BYGG

Deler ut E6-jobber uten anbud etter Alpine Bau-konkurs

Statens Vegvesen og Jernbaneverket jobber hardt for å unngå forsinkelser.

Underleverandøren Eltel fortsetter arbeidet med kabelkanalen langs Dovrebanen til tross for at oppdragsgiver Alpine Bau er konkurs.
Underleverandøren Eltel fortsetter arbeidet med kabelkanalen langs Dovrebanen til tross for at oppdragsgiver Alpine Bau er konkurs. Foto: Per-Ivar Nikolaisen

Fellesprosjektet E6 - Dovrebanen

På strekningen mellom Minnesund og Kleverud ligger traseen for veg og jernbane svært nærme hverandre. Statens vegvesen og Jernbaneverket skal derfor sørge for en helhetlig og samtidig planlegging og utbygging av E6 og Dovrebanen på strekningen. Samtidig utbygging betyr en besparing på flere hundre millioner kroner, noe som blant annet skyldes kortere avstand for masseflytting. For å utføre denne oppgaven har de to etatene etablert Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. Samtidig som veg og bane mellom Minnesund og Kleverud bygges, vil Statens vegvesen utvide E6 på strekningen Kleverud-Labbdalen til en firefelts veg med midtdeler.

Tre delstrekninger
Fellesprosjektet E6-Dovrebanen har i anleggsperioden delt strekningen Minnesund-Kleverud/Labbdalen inn i følgende tre strekninger:

Minnesund/Langset - Brøhaug

Konkursrammede Alpine Bau var hovedentreprenør. På denne strekningen skal det i hovedsak bygges:

 • Ca 6,3 kilometer firefelts E6 med midtdeler. I hver kjøreretning vil det være en tunnel på 630 meter ved Korslund.
 • Toplanskryss for E6 på Langset.
 • Ca. 5,2 kilometer dobbeltsporet jernbane. For jernbanen inngår en 580 meter lang tunnel på Molykkja og søndre portaler av Ulvintunnelen for Dovrebanen. Denne portalsonen er på ca. 110 meter.
 • En overgangsbru over E6
 • To underganger under E6 og en undergang under Dovrebanen. Det vil også bygges en 30 meter lang trebru over Dovrebanen.
 • Ca. 8,5 kilometer med lokalveg.
 • Ca. 8,2 kilometer Mjøstråkk (gang- og sykkelveg).

Brøhaug - Strandlykkja

Veidekke/Hochtief er hovedentreprenør. På denne strekningen skal det i hovedsak bygges:

 • Ca. 5,6 kilometer firefelts E6. Inkludert i dette er Morskogstunnelen på 2,3 kilometer.
 • Ca. 6,8 kilometer dobbeltsporet jernbane. Her er Ulvintunnelen på 3,9 kilometer og Morstuatunnelen på 200 meter inkludert.
 • 6 kilometer Mjøstråkk (gang- og sykkelveg).
 • Lokalveg til Brøhauggrenda.
 • Diverse avbøtende tiltak. Blant de avbøtende tiltakene er tilbakeføring av E6 til terreng etter at dagens E6 over Morskogen er lagt i ny tunnel.

Strandlykkja - Kleverud/Labbdalen

Hæhre er hovedentreprenør. På denne strekningen skal det i hovedsak bygges:

 • 9,6 kilometer firefelts E6.
 • En vegtunnel med to tunneløp med en lengde på 650 meter.
 • Ett toplanskryss på Espa og ett toplanskryss på Strandlykkja. Begge kryssene har akselerasjonsfelt og felt hvor de som skal svinge av E6 i disse kryssene kan senke hastigheten.
 • 4,75 kilometer med dobbeltsporet jernbane.
 • 11,4 kilometer lokalveg.
 • 4,4 kilometer Mjøstråkk (gang- og sykkelveg).
 • To rasteplasser tilknyttet E6.
 • Der tunnel erstatter eksisterende veg ved Espa, skal entreprenøren gjøre om området der E6 går i dag til ett område som står i samsvar med det øvrige terrenget i området.

"Krisejobbene"

Dette er blant arbeidene som skal gjøres frem til ny hovedentreprenør på Fellesprosjektet E6 - Dovrebanen er på plass:

- Driving og sikring av tunnelene på Korslund inkludert forskjæring i sørenden.
- En del arbeider er bestilt for at prosjektet kan legge Dovrebanen over på nytt spor i den nye dobbeltsportraseen på en strekning på vel en kilometer nord for Langset som planlagt i oktober. Dette er også en viktig milepæl i E6-utbyggingen ettersom eksisterende jernbane ligger i den fremtidige E6-traseen.
- Uttak av skjæring for E6 fra Splitten bru og fram til Brøhaug.
- Støttemur mellom Dovrebanen og nytt kryss på Langset.
- Støttemur og vann- og avløp av Ørbekk.
- Sluttføre arbeidene med E6-skjæringen ved Gunhildskleiva mellom Korslund og Splitten bru.

I visse krisesituasjoner kan statlige myndigheter gå utenom anbudsreglene.

Det skjedde etter at Statens Vegvesen og Jernbaneverket fikk sjokkbeskjeden om at den ene hovedentreprenøren på et av norgeshistoriens største samferdselsprosjekt hadde gått til skifteretten nå i juni.

Konkurs

Østerrikske Alpine Bau, eiet av spanjoler, klarte ikke lenger å håndtere gjelden på 16 milliarder kroner.

Dermed var det bare å legge ned redskapen og parkere bulldoserne for 15.000 ansatte. Ved Minnesund ble flere hundre arbeidere bedt om å gå på brakka. Med en gang det ble kjent at bedriften hadde gått til skifteretten, begynte maskiner å bli kjørt ut av anleggsområdet.

– Akkurat da kom det som lyn fra klar himmel, men det hang jo sammen med likviditetsproblemene de hadde hatt tidligere på året. Vi var sjokkerte, men ikke handlingslammet. Vi begynte umiddelbart å vurdere hva vi skulle gjøre, sier fungerende prosjektleder Jarle Kristian Tangen i Fellesprosjektet E6 - Dovrebanen.

Les også: E6 kan bli 3-4 måneder forsinket

«Småjobber»

Etter at det raskt ble avklart at konkursboet til Alpine Bau ikke ville fortsette arbeidet, begynte Fellesprosjektet å dele ut kritisk viktige «småjobber» til underleverandører og hovedentreprenørene på parsellene lenger nord mot Espa.  

Området måtte sikres og sperres av for å unngå fare for liv og helse. Det bratte og golde terrenget måtte beskyttes mot flom og ras, særlig frem mot vinteren.

Utsettelse av enkelte jobber kan også føre til store forsinkelser. Det var avgjørende å få ferdig jernbanetraseen Alpine Bau hadde begynt på ved Minnesund.

Traseen skal flyttes nærmere Mjøsa, slik at E6 kan utvides. Slike arbeider som berører togtrafikken må meldes et år i forveien til fraktselskaper og andre relevante aktører, så et avvik fra tidsskjema kan bli kritisk.

Det er også viktig å hindre at naboparsellen, der Veidekke og Hochtief er hovedentreprenører, ikke ble berørt.

– Vi har vært heldige med at de andre aktørene har kunnet trå til på så kort varsel, sier Tangen i Fellesprosjektet.

Les også: Spesialpukk skal gi veier helt uten telehiv

I gang

Ikke bare Veidekke og Hochtief har tatt på seg kritiske «småjobber».

Hæhre, som har parsellen lengst nord, er nå i gang med tunnelarbeider på Alpine Baus gamle område.

Da Teknisk Ukeblad besøkte byggeplassen i forrige uke, skulle sprengningen i østerrikernes gamle parsell gjenopptas. Og langs Mjøsa jobbet Eltel med kabelkanalene langs det kommende dobbeltsporet.

– Blir det ikke dyrere å gjøre det på denne måten?

– Vi har ikke fullstendig oversikt, i og med at vi er i en slik situasjon. De entreprenørene som allerede er på prosjektet, har konkurrert om pris på disse jobbene. Det er ingenting i de tilbudene vi har fått, som tyder på at dette vil føre til noen stor budsjettsprekk, sier Tangen.

Hasteprosedyrer

Fellesprosjektet ønsker nå å sette i gang enda flere småjobber, i påvente av at en ny anbudskonkurranse legges ut i månedsskiftet august/september.  Det nye hovedanbudet vil følge såkalte hasteprosedyrer. Det er forventet at den nye entreprenøren starter byggingen ute i marka før jul.

– Hvor mange måneders forsinkelser kan bilistene forvente seg langs Mjøsa?

– Jobbene som gjøres nå i høst ligger opp mot det Alpine skulle gjort i utgangspunktet. Vi gjør noen grep i rekkefølgen. Vi har ikke helt klart hvilken sluttfrist vi legger opp til. Men vi kan også legge inn ferdigstillelsesdato som konkurranseelement i anbudsrunden, sier Tangen.

E6 skal etter planen stå ferdig høsten 2014, Dovrebanen høsten 2015 og avbøtende tiltak 2016.

 

 

Les også:

Jernbaneverket byttet ut kobberkabler for å hindre tyveri

Her får elbilen strøm fra veien

Bruker gigant-støvsuger mot svevestøv  

Les mer om: