OLJE OG GASS

– Sykehusendring svekker beredskapen

IKKE IGJEN: "Alexander L. Kielland"-plattformen kantret 27. mars 1980 på Ekofiskfeltet i Nordsjøen. 123 mennesker omkom. Offshorearbeidere frykter at helsevesenet ikke kan håndtere en storulykke dersom noe skulle skje i Norskehavet.
IKKE IGJEN: "Alexander L. Kielland"-plattformen kantret 27. mars 1980 på Ekofiskfeltet i Nordsjøen. 123 mennesker omkom. Offshorearbeidere frykter at helsevesenet ikke kan håndtere en storulykke dersom noe skulle skje i Norskehavet. Bilde: Scanpix
Maiken Ree
23. feb. 2011 - 13:01

Dette er saken:

  • Helse Nordmøre og Romsdal ønsker å omgjøre den kirurgiske akuttavdelingen ved Kristiansund Sykehus til pasienthotell.
  • Det har vært en gradvis flytting av stillinger fra Kristiansund sykehus til Molde sykehus, hvorav flere har beredskapsoppgaver.
  • Fagforeningene innen petroleumsvirksomheten mener at beredskapen for Norskehavet ikke er ivaretatt i forbindelse med sykehusendringene.
  • Nå ber de Ptil ta tak i problemene, og anklager Helsetilsynet for å ikke ha gjort jobben sin.
  • Helseminister Anne Grethe Strøm Eriksen har gitt ordre om å slå sammen de to helseforetakene i Møre og Romsdal innen 1. juli.
  • Helseministeren sier det vil bli bygget et nytt sykehus i Molde eller et felles sykehus en annen plass.

Petroleumstilsynet (Ptil) har blitt tilsendt to bekymringsmeldinger for utviklingen i beredskapen på Haltenbanken/Norskehavet.

Til hotell

Helse Nordmøre og Romsdal ønsker å omgjøre den kirurgiske akuttavdelingens sengepost ved Kristiansund Sykehus til pasienthotell, med fem dagers beredskap. Også administrasjonen er overført til Molde sykehus.

– Hvis dette skjer, vil storulykkeberedskapen knyttet til Haltenbanken og Norskehavet ikke lenger holde mål, sier leder for LO Ytre Nordmøre, Bengt Eriksson, til Teknisk Ukeblad.

Han sier at flere oljeselskaper i fortrolighet har sagt at de vurderer å stenge ned sine installasjoner og demobilisere mannskapet som følge av den svekkete beredskapen.

Helsetilsynet:

Mer isolert område

Eriksson har på vegne av fagforeningen sendt en bekymringsmelding til Ptil over nedbyggingen av beredskapen i området.

– Vi har hatt flere store ulykker i Norskehavet, med West Vanguard i 1985 og helikopterstyrt på Norne i 1997. I den forbindelse fikk vi erfare hvor sårbar petroleumsvirksomheten i Norskehavet er. Lenger sør på sokkelen kan man be om assistanse fra Storbritannia. Her oppe er vi hundre prosent avhengig av at alt fungerer, sier Eriksson.

I 2005 ble det innført et permanent samtykke for områdeberedskap i Kristiansund for Haltenbanken. All samtrening i forhold til en storulykke på sokkelen foregår i Kristiansund, med ressurser fra sykehuset i Kristiansund, politiet og oljeselskap.

– Mange viktige posisjoner i forbindelse med beredskap er flyttet fra Kristiansund til Molde, uten at det foregår noen grad av samtrening med det øvrige sykehuspersonellet i Kristiansund, sier Eriksson.

UROLIG: Bengt Eriksson, leder i LO Ytre Nordmøre, frykter at beredskapen ved Kristiansund sykehus ikke er god nok for Norskehavet.
UROLIG: Bengt Eriksson, leder i LO Ytre Nordmøre, frykter at beredskapen ved Kristiansund sykehus ikke er god nok for Norskehavet. Elizabeth Kjønø

Molde ikke aktuelt

Ifølge Eriksson kan ikke Molde brukes som et alternativ til beredskap for storulykker. Tilgjengelighet for helikopter og skip er vesentlig dårligere vintertid.

I dag er Kristiansund lufthavn helikopterbase for området og Vestbase i Kristiansund har ansvaret for oljevernberedskapet og mottak av skadet personell.

Det finnes også en beredskapsregel som sier at det skal gå maks tre timer fra skade er oppstått til man skal være til behandling på sykehus.

