Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Når uhellet er ute og godset er skadet, kan disse gjøre en forskjell

Å laste en båt på en annen båt er ikke enkelt. Uavhengige inspektører må passe på at det går riktig for seg.
Å laste en båt på en annen båt er ikke enkelt. Uavhengige inspektører må passe på at det går riktig for seg.
Del

Alle bedrifter har fra tid til annen behov for å få fraktet varer eller gods med den risiko det medfører, det være seg lasting, omlasting, lossing og selve forsendelsen.  

Små og store bedrifter selger og kjøper varer hele tiden, og er avhengig av å få disse levert eller hentet. En transportør blir ofte benyttet til å utføre denne forflytningen. En transportør kan være en speditør som inngår avtaler med biltransportører, flyselskap, jernbaneselskap eller et rederi - alt avhengig av eksterne faktorer for transport av det aktuelle gods.

Uhell kan skje

Ulike typer gods vil være utsatt for forskjellige type skader. Matvarer blir ofte utsatt for temperaturskader, mens en stor maskin, for eksempel, vil normalt være utsatt for mer fysisk skade, ofte under lasting og lossing eller en omlasting underveis.

De vanligste skadeårsaker for teknisk eller mekanisk utstyr, kan for eksempel være fuktighet, slagskader som skjer under «handling» og som kan resultere i ødelagte deler i større eller mindre grad, forskyvning på grunn av for dårlig sikring på pall, eller at elektronikk kan ristes løs under transport.

Veitrafikkuhell og havari til sjøs er gode eksempler på andre hendelser som kan skade godset og transportmidlet.

Gjennom korrekt emballering, sikring og gode instrukser i samarbeide med transportør, kan begrense omfanget av, og antall skader. Men om uhellet likevel skulle være ute, er det en rekke prosesser som bør gjennomføres.

Hva skjer når skaden oppstår?

Norske veier kan være krevende for uerfarne sjåfører. Når uhellet er ute, bistår observatører med å redde verdier.
Norske veier kan være krevende for uerfarne sjåfører. Når uhellet er ute, bistår observatører med å redde verdier.

Det viktigste for en vareeier er å sikre dokumentasjon for at skaden er oppstått under transporten, omfanget av skader med tekst og bilder, samt å huske å reklamere til transportør og melde skaden til eget forsikringsselskap - for varene er vel forsikret?

– Det er når uhellet er ute at vi Norwegian Marine & Cargo Survey kan gjøre en forskjell, og bistå enhver vareeier med besiktelse (survey) og rådgivning med hensyn til veien videre i saksgangen, sier direktør i NMCS, Kåre Kongevold.  

– Normalt blir vi kontaktet av forsikringsselskaper som har mottatt melding fra sine kunder om at skade er oppstått, men vi kan også bistå vareeiere direkte, sier han.

– NMCS ble etablert i 1937 og har hovedkontor i Oslo. Firmaet ble etablert for å ivareta korntransporter i Norge. Vi har etter hvert utviklet oss til å inspisere en rekke typer laster, jobbe med utfordrende laste- og lossehåndtering, samt foreta tekniske inspeksjoner. Vi er i en nøytral og uavhengig posisjon i forholdet til våre kunder, sier Kongevold.

– Vi kan tilby besiktelse av godset der det best passer for våre oppdragsgivere. Norge er et land med store utfordringer for biltransportører. Smale, mørke veier i tillegg til vinterlige forhold er en utfordring for sjåfører som ikke er så kjent med norsk vinter. Uhell og ulykker skjer daglig.    

Kongevold forteller at Cargo Survey har lang erfaring med å inspisere alle typer gods, store skipstransporter med bulk- og tanklaster, fisk, maskiner, elektronikk, frukt og grønt og lignende. Selskapet har over 35 inspektører stasjonert flere steder i Norge, og disse er tilgjengelig når kundene trenger assistanse.  

– Enhver skade vil som regel påføre bedriften et økonomisk tap. Ikke alle skader kan dekkes av en forsikring (noe avhengig av hvilken forsikring som er kjøpt). Dette betyr at å forebygge skader, så langt det er mulig, er økonomisk å foretrekke for firmaets overskudd. Et stikkord som må nevnes er skriftlig reklamasjon ved mottak av skadet eller tapt gods. NMCS tilbyr kurs innen transportforsikring,  noe som for tiden er svært aktuelt da Incoterms 2020 er på vei, sier direktøren.

Svinn er et stort problem

Komplisert lasting og transport krever at noen følger med og har oversikt.
Komplisert lasting og transport krever at noen følger med og har oversikt.

Penger kan gå tapt selv uten at det skjer noe dramatisk. I bransjen, spesielt innen tørrbulk, er det akseptert et avvik på inntil 0,5 prosent mellom dokumentert kvantum, såkalt «Bill of Lading», og virkelig mottatt kvantum. Dette blir utnyttet av mange avskipere som sørger for at innlastet vekt ligger tett oppunder normen. Med en lastestørrelse på 6 000 tonn kan 0,5 prosent utgjøre nærmere et trailerlass. Dette kan gi et direkte bidrag i bunnlinjen til avskiper, men kan velte en god margin for mottaker. Derfor trengs det surveyor som kan dokumentere de faktiske forhold.

Under lasteoperasjoner er varen basert på en forhåndsdefinert spesifikasjon på både kvalitet og kvantum. NMCS sørger for at det blir tatt regelmessige prøver både under lasting og lossing.

– Vi sørger for at lastebærer er rengjort, slik at den kvalifiserer for den aktuelle lasten. Vi verifiserer vekt på overført last og oversender rapport i etterkant. Hvis det er avvik, vil kunden bruke denne rapporten og forseglede prøver i en eventuell erstatningssak. Uten en uavhengig surveyor vil en slik sak sjelden føre frem, sier Kaare Kongevold.

Verdier må inspiseres verden rundt

Under maritime operasjoner er det ikke bare lasten som trenger kontroll og godkjennelse. Også skipene trenger inspeksjoner, for eksempel i forbindelse med kjøp eller salg av skip, on/off hire - bunker and condition survey eller ved etablering av forsikring.

En uavhengig tredjepart må sikre at de ulike partene er kjent med tilstanden til skipet og eventuelle skader på skrog og maskineri, men også at de tilfredsstiller krav for å kunne frakte spesielle laster. Alt dette må verifiseres.

– Vi foretar slike inspeksjoner jevnlig. Det kreves avansert teknologi for å avdekke f eks. om luker er tette, noe som har stor betydning for å unngå vannskader på lasten under en sjøreise. Overvann som ofte forekommer, kan forårsake inntrenging av vann til lasterommet og kan resultere i store skader på lasten, men også sikkerheten for skip og mannskap.

– Vi tilbyr også tjenester som sjøsikring av store operasjoner og enheter (tungløft) om bord på skip og lekter. Gjennomføring av denne type store lasteoperasjoner foregår forut for en sjøreise og krever erfaring og kompetanse, sier Kåre Kongevold.

Han presisere at det er mye som kan gå galt under utføring av mer eller mindre komplekse logistikk- og transportoperasjoner.

– Nøkkelen til å kunne bistå våre kunder, er at vi så raskt som mulig kan være på plass der vi trengs, avslutter Kongevold.