Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Veivedlikehold med Glasopor fester seg

Del

Glasopor til veivedlikehold, og løsning med setningsreduserende tiltak og stabilisering av bratte skråninger, begynner nå å feste seg i markedet i stadig nye deler av landet. Veivedlikeholdet er basert på en løsning utarbeidet av Statens Vegvesen.

Mesta er blant dem som i disse dager jobber med veivedlikehold. De er nå godt i gang på E39/Riksvei 15 langs Hornindalsvatnet. Mye tyder på at flere koronamillioner vil benyttes til setningsreduserende tiltak på samme vis på flere steder de kommende månedene. Samtidig kan det virke som at ikke alle regioner er like kjent med løsningen, og gjentar tradisjonelle vedlikeholdsrutiner som kan gjøre vondt verre.

Det er en strålende dag tidlig i august vi følger den samme ruta som vogntogene lastet med Glasopor. Vi kjører riksvei 15 fra fabrikken i Skjåk over Strynsfjellet og ned gjennom de mektige dalførene. Det er stor aktivitet langs veien med tunnelvedlikehold, kapping av vegetasjon og rydding av sideterreng. Det er tydelig at koronamillionene som skal hjelpe vei- og anleggsbransjen ruller og går sammen med ferietrafikken.

Etter at vi har passert Stryn og kjører et stykke langs Hornindalsvatnet har vi omsider kommet fram til vår del av veien. Det korte stykket er regulert med trafikklys og kun én åpen kjørebane. Vi blir møtt av Elias Alme, en ung og ivrig maskinførerlærling, som innimellom lassene med Glasopor, også tar seg tid til å sørge for trygg og sikker trafikkavvikling.

Vei kan holdes åpen

Trafikken på åpen kjørebane reguleres av trafikklys samtidig som arbeidet pågår.
Trafikken på åpen kjørebane reguleres av trafikklys samtidig som arbeidet pågår.

Effektiv trafikkavvikling er viktig. Akkurat her samles trafikken fra riksvei 15 og E39. Riksvei 15 går fra Otta til Måløy og forbinder Nordfjord med Østlandet. E39 går mellom Kristiansand og Trondheim og kalles Kyststamvegen på grunn av sin store betydning for hele Vestlandet.

Strekket forbi Hornindalsvatnet i Stad kommune er viktig for møbel-, fiskeri- og næringsmiddelindustrien i regionen, og har derfor en stor andel vogntog. I tillegg er riksvei 15 og E39 populære veier for turisme med mange bobiler og campingvogner.

Vi parkerer bilen på anleggsområdet og hilser på maskinfører Jarle Nordbotten fra Mesta. Ikke lenge etter vi har ankommet kommer dagens tredje vogntog med et Glasopor-lass á 110 kubikkmeter.

– Vi har valgt å bruke flisbil her, forteller Nordbotten. – Vi fyller inn fra begge ender og Elias drar ut Glasoporen med gravemaskinen. Vi kunne brukt sidetipp slik anbefalt praksis er, men vi er usikre på hvor solid veikanten mot grøfta er på midtpartiet her. Dessuten får vi større lass og minimalt med sperring av den ene veibanen som er åpen, sier Nordbotten.

De har allerede gjort seg noen egne erfaringer på et mindre parti noen få hundre meter lenger borte. Erfaring eller ei, løsningen er godt beskrevet av oppdragsgiver Statens Vegvesen. 

Et kjent vedlikeholdsproblem med spesifisert løsning

En kjørebane holdes åpen. Dette vogntoget har akkurat tømt Glasopor fra hengeren i den ene enden av grøfta og lasset på bilen i den andre.
En kjørebane holdes åpen. Dette vogntoget har akkurat tømt Glasopor fra hengeren i den ene enden av grøfta og lasset på bilen i den andre.

Arbeidet ved Hornindalsvatnet er basert på en metode utarbeidet av Statens vegvesen. I 2008 tok de initiativ til å finne en mer varig løsning da de erfarte at mange av deres gamle eksisterende veier hadde ukjente eller ikke tilfredsstillende grunnarbeider.

Mange strekninger har i utgangspunktet vært kjerreveier og blitt utvidet med årene, og veier i skråninger har derfor ofte problemer med utglidninger. Tradisjonell utbedring av setninger og utglidninger har vært å asfaltere på våren og sommeren når teleperioden er over. Problemet er at asfalten er tung og øker trykket mot grunnen. Dette eskalerer hyppigheten på setningsskader og nødvendig vedlikehold.

Kort oppsummert innebærer løsningen at man skifter ut eksisterende masser i grunnen fra midten av veien mot den siden som vender ut mot skråningen. I gjenoppbyggingen av veibanen benyttes flere lag av Glasopor skumglass, hvor hvert av lagene skilles og forankres med geonett.

