Verktøyet virker

Under rivingen på det gamle rikshospitalområdet i Oslo fant arbeiderne nylig over tusen løpemeter med varmerør isolert med asbest, i veggene på Medisinbygget. – Det vil ta to mann tre timer å sanere asbesten i hvert av de 122 rommene vi har funnet asbest i her, sier Michael Sejr i det danske spesialfirmaet BR Miljø-Entreprenør.

Ragnar Skagen, prosjektleder for helse, miljø og sikkerhet (HMS) i Statsbygg, forteller at asbesten ikke ble oppdaget under miljøkartleggingen i den første fasen, og som var utgangspunkt for avfallsplanene i rivingsentreprisene. – At vi nå får avdekket omfanget, viser at miljøoppfølgingsprogrammet fungerer i praksis. Kostnadene for saneringen tas i egne regnskap, sier han.

Også PCB

Skagen opplyser at det også nylig er funnet fugemasse med det miljøfarlige stoffet PCB etter at avfallsplanene var satt ut i livet. – Dette illustrerer at aktørene i byggenæringen er i ferd med å få en bevissthet i miljøspørsmål som gjør at de ikke går på akkord med samvittigheten. Selv om verken asbesten eller PCB-massen var nevnt i avfallsplanene som rivningsfirmaene er pliktige til å følge, så stoppet de opp og meldte fra. Det er gledelig å registrere at miljøoppfølgingen fungerer etter intensjonen, som et styringssystem med instrukser og rutiner, fortsetter Ragnar Skagen.

Staten og Oslo kommune ønsker å legge et miljøbevisst og langsiktig perspektiv til grunn for utviklingen av Pilestredet Park. Miljøoppfølgingsprogrammet retter seg mot så vel Statsbygg, Oslo kommunes etater og eksterne aktører. Det omfatter alle faser, både i forbindelse med planlegging og prosjektering, riving, rehabilitering og nybygging, og også på den fremtidige driften av området. Programmet angir ambisjonsnivå ut over de krav myndighetene stiller.

Hovedmålet med Pilestredet Park er å nå frem til en ny form for byggeskikk, der ressurs, miljøhensyn og estetikk er integrert i helhetlige arkitektoniske løsninger, både når det gjelder utformingen av utomhusanlegg, bebyggelse, leiligheter og bygningselementer.

– Utbyggerne skal utnytte tilgjengelig kunnskap og teknologi for å oppnå mest mulig miljøeffektive løsninger, samtidig som det stilles store krav til arkitektonisk kvalitet. I den helhetlige avveiningen mellom ulike interesser skal miljøhensyn gis like stor vekt som funksjonelle, tekniske, estetiske og økonomiske hensyn, fremholder Skagen.

Miljøriktig riving

Bygningsmassen etter det gamle Rikshospitalet er svært uensartet, med byggeår fra 1883 frem til så sent som 1995. De 16 byggene som skal rives for å gi plass til nye bygg, består av ca. 50.000 kvm. Rivemassen fra disse byggene består hovedsakelig av betong, murstein, stål og gips.

Miljøfarlige stoffer som asbest, PCB og kvikksølv er registrert ved gjennomgang av byggene. Målet var å finne alt. Ragnar Skagen er ikke overrasket over at det dukker opp flere lik i skapet. Det betyr at alle helse- og miljøfarlige stoffer skal fjernes før byggene rives eller rehabiliteres. – Miljøriktig riving er også å rive selektivt; vi river byggene mest mulig i omvendt rekkefølge av slik de ble bygd, forteller Skagen.

Målet i dette prosjektet er å gjenvinne minst 90 prosent av rivemassene. Under rivingen benyttes anleggsmaskiner som gir et lavere støy- og vibrasjonsnivå enn Oslo kommune vanligvis krever. Samtidig skal anleggsmaskinene gi lave utslipp av skadelige avgasser. Målet er også å dempe støvplagen for arbeidere og naboer ved å dusje riveområdet med vann før og under selve rivingen, forteller Skagen.

Godt mottatt

Gjennom hele byggeperioden er utbyggerne pålagt at alle aktiviteter skal planlegges og utføres på en slik måte at støynivået reduseres mest mulig. Aktiviteter som medfører støy, skal foregå innenfor normal arbeidstid. Også vibrasjoner i grunnen som følge av aktiviteter under utbygging er det satt grenseverdier for. Bygninger rundt området er kartlagt før oppstart, og det vil bli foretatt målinger under prosjektet. Miljøsatsingen er tatt positivt imot av utbyggerne, og den medfører nesten ingen ekstra kostnader.

Tall fra ØkoBygg viser at 40 prosent av den totale energi- og materialbruk på landsbasis er knyttet til byggenæringens virksomhet. Bygg- og anleggsbransjen står også for 40 prosent av alt avfall til deponi. – Vi i Statsbygg mener at miljøsatsingen på gamle Riksen representerer fremtiden for byggebransjen, og at miljøriktig bygging blir et viktig konkurransefortrinn, sier Ragnar Skagen.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.