330-skvadronen ved Ørland utgjør en vesentlig del av beredskapen, men kan vintertid ikke fly over land, da disse helikoptrene ikke har avisingsutstyr. Å fly til Molde på mindre enn tre timer ville dermed ikke være mulig.

Les også: – Sikkerheten tilhører festtalene i Statoil

Folk er bekymret

Nå ønsker Eriksson på vegne av LO at Helsetilsynet gjennomfører en grundig konsekvensutredning som vurderer beredskapen for området.

– Sykehuset i Kristiansund har vært systematisk nedbygd siden 2002, og det har i etterkant aldri vært utredet hvorvidt det holder mål som førstelinjeberedskap. Folk er bekymret på sokkelen. Vi har hatt storulykker før. Direktør i Ptil Magne Ognedal sier aldri mer Alexander Kielland. Men Kielland-ulykken innebar en helt annen beredskap, hvor britiske redningsarbeidere satte seg i førersetet siden de hadde erfaring. Vi er langt mer sårbare på Haltenbanken, og har en mye lavere befolkningstetthet, sier Eriksson.

Sikkerhet på sokkelen: Sikkerhet på sokkelen: – Lytt mer til de ansatte

Konflikten overskygger

Også Oljeutvalget i Kristiansund har sendt en bekymringsmelding til Ptil i forbindelse med omstruktureringen av sykehusene i distriktet.

– Konfliktnivået i denne saken har overskygget de reelle faremomentene i forbindelse med beredskapsrollen som sykehuset i Kristiansund har, sier leder for Oljeutvalget, Berit Tønnesen.

Utvalget mener helseforetaket viser en holdning til beredskap som er meget bekymringsfull sett i forbindelse med helse-, miljø- og sikkerhetsperspektivet.

Offshore-arbeidere: Frykter storulykke i Nordsjøen:<br/> – Jeg er redd for å dra på jobb

Ikke høringsinstans

I september i fjor ble det avholdt et møte mellom Helse Midt-Norge og Sikkerhetsforum, som består av Ptil, Oljeindustriens Landsforening (OLF) og fagbevegelsen.

OLF stilte seg da undrende til at Helse Midt-Norge ikke har identifisert petroleumsvirksomheten som en høringsinstans i forhold til endringer i sykehusstruktur.

– Sykehuset i Kristiansund er viktig for et storulykkescenario. Den kompetansen man har ved akuttmedisinsk avdeling i Kristiansund vil være mottakere når skadde og døde mennesker blir fraktet i land. Sykehuset har vært med på øvelser i over 18 år, og det er et utbredt apparat og kompetanse som finnes der. Det er en trygghet som må være på plass både for de ansatte på sokkelen og de pårørende, sier Tønnesen.

Les også: Bedre sikkerhet offshore enn på norske sykehus

Uante konsekvenser

Hun frykter at å bryte et innøvd mønster kan gi uante konsekvenser i en storulykke.

I referatet fra møtet i Sikkerhetsforum i september i fjor heter det: “Det forutsettes at hvis det gjøres endringer i struktur eller funksjon, så skjer dette etter at man har analysert og identifisert risiko, planlagt eventuelt kompenserende tiltak og lagt plan for implementering.”

Dette har ifølge Tønnesen ikke blitt fulgt opp.

Livbåtene i Nordsjøen: Ingen livbåter gode nok

Ingen detaljstyring

Pressetalskvinne i Ptil, Inger Anda, sier at problemstillingen har vært drøftet i Sikkerhetsforum, men at tilsynsorganet involverer seg kun i den grad det er naturlig å gjøre.

– Vi vil ikke gå inn i detaljer om hvordan en organiserer seg. Regelverkskravet står fast til responstid og beredskap. Det må etableres ordninger som ivaretar regelverket, uavhengig av hvor man lokaliserer seg, sier Anda.

– Dersom kravene ikke kan holdes med dagens ordning, bør dere da ikke involvere dere?

– På et overordnet nivå er vi opptatt av å få på plass gode ordninger. Vi vil ikke akseptere et dårligere beredskapstilbud, sier Anda, og henviser til Helsetilsynet.

Mangler kompetanse

Eriksson i LO Ytre Nordmøre mener Helsetilsynet ikke har gjort jobben sin i med å ivareta storulykkeberedskapen og samtykket til områdeberedskap i Kristiansund.

– De har ikke den nødvendige kompetansen til å ta selvstendige beslutninger. Petroleumstilsynet bør komme på banen og ta styringen og ledelsen i prosessene knyttet til samtykke av beredskap, sier Eriksson.

Les også:

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.