Glasopor stabiliserer vei og skråning og stanser setninger

Samme veistykke før og etter veivedlikehold. Før-bildet viser at det har blitt gjennomført vedlikehold i form av nyere asfalt, rekkverk og pukk, men at dette har gjort vondt verre.
Samme veistykke før og etter veivedlikehold. Før-bildet viser at det har blitt gjennomført vedlikehold i form av nyere asfalt, rekkverk og pukk, men at dette har gjort vondt verre.

Årsaken til at man benytter Glasopor, er på grunn av materialets lave vekt, gode isolasjonsevne og store stabilitet under og etter utlegging. Utskifting av de eksisterende tunge massene i underlaget med Glasopor, gjør at setningene stanser, og man får en stabil veioverbygning.

Glasopor er frostsikker og har gode drenerende egenskaper som forhindrer setningsskader forårsaket av telehiv og utglidninger forårsaket av vannansamlinger. En av de viktigste egenskapene i denne sammenhengen er at formen og overflaten til materialet gjør det svært stabilt med en rasvinkel på hele 45 grader. Ved bruk av geonett kan man ha en enda brattere vinkel, helt opp til 90 grader.

Etter-bildet viser et slett asfaltdekke med rekkverk montert i en solid skråning.
Etter-bildet viser et slett asfaltdekke med rekkverk montert i en solid skråning.

Området ved Hornindalsvatnet hvor Mesta arbeider har et svært bratt terreng som er sikret mot steinras. Det er en ca. 10-15 meters skråning ned til vannet, så god sikring av vei og skråning, og godt vedlikehold av veibane, er kritisk. Tidligere vedlikehold bar tydelig preg av at man hadde gjort vondt verre ved å stadig lappe på med ny asfalt på veien. Det var tydelige langsgående kanter og setninger. Trafikkbelastningen hadde ført til humper i veibanen. Slike kanter og humper gjør det svært ubehagelig å kjøre, spesielt i de høye førerhusene på de mange vogntogene som passerer.

Tidligere vedlikehold kommer tydelig til syne når man går til det skrittet å erstatte underliggende masse med Glasopor.

– Det var nesten 90cm med asfaltlag der, kunne Nordbotten bekrefte. Dette er langt fra unikt.

– Mange steder kan man se at betongkanter og rekkverk nærmest er asfaltert inn i veien, sier regionsjef i Glasopor, Rune Skarstad.

Varig løsning gir økt etterspørsel

Det lille strekket ved Hornindalsvatnet som allerede er fullført gir et tydelig inntrykk av en vesentlig forbedring. Veibanen er slett og fin og rekkverket står vinkelrett i en solid skråning. Nordbotten bemerker:

– Vi merket at Glasoporen er veldig stabil. Etter lett komprimering kunne vi merke hvordan formen og overflaten på kubene gjør at fyllingen fester seg. Nå regner jeg med at det vil gå noen år før nytt vedlikehold er nødvendig.

Statens Vegvesen har i tidligere prosjekter kunnet stadfeste at å bruke Glasopor for å gjenoppbygge utsatte deler av veien, gir vesentlig reduksjon av trykk mot grunnen og at utbedrede deler av veien er lite utsatt for nye setninger og glidninger. Hovedhensikten, å få en varig løsning med mindre vedlikehold, blir altså oppnådd.

Nordbotten og Skarstad utveksler erfaringer.
Nordbotten og Skarstad utveksler erfaringer.

Oppsummert så gir altså denne typen veivedlikehold som er utført ved Hornindalsvatnet følgende fordeler: Det reduserer behovet og hyppigheten for nytt veivedlikehold. Kun den ene kjørebanen blir stengt slik at biler kan passere med lysregulering. På grunn av stort volum per lass er anleggsperioden kort.

Levering er enkel og fleksibel – man kan benytte lastebil med sidetipp som tømmes fra åpen veibane, eller flisbil med henger med større lass som tømmes fra hver sin ende av grøfta, som ved Hornindalsvatnet. Tid fra beslutning til handling er kort ettersom kostnader som regel holdes innenfor beløpsgrenser som utløser tidkrevende anbud når de overstiges. Veivedlikeholdet tas gjennom drift- og vedlikeholdsbudsjettet med entreprenører med rammeavtale, slik som Mesta.

Skarstad merker økt aktivitet innen veivedlikehold i disse dager, og kan konstatere:

– Dette har fått et solid fotfeste i markedet. I tillegg til prosjektet ved Hornindalsvatnet er det nå også pågående prosjekter i Alvdal og på Dombås.