INDUSTRI

Færre ulykker på havet

Selv om flere skip seiles uten los om bord, går ulykkestallet ned.

GOD GRUNN: Oljen som var oppvarmet slapp ut av flengene under skipet. Etter rask avkjøling var oljen seig som asfalt.
GOD GRUNN: Oljen som var oppvarmet slapp ut av flengene under skipet. Etter rask avkjøling var oljen seig som asfalt. Bilde: LN-FIX/Kystverket

Losing:

 

Losplikt: Plikt til å bruke statslos eller inneha farledsbevis

Farledsbevis: Et dokument som viser at innehaveren er kvalifisert til å seile i angitte farleder eller områder med angitte fartøy uten los. Farledsbeviset tilsvarer det engelske «Pilot Exemption Certificate». Utstedes ikke til føring av skip over 150 meter, eller atomdrevne skip.

Lospliktige seilaser omfatter seilaser med los om bord, seilaser der navigatør har farledsbevis og seilaser med dispensasjon fra losplikten.

Statisitikk fra Kystverket viser at lospliktige seilaser økte med 4,6 prosent fra 2010 til 2011. De fleste av dem ble utført uten los, men der navigatør har fått utstedt farledsbevis.

I 2011 ble det registrert 20 ulykker under lospliktig seilas. Året før ble det registrert 33.

Det til tross for at antall seilaser økte med 4 344 seilaser. Til sammen ble det utført 98 358 lospliktige seilaser i 2011.

Flest uten los

Den største gruppen av lospliktige seilaser er for navigatører med farledsbevis, som har økt med åtte prosent til 50 225.

Seilaser med los om bord har økt med 0,6 prosent siden 2010 og er nå oppe i 44 980, skriver Kystverket på sine nettsider.

Taler imot los-skjerping

Bellona har i etterkant av Celina-grunnstøtingen gått hardt ut mot myndighetene og krevd økt bruk av los. 

Kystverkets statistikk gir ikke Bellona og kritikerne til dagens losordning noen nye argumenter.

Rederiforbundet jobber for å lempe ytterligere på losplikten ettersom moderne skip har nye navigasjonshjelpemidler. 

Uklar trend

Direktør for sjøsikkerhetsavdelingen i Kystverket, Arve Dimmen, advarer mot å trekke alt for bastante konklusjoner ut fra statistikken.

Nye registreringsmetoder og feilmarginer gjør at tallene ikke kan si noe om langsiktige trender.

– Ulykkestallene er relativt lave, og årlige variasjoner vil forekomme slik at det er generelt vanskelig å si noe konkret om utviklingstrekk. Men nedgangen er såpass markant at vi kan si at dette er en positiv trend, sier Dimmen.

Statistikken:

 20112010
Med los om bord510
Navigatører med farledsbevis1523
Seilaser med dispensasjon00

 

(Antall ulykker)

Godafoss

De fem ulykkene med los i 2011 er fire grunnstøtinger og én kollisjon med kai.

Ved grunnstøtingen for ”Godafoss” var losen nettopp kvittet da fartøyet grunnstøtte – før passering av losmerket – og er derfor tatt med i statistikken for uhell med los om bord.

Hendelsene med los om bord i 2010 er  sju kollisjoner/sammenstøt og tre grunnstøtinger.

De 15 ulykkene med navigatør med farledsbevis om bord i 2011 er 11 grunnstøtinger, tre kollisjoner med kai/bro og én kollisjon med fortøyd skip.

 I 2010 var det registrert 23 ulykker med navigatør med farledsbevis av typen grunnstøting (16), kollisjon (fire) og kontaktskade med kaier med videre (tre).

Usikre faktorer

Tallene tar ikke høyde for at det kan være forskjell på utseilt distanse for seilaser med los og seilaser med farledsbevis.

Andre usikkerhetsfaktorer er mulig underrapportering og virkning av at det alltid er los på de største og mest krevende fartøy / seilaser.

Les også: Celina grunnstøtte etter feilnavigering

Slik skal Celina berges

– Skipet kan bli liggende i flere uker

Flytter farlige skip fra kysten 

Les mer om: