IKT

Verktøy for inntjening

Med et godt prognoseringsverktøy kan et energiverk øke inntjeningen med flere millioner i året. Trondheim Energiverk (TEV) bruker et slikt verktøy for fysisk kraftomsetning, samt til å prognosere vanntilsig og kraftproduksjon.

TEV eier 14 kraftanlegg i Nea-Nidelvvassdraget. Selskapets produksjonsanlegg i dette vassdraget og i Orkla leverer oppunder 3 prosent av Norges vannkraftproduksjon. TEV omsetter kraft for 10 millioner kroner hver uke, og for 500 millioner i året. De største magasinene er Nesjøen og Selbusjøen.

Værmeldinger leses inn i en nedbør- og avløpsmodell som simulerer avrenningsprosessen i et nedbørsfelt på bakgrunn av data om temperatur og nedbør. Disse dataene forteller hvor mye vann det kan ventes i vassdraget. Resultatene er gitt som vannføring i kubikkmeter. I tillegg til å prognosere tilsig, bruker TEV også dataverktøyet til å prognosere forbruket av elektrisk kraft.

Prognoseringsmodellene for forbruket av elektrisk kraft oppdateres med nye verdier for vind, temperatur, solstråling og målt last fra dagen før og frem til nåværende dag til klokken 8. Når e-verket har prognosert tilsig og forbruk for neste dag, leverer det inn anmelding om tilbud om salg og kjøp av kraft.

Kjøp og salg

Hver dag før klokken 12 må energiverkene melde inn et tilbud om hvor mye kraft de vil selge til og kjøpe fra spotmarkedet. Elbørsen NordPool gir da tilbakemelding om hvor mye strøm de har fått solgt og til hvilken pris. Det er denne prisen, som bestemmes ved tilbud og etterspørsel, som også avgjør hvor mye kraftprodusenter forplikter seg til å levere for neste dag.

Anmeldingene er basert på antatt produksjon og kraftforbruk. I en elspot-anmelding for salg forplikter e-verkene seg til å levere kraft. Om de ønsker å produsere kraften selv, avhenger blant annet av prisen NordPool setter. Dersom prisen på børsen for eksempel er under 150 kroner pr. MWh, vil et kraftverk ofte heller stå enn å produsere.

NordPool er et fysisk marked på lik linje med andre markeder. Er prisen på kraft høy, ønsker e-verkene å produsere mye. Er prisen lav, kjøper de mer. Derfor er det viktig å ha riktige prognoser til rett tid. Bommer e-verket på prognosen eller ikke rekker tidsfristen klokken 12 for anmelding, vil det bli påført betydelige økonomiske tap.

Bra dialog

Trondheim Energiverk bruker Powel ID-system som prognoseringsverktøy. Systemet er levert av Powel ASA, et knoppskudd fra Sintef. Ifølge overingeniør Magne Røen i TEV er selskapet helt avhengig av dette systemet. Dersom det er ute av drift én dag, betyr det krise for TEV.

TEV installerte systemet i 1996. De hadde da allerede prøvd ut to andre systemer, uten at de løste TEVs problemer helt. Konkurrentene har enten produksjonsverktøy eller handelsverktøy, mens TEV nå har fått begge typer fra en og samme leverandør.

Røen mener tilsigprognosene stemmer svært bra med virkeligheten, og det sier ikke lite i et flomutsatt område som Selbusjøen. Prognosesystemet beregner vannbalansen som er en tilsigsprognose, time for time. På grunnlag av det vet TEV hvor mye kraft selskapet skal kjøre.

Artikkelforfatteren

SIOBHAN RYAN

er tilknyttet Powel ASA

Les mer om: