OFFSHORE

Minus 39 oljemilliarder

Statens oljeinntekter for 2002 er beregnet til 205,5 milliarder. Årsaken til nedgangen er at regjeringen regner med en lavere oljepris til neste år; 200 kroner fatet mot 230 kroner fatet i år. Oljeproduksjonen vil ligge på 3,2 millioner fat daglig og gassproduksjonen forventes å stige til 71 milliarder Sm3 på årsbasis.

Regjeringen spår at investeringstakten på norsk sokkel blir tilnærmet uendret til neste år; rundt 55 milliarder kroner. Dette inkluderer utbygginger, investeringer i leteaktiviteter og boring, pluss investeringer under drift av anleggene knyttet til petroleumsvirksomheten.

Veksttiltak for leverandørene

Aktivitetene gjenspeiler at det vil være en jevn belastning for norsk leverandørindustri også til neste år, men ingen rom for vekst. For å sikre at leverandørindustrien også kan få vekst, og gjøre den mindre avhengig av norsk sokkel, vil regjeringen bruke 10 millioner kroner til internasjonaliseringstiltak. Forslaget er at dette beløpet bevilges til Intsok.

Målet med bevilgningen er at norsk leverandørindustri innen 2005 skal eksportere varer og tjenester for 50 milliarder kroner.

- Det er særdeles viktig at regjeringen støtter opp om det viktige arbeidet det er å internasjonalisere norsk oljevirksomhet og norsk leverandørindustri, sier olje og energiminister Olav Akselsen.

Gass til Bergen

Et av hovedsatsingsområdene er bruk av naturgass. Regjeringen anser at naturgass er en viktig energikilde som må utnyttes bedre i Norge. For å bruke gassen til andre formål enn som brensel for gasskraftverk, foreslår regjeringen 30 millioner kroner i støtte for å fullføre en gassrørledning fra Kollsnes til Bergen.

- Dette er nødvendig for at vi skal komme i gang med å utforske de mulighetene som naturgass gir, sier olje og energiminister Olav Akselsen.

129 millioner til forskning

Teknologiprogrammet Demo 2000 videreføres med en bevilgning på 20 millioner kroner. Målet med dette programmet er å øke effektiviteten og utvinningsgraden på norsk sokkel. Det samme beløpet foreslås bevilget til forskning for CO2-rensing av gasskraftverk

Sammen med 15 millioner via Klimatek-programmet i Miljøverndepartementet, bevilges totalt 35 millioner til dette for 2002. Bondevik-regjeringen ønsker å bevilge ytterligere 50 millioner kroner til dette formålet, ifølge den politiske erklæringen til Samarbeidsregjeringen.

I tillegg bevilges 74,5 millioner kroner til brukerstyrt forskning innen energi og vassdragssektoren. Disse midlene vil i all hovedsak bli fordelt gjennom Norges Forskningsråds Samstem-program (samfunnsfaglige studier av energi, miljø og teknologi.

Nesten 500 energimillioner

Hele 269 millioner kroner bevilges til et energifond som skal forvaltes av det nyopprettede Enova SF. I tillegg til direkte bevilgninger legges en avgift på 0,3 øre på nettariffen for å fylle på fondet med mer penger. Regjeringen regner med at totalt 200 millioner kroner kommer inn på denne måten.

Nytt av året er at staten vil gi et opprenskingstilskudd på 140 millioner kroner. Også sikring mot kvikkleireskred langs våre vassdrag skal bedres. 55 millioner kroner bevilges til dette.

Les mer om: