Klimamilliardene ruller

EU har satt som mål at klodens middeltemperatur ikke må stige mer enn to grader.

Det tilsvarer at maksimal konsentrasjon av drivhusgasser ikke må overstige 550 ppm CO2-ekvivalenter. I dag er konsentrasjonen 375 ppm – og den øker, skriver Ingeniøren.

Bladet viser også til resultatene to forskere la frem i Science. Utgangspunktet er at utslipp av CO2 fra forbrenning av fossile brensler ventes å bli fordoblet i løpet av de neste 50 årene.

For å sikre at konsentrasjonen ikke overstiger 550 ppm, må ikke utslippene øke fra 2004 og de kommende 50 år. Deretter må konsentrasjonen reduseres ved ytterligere CO2-tiltak.

Ifølge forskerne er det 15 relevante teknologier for å redusere utslippene av CO2.

Noen av disse er: Bedre bensinøkonomi på bilparken og halvering av kjørelengden, bedre energiøkonomisering i bygningene og bedre virkningsgrad på kullkraftverkene. 1400 kullkraftverk må erstattes av gasskraftverk.

Mer CO2 må lagres og antall globale kjernekraftverk må fordobles. Vind- og solenergikapasiteten må mangedobles og solpaneler må produsere hydrogen til brenselcellebiler.

Les mer om: