OFFSHORE

SFT tilfreds med Snøhvit-utredning

Statoil har framskaffet omfattende tilleggsinformasjon for den planlagte utbyggingen av Snøhvitfeltet i Barentshavet. SFT mener konsekvensutredningen nå samlet langt på vei tilfredsstiller utredningsplikten, selv om enkelte forhold fortsatt ikke er tilstrekkelig utredet og dokumentert.

Bondevikregjeringen har gått inn for utbygging av gassfeltet utenfor Hammerfest, og det er solid politisk flertall for prosjektet.

SFT forutsetter nå at manglene blir utbedret i løpet av prosjekteringsfasen og i god tid før utslippssøknaden ferdigstilles. Dette skriver SFT i et brev til Miljøverndepartementet.

SFT sa seg ikke fornyd med Statoils utredning i sommer. Tilsynet mente at konsekvensutredningen på flere områder ikke redegjorde godt nok for alternative løsninger for utbygging og drift. Dette gjaldt for eksempel løsninger for kraftvarmeverket og mulighetene for å redusere luftutslippene fra kraftgenerering.

SFT etterlyste også nye vurderinger av miljørisiko, mulig miljøskadelige effekter og avbøtende tiltak for utslipp til sjø.

Les mer om: