OFFSHORE

Krever bedre sikkerhetsopplæring

Anders J. Steensen
18. mai 2005 - 11:08

30 år med sikkerhetskurs

En melding tikker inn til de norske oljemyndighetene på lille julaften 1969. Det er gjort et funn av olje i Nordsjøen, kanskje et betydelig funn. Ekofisk blir navnet og er starten på norsk oljealder.

Når oljefunnet er et faktum, gjennomfører de tre feltoperatørene, Phillips, Elf og Esso, i egen regi sikkerhetsopplæring for de ansatte.

Petroleumstilsynet stiller nå som minstrekrav at personell som skal arbeide på permanente eller flyttbare innretninger og på fartøy som benyttes i petroleumsvirksomheten, skal gjennomgå og bestå grunnleggende sikkerhetskurs. OLF er ansvarlig for det fem dager lange kurset, som blir tilbudt på godkjente sikkerhetssentre.

I løpet av det siste året har OLF gjennomført en omfattende revisjon av fagplanen for det grunnleggende sikkerhetskurset.

Kurset er nå bedre tilpasset dagens krav, slik at personell får best mulig sikkerhet offshore, både i det daglige arbeidet og i krisesituasjoner.

En av de største forandringene i fagplanen kravet om trening på evakuering ved helikoptervelt (HUET). Kravet medfører at sikkerhetssentre som ikke allerede har bygget slike installasjoner, må gjøre dette for fortsatt å kunne tilby kurset.

Før oljearbeideren møter på kurssted, må vedkommende ha gjennomført et obligatorisk teorikurs med eksamen på Internett. Dette vil øke kapasiteten og fleksibiliteten ved kurssentrene.Teori og praksis

Det grunnleggende sikkerhetskurset er et felles minstekrav på tvers av ulike selskaper på norsk sokkel, og for mange er kurset første møte med hverdagen "offshore".

Det er derfor viktig at kursinstruktørene i løpet av de fem kursdagene overfører både obligatorisk kunnskap og gode holdninger til kursdeltakeren. Dette skjer gjennom både teori og praksis.

For eksempel vil kursdeltakerne iført overlevelsesdrakt få øve seg på å snu en redningsflåte som har kantret på sjøen, samtidig som de også får teoretisk trening i klasserom der de gjennomgår tema som f.eks. brannteori.Obligatorisk e-læring før praksis

For å øke fleksibiliteten på kurssenteret, og samtidig sikre kvaliteten på kurset, skal kursdeltakerne gjennomgå obligatorisk teori med slutteksamen via internett før de møter opp på kurssenteret. Mintra har på oppdrag fra OLF utviklet det 3 timer lange e-læringskurset.

E-læringskurset skal sikre at alle kursdeltakerne har tilegnet seg grunnleggende teori før oppmøte, slik at tiden på kurssenteret kan benyttes til mer erfaringsoverføring og trening.

E-læringsdelen av kurset vil i forkant av sommeren 2005 være tilgjengelig på OLF sin nye HMS-portal sammen med blant annet e-læringskurset i Ny Felles Standard i Arbeidstillatelse og Sikker Jobb-analyse, som er utviklet i regi av "Samarbeid for Sikkerhet". HMS-portalen bygger på Mintras teknologi for administrasjon av e-læringskurs og kursbrukere – MIA Campus. Teknologien i MIA Campus er gjennomprøvd og benyttes i kursadministrasjonssystem som Mintra har levert til blant annet Forsvaret, ConocoPhillips, Shell og flyselskapet Norwegian.

Det stilles strenge krav til e-læringsdelen av kurset både med tanke på pedagogikk og teknologi. For å sikre at mer enn 6.000 årlige kursdeltakerne får en best mulig gjennomgang av e-læringsdelen av det grunnleggende sikkerhetskurs, har Mintra etablert en supporttjeneste som skal bistå kursdeltakerne via telefon og e-post.HMS-kultur og "Null-filosofi"

En god HMS-kultur kan observeres i virksomheter som tilrettelegger for kontinuerlig, kritisk og grundig arbeid for å forbedre helse, miljø og sikkerhet.

OLF bidrar til dette gjennom jevnlig å revidere fagplanen for det grunnleggende sikkerhetskurset. På norsk sokkel regnes innføringen av "Null-filosofien" som en holdningsmessig milepæl.

" Null-filosofien" kan oppsummeres som at ulykker ikke skjer, men forårsakes. Alle ulykker kan derfor forebygges, slik at målet er null skader og ulykker. Dette forutsetter ansvarliggjøring i alle ledd og et kontinuerlig fokus på risikostyring, forebygging og læring.

Det grunnleggende sikkerhetskurset er et viktig ledd i dette arbeidet.

Les mer om: