SAMFUNN

Miljøtiltak for samferdsel

Samferdselsdepartementet går inn for å bruke 6,2 millioner kroner til forsøk med hydrogen- og brenselscelleknologi i transportsektoren, såkalt nullutslippsteknologi.

Dette er en økning på 2,7 millioner kroner sammenliknet med budsjettet for 2003.

- Den kraftige satsingen på forsøk med utslippsfri transport er et uttrykk for at vi nå må komme videre når det gjelder å prøve ut slik teknologi i Norge, sier samferdselsminister Torild Skogsholm. Samferdselsministeren satte i vår ned en ekspertgruppe som skal se på hvordan Norge kan bidra til å framskynde den internasjonale utviklingen av nullutslippsteknologi i transportsektoren. Ekspertgruppen skal levere sin rapport våren 2004.

Regjeringen vil begrense miljøulempene ved transport. Transportsektoren skal ta sin del av ansvaret for et bedre og renere miljø, både globalt, regionalt og lokalt. - For å møte disse utfordringene er det nødvendig med effektive og samordnede tiltak, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

Hun mener at styrkingen av kollektivtransport i 2004 med til sammen nesten en milliard kroner i økte bevilgninger og reduserte avgifter, er avgjørende for å avhjelpe lokale miljø- og helseproblemer i de største byområdene.

- Her er det av hensyn til miljøet nødvendig å legge til rette for å begrense bilbruken, til fordel for økt bruk av kollektivtransport, gange og sykling, sier Skogsholm.

Til miljø- og servicetiltak innen vegsektoren er det over statsbudsjettet satt av 280 millioner kroner. I tillegg kommer 80 millioner kroner i bompengemidler. Størstedelen av de samlede midlene til miljøtiltak vil bli nyttet til støyskjerming langs vegnettet, for å oppfylle bestemmelser i forskrift om grenseverdier for støy (støyforskriften). 16 millioner kroner skal brukes til forskjellige støyreduserende tiltak langs jernbanelinjen.

Bedre by-luft

Samferdselsdepartementet opprettet i 1998 prosjektet "Bedre byluft" . Departementet foreslår å videreføre bevilgningen til måling og varsling på samme nivå som i 2003. Gjennom prosjektet overvåkes luftkvaliteten i de største byene, blant annet for å kunne iverksette tiltak som kan begrense luftforurensningen. I tillegg er det aktuelt å styrke innsatsen når det gjelder forskning og utvikling som er knyttet til prosjektet.

Redusert bruk av piggdekk er et rimelig og effektivt tiltak for å redusere problemet med svevestøv i de største byene. Piggfriandelen i Oslo er redusert fra 80 til 70 prosent etter at piggdekkgebyret ble fjernet i 2001. På bakgrunn av høye støvkonsentrasjoner i Oslo vinteren 2003 og økt bruk av piggdekk, oppfordrer Samferdselsdepartementet Oslo kommune til å gjeninnføre piggdekkgebyr. Statens vegvesen vil denne vinteren gjøre forsøk med redusert fart på enkelte innfartsårer til Oslo og forsøk knyttet til bedre renhold for å redusere problemet med svevestøv.

I regjeringens budsjettforslag er det forutsatt at det i 2004 skal brukes 290 millioner kroner til bygging av gang- og sykkelveger. I tillegg kommer bygging av gang- og sykkelveger innenfor de ordinære bevilgningene til bygging av nye vegstrekninger.

Midlene vil i stor grad gå til prosjekter som gir sikrere skoleveg og til prosjekter som gir mer sammenhengende gang- og sykkelvegnett i sentrumsnære områder. Det vil også bli gjennomført en del enkelt tiltak som bygging av planskilte vegkryssinger.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.