, naturmiljø og vilttrekk, mens fylkeslandbruksstyret vil ha en trasé som opprettholder driftsgrunnlag og kulturlandskap.

Kompromissløsning

To meglingsmøter har ikke ført fram. Under det andre meglingsmøtet i februar i år ga partene uttrykk for at de kunne enes om en løsning på den øverste delen av traseen, fra Avtjerna til Skaret.

Går Miljøverndepartementet for Fylkesmannens anbefaling her – cirka halvparten i dagsone og en mellomlang tunnel – vil traseen bli 66 millioner kroner dyrere enn løsningen Statens vegvesen egentlig ønsker.

Ikke nok for Bærum

– Fylkesmannen har foreslått et kompromiss, og vi har akseptert to kilometer i tunnel under Sollihøgda. Den saken er grei, men kommunen vil ha mer, sier prosjektleder Knut Gløersen, Statens vegvesen.

– Det primære for oss er å få en vei som i minst mulig grad deler opp et viktig naturområde og skiller et fremtidig boligområde fra naturområdet. Vi vil ha mest mulig i tunnel for å få et mindre naturinngrep, sier kommunalsjef for plan og miljø i Bærum kommune, Arthur Wøhni.

Strid om Avtjerna

Den største striden står rundt nedre del av traseen – fra Avtjerna til Bjørum, hvor den nye E16-traseen fra Wøyen midlertidig kobles på den gamle E16-traseen neste vår. Her anbefaler Fylkesmannen at Miljøverndepartementet går for en løsning med en 450 meter lang tunnel under Bjørkåsen.

Dette blir 50 millioner kroner dyrere enn den traseen Vegvesenet ville ha, og en mye kortere tunnel enn den som inngår i traseen Bærum kommune har vedtatt.

– Landbruksmyndighetene, fylket og Bærum kommune vil alle beskytte Avtjerna, mens Vegvesenet mener kostnadene er altfor store i forhold til hva man får igjen der. De har en kostnadsramme for hele strekningen som de må prøve å holde seg innenfor, sier seksjonssjef Frode Løset hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Statens vegvesen har ikke fått noen signaler om når de får et vedtak fra Miljøverndepartementet. Foreløpig har de bare fått tilbakemelding om en befaring i regi av Fylkesmannen som skal være 22. september.

Lang ventetid

– Vi regner med at vår sak i alle fall ikke blir behandlet før etter det har kommet en avklaring om E6-traseen langs Mjøsa, mellom Minnesund og Skaberud, sier Gløersen.

– Saken har nylig kommet inn, og er under behandling. Det er alt Miljøverndepartementets seniorrådgiver Marit Tofte vil si om saken.

Arthur Wøhni i Bærum kommune håper på en rask avgjørelse for at strekningen skal bli høyt prioritet i Nasjonal Transportplan så fort som mulig:

– Kommunen ønsker en mest mulig miljøvennlig trasé, så vi er spente på hva miljøvernministeren går for. Utbyggingen av boligområdet på Avtjerna er ikke før etter 2020 i våre planer, men hvis dette drøyer mye lenger er det jo ikke sikkert det blir noen ny vei før den tid heller, sier han.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå