SAMFERDSEL

Ny Lofoten-strekning: Billigste alternativ kan koste 2,6 mrd. Det dyreste 10,4 mrd

Kan korte ned reisetiden med 45 minutter.

Statens vegvesen anbefaler et alternativ som kutter reisetiden på den 160 kilometer lange strekningen med 45 minutter.
Statens vegvesen anbefaler et alternativ som kutter reisetiden på den 160 kilometer lange strekningen med 45 minutter. Bilde: Kjersti Magnussen

Statens vegvesen leverte i dag konseptvalgutredningen for den 160 kilometer lange E10-strekningen mellom Fiskebøl og Å i Lofoten.

Bakgrunnen for utredningen er at det er lang reisetid på strekningen på grunn av dårlig vegstandard, flaskehalser og lange strekninger med lavere fartsgrense.

Reisetiden på strekningen er i dag to timer og 40 minutter.

Les også: Dette systemet blir påbudt i alle norske biler

Ser på flere ting

Samferdselsdepartementet skriver i en pressemelding at det er to mål med veien: Å lage et transportsystem som både knytter Lofoten sammen på en effektiv måte og dermed gir bedre kontakt med naboregionene.

I utredningen ser man på alt fra veiforbedring, ferjesamband, tilrettelegging for syklende, lufthavn og farleder til sjøs.

Les også: Dette er de 15 største veiprosjektene i Norge

Mange forbedringer

Statens vegvesen har utredet fire alternativer som har en kostnadsusikkerhet på pluss/minus 40 prosent.

Alle konseptene inneholder følgende forbedringer på den 160 kilometer lange strekningen:

  • Tiltak for å ta igjen forfall på veg, bruer og tunneler
  • Fjerning av skredpunkt med høy og medium prioriteringsfaktor fra skredsikringsplanen, inkludert omleggingene Helle – Rekvika, Flakstadpollen og Rambergvika
  • Utbedring av strekninger og punkter utsatt for vind og bølger
  • Eliminering av de fleste flaskehalser
  • Stopp- og parkeringsplasser i tilknytning til Lofotens attraksjoner og særegne verdier. Disse tilrettelegges også for sykkelturister. Det foreslås å etablere et samarbeid mellom Statens vegvesen, kommunene, reiselivsnæringen og friluftsorganisasjonene
  • Mindre tiltak for gående og syklende i tettstedene og ved randbebyggelse

Kart: Her kommer de nye veiene  

Fire forslag

Dette er konseptene vegvesenet foreslår:

  • Konsept 1 vil koste 1,86 milliarder kroner og inneholder ingen spesielle tiltak utover de som er nevnt ovenfor.
  • Konsept 2 vil koste 5,6 milliarder og inneholder en rekke forbedringer i tillegg til de opprinnelige tiltakene – blant annet bedre vegstandard, bredere vei (7,5 meter enkelte steder) og bedre gang- og sykkelstier.
  • Konsept 3 vil koste 6,38 milliarder og ligner konsept to, med unntak av enkelte forbedringer som bredere vegskuldre på sykkelstier og tunnelforbedringer.
  • Konsept 4 vil koste 7,44 milliarder og har flere forbedringer som veibredde på 8,5 meter på enkelte strekninger og høyere fartsgrenser.

Med kostnadsusikkerheten på 40 prosent kan altså det billigste alternativet koste så lite som 1,1 milliarder eller så mye som 2,6 milliarder – mens det dyreste kan koste ned mot 4,46 milliarder og opp mot 10,4 milliarder kroner.

Les også: Norske Bjørn kjørte 728 kilometer i en Tesla – på én lading

Korter ned reisetiden med 45 minutter

Vegvesenet anbefaler likevel en kombinasjon av de fire alternativene.

– Resultatet av rangeringen er at det ikke anbefales ett konsept for hele strekningen Fiskebøl til Å, men forskjellige konsept for hver delstrekning, står det i utredningen.

Dette samlede konseptet vil korte inn hele strekningen med 24 kilometer, altså fra 160 til 136 kilometer.

Det vil bety at reisetiden kortes ned med 45 minutter, fra to timer og 40 minutter til én time og 55 minutter.

Les også: Dette er de ti største jernbaneprosjektene i Norge

Ned mot 500 kjøretøy i døgnet

Til sammen har samlekonseptet en kostnad på om lag 5,4 mrd. kr, med en kostnadsusikkerhet på pluss/minus 40 prosent. Det vil si så lavt som 3,2 milliarder eller så høyt som 7,5 milliarder kroner.  

Det kan være verdt å merke seg trafikken i området. I utredningen står det følgende:

– Årsdøgntrafikken (ÅDT) på E10 i Lofoten varierer fra under 500 kjøretøy på de lavest trafikkerte strekningene til opp mot 8000 i byområdene. Sommertrafikken er omtrent 70 prosent større enn ÅDT på landevegsstrekningene og 20-30 prosent større i byene.

Les også: Målt til 93 km/t i 60-sone – slipper straff

Skal ut på høring

Statens vegvesen skal nå sende konseptvalgutredningen ut på lokal høring.

Samferdselsdepartementet skal på sin side sette i gang en ekstern kvalitetssikring (såkalt KS1) av utredningen. Deretter skal Samferdselsdepartementet behandle saken for å ta stilling til hvilket konsept man faller ned på.

Tidsplanen på arbeidet er foreløpig ikke kjent.

Les også: Det har tatt 16 år. Nå er verdens lengste jernbanetunnel ferdig