DEBATT

Privat kapital kan være motoren i den grønne omstillingen

Den nye rapporten fra FNs klimapanel som ble presentert 9. august gjorde dypt inntrykk på alle. Omfattende status og prognoser for klimaendringene er nedslående og alvorlige, og vi har sett det i hele verden denne sommeren gjennom branner, hetebølger og flom.

Havvind er et satsingsområde. Aker Solutions bygger Hywind Tampen ved Stord verft.
Havvind er et satsingsområde. Aker Solutions bygger Hywind Tampen ved Stord verft. Foto: Eirik Helland Urke
Liv Kari Eskeland (3. kandidat Hordaland Høgre), Charlotte Spurkeland (5. kandidat Hordaland Høgre) og Knut Vindenes (Bergen Høyre)
18. aug. 2021 - 13:00

Tempoet på substansielle tiltak kan ikke skje raskt nok. Vi mener Høyre, Venstre og KrF i regjering har levert vesentlig på klimapolitikk og klimatiltak med høy effekt. Vi har satt i gang svært strategiske satsninger på en rekke felt som karbonfangst, havvind og hydrogen. Dette vil få stor betydning for Norges klimasatsing de neste fire årene.

Klimaløftet er ett av Høyres sju valgløfter for neste fireårsperiode. Før vi sier mer om det, her er de viktigste tingene vi mener Høyre har levert på i regjering gjennom åtte år:

Energimeldingen setter for første gang all energipolitikk i sammenheng, og det viktigste tiltaket er å trappe opp CO2-prisen til 2000 kr per tonn innen 2030, mot kr 590 i dag. Her er Norge med på den felles europeiske satsningen sammen med EU for å redusere utslipp.

Prosjektet Langskip er et pilotprosjekt som for første gang i verden vil etablere en markedsløsning der CO2 fanges fra ulike typer industrier med høye utslipp, transporteres med skip til mottaksanlegg i Øygarden og så pumpes ned i havbunnen. Teknologien er moden og det inngås nå samarbeidsavtaler med potensielle kunder internasjonalt.

Hydrogen og havvind

Staten skyter nå flere milliarder kroner inn i etableringen av fem knutepunkter for hydrogen rundt om i landet.

Olje- og energidepartementet har åpnet to områder på norsk sokkel for fornybar energiproduksjon til havs: Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Dette er en oppfølging av regjeringens strategi for flytende vindkraft fra 2017.

Konsesjonsprosessen for vindkraft på land er blitt gjennomgått og forbedret, noe som for fremtidige prosjekter gir mer lokal styringsrett, langt bedre prosesser og sterkere hensyn til natur. Høyre har tatt innover seg den store lokale motstanden mot vindkraft og styrker derfor det lokale selvstyret.

«Grønn plattform» er et nytt virkemiddel gjennom Forskningsrådet som gir bedrifter og forskningsinstitutter økonomisk støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn vekst og omstilling.

Nysnø

Enova som virkemiddel for omstilling er styrket og mandatet er justert. Framover skal Enova bidra mer til å nå Norges klimaforpliktelser og medvirke til en omstilling til lavutslippsamfunnet. Enova gir også en mulighet for vanlige mennesker over hele landet til å gjøre miljøvennlige forbedringer av sine boliger. Du trenger ikke kjøre Tesla for å bidra til det grønne skiftet, det hjelper også å skifte vinduer!

Nysnø ble etablert og skal «investere i selskaper som løser klimautfordringer på en smart og lønnsom måte». Nysnø er et eksempel på hvordan regjeringen legger til rette for at privat næringsliv selv kan skape innovasjon og at norsk næringsliv finner nye løsninger for å redusere utslippene.

Klimaplanen som ble vedtatt i vinter skal sikre at vi når det nyinnmeldte målet til FN (Parisavtalen) om 50–55 prosent kutt innen 2030 og det langsiktige målet Norge har om 90–95 prosent kutt innen 2050 (begge målt i forhold til 1990).

Høyre i regjering gav i juni ut en status for Norges arbeid med FNs 17 bærekraftsmål, samt en stortingsmelding for hvordan disse 17 målene skal jobbes med frem til 2030.

Les også

Grønn transportrevolusjon

Klimaløftet fra Høyre handler å føre til mål alle de tiltakene som er beskrevet over, ikke minst at det ambisiøse arbeidet med klimaplanen gjennomføres.

Klimaløftet handler om å fortsette den grønne transportrevolusjonen. Vi har kommet langt med elektrifisering av fergene og det jobbes strategisk videre med andre deler av skipsfarten, altså maritim sektor.

Klimaløftet handler om å etablere ett til to større industriprosjekter for både bruk og produksjon av hydrogen fram mot 2025. Disse prosjektene vil Høyre bruke 2 - 4 milliarder kroner på.

Klimaløftet handler om å samle virkemiddelapparatet for hydrogen i HEILO (Enova, Innovasjon Norge, Gassnova/CLIMIT, Grønn plattform og Forskningsrådet) slik at det blir enklere for næringslivet å søke om støtte til prosjekter.

Klimaløftet handler om å etablere nye virkemidler som gjør det enklere og raskere å dra i gang store industriprosjekter.

Privat kapital motoren

Høyres oppskrift er å tilrettelegge og regulere for at den private kapital kan være motoren i denne viktige omstillingen. Høyre kjenner næringslivet på pulsen og forstår hvordan myndighetene best kan stimulere for den store slagkraften i privat næringsliv slik at utslippene faktisk tas ned i en effektiv rolledeling mellom myndigheter og næringsliv. Høyre ser hvilke klimatiltak som er substansielle og setter disse inn i en helhet som gagner næringsliv og enkeltmennesker.

Videre er en av tingene vi har blitt påminnet gjennom pandemien at tiltak som kan medføre inngripen i menneskers liv må gjennomføres på en hensynsfull måte som befolkningen finner logisk og hensiktsmessig. Samfunnsendringer må ta tid og det er viktig at vi får befolkningen med oss og at teknologien er moden. Enten det gjelder utbygging av vindkraft, lagring av CO2 eller investeringer gjennom Nysnø.

Oppsummert kan man si at klimatiltak for Høyre nærmest handler mer om handling enn ord. Løftet handler om at Høyre synliggjør at klima er viktig for oss videre - og at innsatsen skal økes ytterligere.

Les også

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.