Riksrevisjonen: Dårlig styring har ført til mer godstransport på veiene

Riksrevisjonen: Dårlig styring har ført til mer godstransport på veiene
Det har blitt mer langtransport på veiene, stikk i strid med målet om å få mer god over på sjø og jernbane, viser en undersøkelse fra Riksrevisjonen. Foto: MOSTOVYE/Colourbox
Det er kritikkverdig at myndighetene ikke har klart å styrke konkurranseevnen til sjø- og jernbanetransport, mener Riksrevisjonen.
 

Målet om å overføre godstransport over lange avstander fra vei til sjø og jernbane, er ikke fulgt opp med aktiv styring og effektive tiltak, konkluderer Riksrevisjonen i en rapport de la fram tirsdag.

– Veitransporten har økt i volum og styrket sin samlede konkurranseevne i pris, tid og fleksibilitet. Å få til en overføring til sjø og bane krever en mer styrt og samlet strategi med oppfølging og tiltak som virker, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Går i motsatt retning

Det har helt siden 1990-tallet vært et mål å få overført mest mulig langtransport av gods fra vei til sjø og jernbane. Riksrevisjonens undersøkelse for perioden 2010–2015 viser at utviklingen har gått i motsatt retning:

Veitransport av stykkgods på strekninger over 300 kilometer med nærhet til havn eller jernbaneterminal har økt like mye eller mer enn transport på sjø og jernbane.

– Samferdselsdepartementet har ikke innhentet god nok informasjon til å kunne styre utviklingen godt nok. Verken Jernbaneverket, Kystverket eller departementet har satt konkrete resultatmål eller hatt informasjon om hvorvidt tiltak som er satt i verk for overføring av godstransport til sjø og bane, har hatt effekt, konstaterer Foss.