SAMFUNN

Småkorn og innovasjon

Såkornfondet skal i forslaget få 400 millioner kroner i ansvarlig lån og i tillegg blir 100 millioner kroner satt av til et tapsfond.

Det er fortsatt meningen at private investorer skal bidra med like mye - dvs. totalt 800 millioner kroner i fondet. Målet for fondet er , som skal å tilføre kunnskapsbedrifter med stort vekstpotensial en blanding av langsiktig egenkapital og relevant kompetanse.

I løpet av høsten skal regjeringen presentere en helhetlig innovasjonsplan. Regjeringen skriver at utvikling av en helhetlig innovasjonspolitikk er krevende og er - også i internasjonal sammenheng - å anse som et nybrottsarbeid. I den sammenheng er det viktig å se framleggelsen av planen som første trinn i Regjeringens arbeid med utvikling og implementering av en helhetlig innovasjonspolitikk, skriver regjeringen i budsjettforslaget. Det overordnede målet for planen vil være å legge til rette for økt verdiskaping over hele landet .

Særlovselskap

Fra og med 2004 opprettes et nytt særlovselskap for innovasjon og internasjonalisering. Selskapet vil forvalte virkemidlene som i dag forvaltes av Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, Norges Eksportråd, Norges Turistråd og Statens veiledningskontor for oppfinnere.

Den nye organiseringen av virkemiddelapparatet skal bidra til mer samordnet, helhetlig og målrettet ressursinnsats. Gjennom det nye selskapet foreslås det 400 millioner kroner til en landsdekkende fondsordning, til innovasjon, internasjonalisering og til profilering av Norge. Videre foreslås det bevilget drøyt 100 millioner kroner til industrielle og offentlige FoU-kontrakter og 6,7 millioner kroner til Veiledningstjenesten i Nord-Norge (VINN).

Oppfinnelser

For å bidra til økt kommersalisering av oppfinnelser fra universiteter og høyskoler er det foreslått å øke satsingen på FORNY-programmet. I tillegg foreslår Regjeringen bevilgning til universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Norges landbrukshøgskole for oppbygging av teknologioverføringskontor.

Konkret foreslås det 400 mill. kroner i såkornkapital og 100 mill. kroner i tapsfond. Dette kommer i tillegg til de fire regionale såkornfondene det ble bevilget midler til i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

De samlede forskningsbevilgningene øker med 1,1 mrd. kroner til 13,8 mrd. kroner. Den næringsrettede delen av Norges Forskningsråds budsjett øker med ca. 83 mill. kroner.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.