SAMFUNN

EU-tilpasser el-avgift

Prosessindustriens landsforening opplyser at deler av deres medlemmer fritas for avgiften, i tråd med EUs energiavgiftsdirektiv, og at øvrig industri får en ny avgift på 0,45 øre/kWh.

Annet næringsliv og kontorbygg i industri får en avgift på 9,67 øre/kWh.

Den nye avgiften bygger langt på vei på de prinsipper som gjelder for tilsvarende avgift i EU. Modellen er svært likt det avgiftssystemet som gjaldt frem til 1. januar 2004.

Ifølge PIL betyr dette i praksis at næringsliv utenom industri, samt administrasjonsbygg, ilegges ordinær avgift. Industri, bergverk og veksthus betaler en redusert sats, foreslått satt til 0,45 øre/Kwh.

Elektrisitet benyttet til kjemisk reduksjon, elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser holdes utenfor avgiften. Regjeringen har bedt EFTAs overvåkingsorgan om å avklare om treforedlingsindustrien kan behandles tilsvarende. Alternativt foreslås det mulig unntak for energiintensiv treforedling som deltar i godkjent energieffektiviseringsprogram, skriver PIL i en kommentar til revidert statsbudsjett.

PIL ser seg generelt sett fornøyd med forslaget til ny el-avgift. For prosessindustrien har det vært avgjørende å få på plass en ordning som ivaretar konkurranseevne, er i samsvar med statsstøttereglene, samt gir stabilitet og forutsigbarhet.

"Ved at Regjeringen legger seg på det minimumsnivå som gjelder i EU, samt søker å holde energiintensive prosesser utenfor avgiften, har man i det minste ikke lagt opp til en avgift som forverrer konkurransesituasjonen. At man også har tatt så vidt stor hensyn til de rammer som statsstøttereglene i EØS setter, er likeledes av stor betydning. Prosessindustrien kan rett og slett ikke ha flere slike runder, der uavklarte avgifter påfører bedriftene en betydelig grad av usikkerhet. Med dette på plass er det avgiftsmessige bildet blitt langt mer forutsigbart. Dette forsterkes ytterligere ved at den norske avgiften i så vel begrunnelse som struktur er så tett knyttet til EUs energiavgiftsdirektiv. Eventuelle endringer i avgiften bør på det grunnlaget kun være aktuelt hvis EU tar tilsvarende initiativer," skriver PIL.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.