OFFSHORE

Nei takk til småfeltStavanger ONS:- Mange av de store oljeselskapene vil ikke bygge ut disse feltene. Samtidig vil de ikke overlate feltene til mindre aktører. Dermed blir de liggende der uten at noen rører dem og utvinner de ressursene som ligger i feltene, sier direktør Knut Aaneland i TBL Offshore.

Teknologibedriftenes Landsforening (TBL) følger nøye utviklingen på britisk sokkel, der langt flere småfelt utvikles. Britenes regelverk fungerer slik at dersom et oljeselskap ikke utnytter en tildelt lisens med drivverdig forekomst innen en viss tid, blir feltet tildelt andre selskaper.

- Dette har gitt mulighet for mindre selskaper å operere på britisk sokkel. Med et slik regime kan de rundt 20 drivverdige mindre feltene som i dag er lagt til side av de store oljeselskapene, utnyttes. Dette drøfter vi i Kon-Kraft, som er oljebransjens initiativ for å øke lønnsomheten, forteller Aaneland.

Materialitet

Rapporten Effektivitet, insentiver og proveny er utarbeidet av professorstipendiat Petter Osmundsen for Olje- og energidepartementet. Han påpeker flere problemstillinger rundt begrepet materalitet. Dette er et ullent begrep, men som brukes av de multinasjonale oljeselskapene.

Begrepet synes å innebære at prosjekter må være av et visst omfang før de er interessante. Dette innebærer at mindre prosjekter med høy internrente ikke bygges ut, fordi prosjektet ikke tilfredsstiller kravet til materialitet.

Med tanke på ressursutnyttelsen på sokkel bør mindre selskaper slippe til, slår Osmundsen fast. Han anbefaler at med en utvikling mot større innslag av haleproduksjon så er det aktuelt å få inn nye selskaper, herunder kontraktører, på sokkelen.

I samband med en slik utvikling anbefaler Osmundsen at beskatningen på de mindre feltene differensieres slik at prosjektene kan gjennomføres med god lønnsomhet. Hvis dette gjennomføres, vil staten få nye inntekter uten å svekke inntektene fra den øvrige oljevirksomheten.