OLJE OG GASS

Livbåtkrav skjerpes

OLFs Livbåtprosjekt har testet de fem vanligste frittfall-livbåttypene på norsk sokkel ut ifra en gjennomsnittlig personvekt på opptil 90 kilo.

International Maritime Organization (IMO) kommer sannsynligvis til å øke gjennomsnittsvekten de legger til grunn ved tester fra 75 til 82,5 kilo neste år. Årsaken er at gjennomsnittsvekten til ansatte på skip og oljeinstallasjoner over hele verden har økt de siste årene.

Trangt og feil

– Ved tester der man går ut ifra en gjennomsnittsvekt på 75 kilo blir resultatet sjelden riktig, fordi vekten ofte er høyere. I tillegg er det spesielle seter i frittfall-livbåtene som gjerne er for små og feil utformet, slik at kravene til disse også må justeres, sier senioringeniør Einar Olai Johansen ved Passasjerskipsavdelingen i Sjøfartsdirektoratet.

Han sitter i en korrespondansegruppe for IMOs underkomité for skipskonstruksjon og utstyr (DE), som på et møte tidligere i år blant annet fikk i oppdrag å utarbeide endringsforslag til deler av regelverket for testing av frittfall-livbåter og setenes konstruksjonskriterer.

– Veldig sannsynlig

– Det er laget et utkast til en rapport til neste møte, DE51, som avholdes i mars. Der vil forslagene til endringer av regelverket bli diskutert videre, før det behandles i høyere organer i IMO før de vedtas. Det er veldig sannsynlig at gjennomsnittsvekten blir økt, sier Johansen.

Imidlertid vil det fortsatt være stor forskjell på internasjonale testkrav og kravene Livbåtprosjektet har lagt til grunn ved sine ekstremtester.

– I den medisinske delen av Livbåtprosjektet har de sett på belastninger direkte på menneskekroppen vha. dukker. I IMOs regelverk er det ikke krav om testing med dukker: Der er det kun G-krefter som blir målt ved dropp av frittfall-livbåtene som ikke skal overstige en viss verdi, sier Johansen.

Han forklarer at IMO-kravene går på totalvekt i båten, og at det monteres følere i båten som skal registrere G-kreftene folk teoretisk vil bli utsatt for.

Slutt på XXL-seter

I tillegg til personvekt skal IMOs DE-komité ta stilling til følgende mulige regelverksendringer for testing av frittfall-livbåter under sitt møte 5.-9. mars 2008:

  • Konstruksjonskriteriene skal ikke bare inneholde høyere krav til personvekt, men også setestørrelse og setenes utforming, fordi et større sete med mest mulig optimal utforming gir bedre støtte og reduserer risikoen for hode- og nakkeskader hos større personer.
  • Setene skal også vurderes ut ifra deres egnethet for mindre personer. Dette innebærer blant annet lett regulerbare sikringsinnretninger som belter og hodestøtter.
  • Alle setene i en frittfall-livbåt skal være like. Båter med noen store seter som for eksempel er merket XXL kan skape forvirring i en nødssituasjon.
  • I tillegg til størrelsen på setet i seg selv, må også området rundt setet medregnes for å sikre avstand til elementer som kan påføre passasjerene ytterligere skader. Spesielt er det viktig med tilstrekkelig avstand mellom hodet og livbåtens tak, slik at defleksjon i taket ikke forårsaker personskader.

Høy OLF-standard

OLF har i høst startet fase 2 av Livbåtprosjektet. Her skal alle typer livbåter, både frittfall og konvensjonelle – og utsettingsarrangementer for disse, bli vurdert.

– Vi vil utarbeide en nasjonal standard som vi vil anbefale industrien å bruke når de senere skal bestille nytt utstyr, sier fagsjef for drift i OLF, Per Otto Selnes.

Han sier de ikke blir fornøyde før myndighetene anerkjenner denne OLF-standarden, og sier det er opp til myndighetene om den skal tas opp og vurderes av IMO.

– Når dette arbeidet er fullført vil Norge, som medlemsland i IMO, om nødvendig fremme et formelt forslag til IMO om ytterligere endringer av regelverket, sier Johansen.

Les mer om: