Bedre beregning av separatorer

Jøsang (31) har undersøkt en dråpe/gass-separator av typen avbøyningsseperator i doktoravhandlingen sin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU.

Arbeidet har bidratt til nye matematiske modeller som gir mulighet for mer nøyaktige beregninger av separatorer og annet prosessutstyr.

Jøsang, som er fra Kopervik i Rogaland, har brukt moderne laserutstyr i målingene, og det er oppnådd detaljert kunnskap om strømningsbildet i separatoren.

Laserteknikken er også benyttet til å måle dråpestørrelser. Dråpestørrelsesfordelingen før innløpet og etter utløpet av dråpe/gass-separatoren er målt.

Målingene viser at en betydelig andel av dråpene på innløpet blir separert ut, men samtidig blir det dannet små dråper inne i separatoren.

Disse målingene danner et sterkt fundament for å modellere mekanismene som forårsaker dannelsen av de nye små dråpene. Jøsang har laget nye matematiske modeller; hvis de nye modellene brukes i eksisterende numeriske verktøy, oppnås en bedre simulering av dråpestørrelsesfordelingen ut av separatoren.

Målingene som er utført på separatoren har gitt ny kunnskap om virkemåte og svakheter, og vil også fremover være viktige for uttesting og videreutvikling av nye modeller.

Avhandlingen har tittelen «Numerisk og eksperimentell studie av dråpe-gass strømning». Arbeidet er utført ved Institutt for prosessteknologi, Høgskolen i Telemark, med professor Morten Chr. Melaaen som veileder. Jøsang har vært ansatt ved Tel-Tek i Porsgrunn under doktorgradsarbeidet. Der har han arbeidet innenfor det strategiske instituttprogrammet PARFLU, finansiert av Norges forskningsråd.

Aage Ingebret Jøsang er sivilingeniør (1996) fra Høgskolen i Telemark og ingeniør (1993) fra Østfold Ingeniørhøgskole. Han er ansatt som forsker ved Norsk Hydro - Konsern, Forskningssenteret, Porsgrunn.

Disputas: 17. oktober.