LANDSTRØM

Kristiansand først ute: Europas største landstrømanlegg skal forsyne cruiseskip i august

Men bare ett av gangen, foreløpig.

Cruiseskipskaia i Kristiansand kan fra august 2018 levere 16MVA høyspentstrøm med 60 Hz frekvens.
Cruiseskipskaia i Kristiansand kan fra august 2018 levere 16MVA høyspentstrøm med 60 Hz frekvens. (KRISITIANSAND HAVN)

Men bare ett av gangen, foreløpig.

  • Skip
Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Installasjonen går raskt. Et modulbasert landstrømanlegg av containere står klart åtte måneder etter at beslutningen ble tatt.

Med landstrøm kan cruiseskip stanse hovedmotorer og generatorer og dermed kutte alle utslipp av helseskadelige stoffer som NOx, SOx og partikler.

Anlegget som installeres i Kristiansand består av åtte 20-fotscontainere og kan levere maksimalt 16MVA (Mega Volt-Ampere).

Dette er nok strøm til flere cruiseskip, avhengig av størrelse, men foreløpig vil anlegget brukes av kun et skip. 

Slipper helseplager

Et cruiseskip med kapasitet på 2600 passasjerer som ligger til kai i 10,5 timer slipper ut om lag 260 kilo NOx, 16 kilo CO, 35 kilo SO2, 6,2 kilo PM og 12.050 kilo CO2, ifølge en rapport fra Zero.

Det er ventet 52 cruiseanløp til Krisitansand havn i løpet av 2018.

Det er ikke klart hvilket skip som blir det første til å koble seg til anlegget. Halvard Aglen, havnedirektør i Kristiansand Havn, opplyser at de er i kontakt med flere rederier, men at det er for tidlig å si hvem som får æren.

Landstrømanlegget i Kristiansand består av åtte containere. Anlegget omformer strøm fra 11kV, 50Hz til spenning på 6,6 eller 11 kV med en frekvens på 60Hz til skipene, og er bygget etter ICE-80005-1 standarden. Foto: Powercon

EU-midler

Det danske firmaet Powercon, som leverer strømomformere til vindturbinindustrien, har fått delfinansiert anlegget gjennom EUs Horizon 2020 SME-program (SME - Small- and Medium-sized Enterprises).

Landstrøm er en del av EUs strategi for klimatiltak. EU krever at de største havnene skal tilby landstrøm fra 2025.

Midlene skal brukes til å demonstrere at landstrøm for cruise kan være lønnsomt og mulig å plassere i havneområdet.

Den totale kostnaden til prosjektet er estimert til cirka 3.5 millioner euro, og Powercon har fått støtte på om lag 2.5 millioner euro (cirka 24 millioner kroner).

Anlegget

Høyspentanlegget i Kristiansand består av åtte 20-fotscontainermoduler som kan settes sammen til ønsket effekt opptil 16MVA. Anlegget omformer strøm fra 11kV, 50Hz til spenning på 6,6 eller 11 kV med en frekvens på 60Hz til skipene, og er bygget etter ICE-80005-1 standarden.

Peter Castberg Knudsen i Powercon AS sier til TU at anlegget er større enn det havna i dag har bruk for, men dersom cruisehavna og strømnettet på sikt utvides, kan anlegget levere strøm til flere skip samtidig.

Rask fremdrift

Prosjektet ble først vedtatt ved årsskiftet.

- Det betyr at er hektisk for å få alt klart til testing 15. august, sier havnedirektør Aglen.

- Det dreier seg om å få det fysiske på plass, tilkobling av energi, teknisk utrustning og containere, sier Aglen.

Kristiansand Havn har i lengre tid jobbet med planer for landstrøm til cruiseskip. Tidspunkt var imidlertid ikke avklart før Powercon tok kontakt om EU-prosjektet.

Begrenset kapasitet

Strømnettet må forsterkes for at testeffekten på 8MVA skal kunne leveres til høsten.

Skissen viser hvordan containerne med landstrømutstyret kan plasseres på kaia i nærheten av skipet. Foto: Powercon

Trond Arild Reiersølmoen, avdelingsleder Nettstrategi, Agder Energi Nett, sier de har løst dette ved å legge en ny kabel som vil være ferdig i løpet av august.

For testperioden vil eksisterende nett forsyne 4 MVA av anlegget, mens forsterket nett, ny kabel, vil forsyne de resterende 4 MVA.

Nettkapasiteten til området er begrenset selv med de forsterkningene som gjøres i sommer, forteller Reiersølmoen.

Utkobling

Tilknytning av landstrømanlegget i testperioden gjøres forutsatt at det er mulighet for utkobling av anlegget på kommando fra nettselskapet (tariff for fleksibelt forbruk). I tillegg utkobles deler av eksisterende forbrukere på havna.

Dersom anlegget skal driftes uten kapasitetsbegrensninger, må nettet til området forsterkes ytterligere. Ny kraftkabel gjennom deler av Kristiansand sentrum vil blant annet kreves. Dette arbeidet vil tidligst kunne skje i 2019 men er foreløpig ikke endelig besluttet gjennomført.

For havna er anleggsbidrag til nettforsterkningene den største kostnaden tilknyttet prosjektet.

Miljøeffekten avhenger av rederiene

Anlegget vil fjerne cruiseskipenes utslipp til luft når de ligger til kai.

- Samtidig er vi avhengige av at skipene benytter anlegget. Denne sammenhengen er ikke gitt, det må gjøres tilpasninger om bord, og man må se hvordan markedet oppfører seg på sikt, sier havnedirektøren.

For rederiene må det være økonomisk gunstig. Strømpris og reduserte havneavgifter vil avgjøre om rederiet ønsker å bruke landstrøm.

Kristiansand havn tidlig ute

Allerede i 2009 hadde Kristiansand havn et høyspentanlegg til ferger klart. Dette ble ikke tatt i bruk. I 2014 tok Colo Line i bruk høyspent landstrøm til Superspeed. To lavspente anlegg til offshoreflåten er også etablert med Enova-støtte.

- Vi har bygget ut landstrømanleggene trinnvis og bygget kompetanse, sier Aglen.

- Dette har gjort at vi etter hvert har blitt anerkjent internasjonalt og en naturlig samarbeidsparter i et slikt prosjekt.

Skulle egentlig til København

Powercon hadde egentlig havnen i København som sluttbruker i prosjektet. Men da vesentlige areal- og infrastrukturbeslutninger ikke kom på plass innen prosjektets varighet, valgte de Kristiansand.

«Norges fremoverlente holdninger til landstrøm og Kristiansand havns tiltagende cruisetrafikk året rundt gjorde at Kristiansand havn ble ny testbruker», forteller prosjektets nettside.

Et skip fra Costa Cruises på vei inn til den nye cruiseskipskaia i Kristiansand. Foto: KRISITIANSAND HAVN

Erfaringer

Havnedirektøren mener det å bygge trinnvis og få kompetanse underveis er viktig når en skal starte med landstrøm. Andre havner anbefales å følge samme oppskrift.

- Å starte et sted, for eksempel med lavspent som er billigere, kan være en god idé, sier havnedirektøren.

Nettselskapet er en viktig samarbeidspartner når landstrøm skal installeres. Havnedirektøren skryter av Agder Energi Nett sin evne til å finne løsninger på kort varsel.

Nettselskapet på sin side, er glad for å kunne være med å legge til rette for utslippsreduksjoner. Reiersølmoen i Agder Energi Nett ønsker å sette tallene i perspektiv:

- 8 MVA er stor effekt og tilsvarer i størrelsesorden forbruket til 1.000 eneboliger en kald vinterdag. Det er ikke mange steder i kraftnettet hvor det er tilstrekkelig nettkapasitet for tilknytning av så store anlegg uten at det medfører behov for relativt store nettforsterkninger, sier han.

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå