SAMFUNN

Store ord - små midler

IKT-Norge beskriver budsjettforslaget som ¿Store visjoner med knappe midler!¿

I teksten til regjeringen står det magge fagre ord og ønsker.

- Det er mange positive signaler i budsjettet, men først og fremst i prosatekst, og ikke i reelle midler. Vi har spesielt merket oss at regjeringen ønsker å satse på et nytt og sterkere næringsliv basert på kunnskap, sier Per-Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge.

Finansminister Per Kristian Foss hevder at Norge ved å generere kunnskap skal satse på et nytt arbeidsliv.

\Redusert skatt på arbeid med 6 milliarder kroner er positive nyheter for en høykost og kunnskapsintensiv næring som IKT. Avvikling av delingsmodellen og reduksjon av formueskatten er også positive signaler.

- Men regjeringens store og vakre ord om at Norge skal bli verdensledende på innovasjon avspeiler seg ikke i busjettforslaget, til tross for nye såkornfond, sier Hoff.

FoU

Styrking av midler til FoU er positivt, men fortsatt ikke tilstrekkelig for å komme opp på OECD-nivå på 3 prosent BNP. I tillegg er det et spørsmål om hvor mye av disse midlene som vil forsvinne inn i EU-systemet og gi FoU-aktiviteter som er vanskelig tilgjengelig for norske bedrifter. Likevel vil IKT-Norge gi ros for initiativet til den nye storsatsingen VERDIKT hos Forskningsrådet.

- Opprettholdelsen av SkatteFunn er meget positivt, men SkatteFunn i seg selv bidrar ikke alene til fremragende norsk forskning, sier Hoff.

Nødnett

IKT-Norge mener, av teknologiske årsaker, at det er fornuftig at bevilgninger til nødnettet først kommer senere. Vi er fullt innforstått med at nødetatene sårt trenger et nytt nett, men den teknologiske utviklingen går nå så raskt på dette området at det vil være betydelige midler å spare ved å vente et år.

Utdanning

IKT-Norge er ikke imponert over satsingen på IKT i utdanningen. Budsjettet gjenspeiler ingen økning i midler, noe som tilsier at det skal bli vanskelig å nå målet om digital kompetanse for alle. De forutsetter at en betydelig andel av midlene avsatt til kompetanseutvikling for lærere brukes til å gi lærere pedagogisk IKT-kompetanse.

- Det koster ikke mye å få skolene opp på et minimumsnivå hva gjelder utstyr, infrastruktur og driftsløsninger. Vi konstaterer på nytt at det ikke er satt av tilstrekkelige midler til drifting i skolen. Dette er i dag et hovedproblem, sier Hoff.

IKT-bedrifter rammes

Regjeringens forslag om bortfall av fradragsretten for tap ved salg av aksjer, rammer IKT-næringen spesielt hardt, fordi dette innebærer at selskaper ikke kan nyttegjøre seg den utsatte skattefordel som er knyttet til av- og nedskriving av goodwill. Dette går rett på egenkapitalen i selskapene og kan få meget uheldige konsekvenser for norske it-bedrifter. I tillegg er det svært negativt for investors tillit og vilje til å investere i norske selskaper. Skal tilliten opprettholdes må det omfattende overgangsordninger til, sier Hoff.

Modernisering

Statsråd Meyers plan om å samordne norsk IKT-politikk er blant de viktigste strategitiltak som er fremmet i norsk politikk i senere tid.

- Dessverre må vi konstatere at de foreslåtte bevilgningene ikke reflekterer det høye ambisjonsnivået som er satt. Budsjettet gir ingen reell økning i midler til samordning at IT politikk og til bredbåndsutvikling. Vi er redde for at regjeringen, uten økt kapitaltilskudd, ikke vil makte å nå målene om å gi norske borgere og næringsliv et fullgodt digitalt tilbud på offentlige tjenester, mener Hoff.

- Regjeringen har uttalt klare ambisjoner om at nordmenn i stor grad skal gå over til digital kommunikasjon med det offentlige. Dette innebærer behov for allmenn tilgang til høyhastighetskommunikasjon. Det forslåtte budsjettet gir magre tilskudd til bredbåndsutvikling der markedet ikke fungerer.

- Det er gledelig at Norge.no for første gang er inkludert som egen post i budsjettet. Men vi er bekymret over at en bevilgning på 11 millioner kroner ikke er tilstrekkelig for å gi det løftet som trengs for å utvikle en portal som gir adgang til kommunikasjon og transaksjoner mellom offentlig sektor og publikum.

- IKT-Norge er skuffet over at regjeringens bebudede storsatsinger på innovasjon og modernisering ikke gjenspeiles i budsjettet.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.