Velferdsteknologisk storsatsing mot 2020

Ny teknologi, nye arbeidsformer og nytt innhold er nødvendig for å skape bedre omsorgstjenester. Målet er at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen 2020. NFA skal være en pådriver og tilrettelegger for denne utviklingen.

Velferdsteknologisk storsatsing mot 2020
Helsedirektoratet har startet et prosjekt som ser på hvordan tjenestene innen helse- og omsorgssektoren skal utvikles og organiseres. NFA er med i referansegruppen som representant for bransjen. Bilde: Rade Vukovic

Velferdsteknologiprogrammets satsingsområder:

  • Etablering av standarder for velferdsteknologi. Standarder skal bidra til at brukere kan motta de samme velferdsteknologiske løsninger på tvers av virksomheter og enheter.
  • Utvikling og utprøving av velferdsteknologiske løsninger. Det skal først utvikles trygghetspakker, med selvutløsende alarm, fallsensor, røykdetektor, elektronisk døråpner, mobiltelefon og sporingsløsning.
  • Kunnskapsgenerering og spredning av velferdsteknologiske løsninger. De regionale sentrene for omsorgsforskning får et ansvar som dokumentasjonsenhet for innovasjon, med følgeforskning og formidling.
  • Utvikling av gode modeller for innføring og bruk av velferdsteknologi. Blant annet skal InnoMed, som er et kompetansenettverk for innovasjon i helsesektoren, bygges ut.
  • Kompetanseheving på innføring og bruk av velferdsteknologi. Det skal blant annet skje gjennom opplæringsprogrammet «Velferdsteknologiens ABC» og ved å øke kunnskapen om velferdsteknologi i utdanningene.
  • Helsedirektoratet får hovedansvaret for å gjennomføre velferdsteknologiprogrammet.
  • Det forutsettes at innføring av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene skjer parallelt med endringer i organiseringen og innretningen av tjenestene.

NFA har i mange år arbeidet for å sette medisinsk teknologi og velferdsteknologi på dagsordenen. Allerede i 2004 arrangerte foreningen den første landsomfattende konferansen hvor hensikten var å la helsepersonell og teknologer komme sammen for å diskutere behov og muligheter for teknologi i helsesektoren.

Det tas nå viktige statlige grep. Velferdsteknologi skal i større grad tas i bruk i omsorgstjenestene innen 2020. Et eget program for utvikling og integrering av velferdsteknologi skal gjøre det lettere for mange å mestre hverdagen og kunne delta aktivt, til tross for sykdom eller nedsatt funksjonsevne.

Les: Bakteriefri robot

Politikken er lagt

Stortingsmeldingen «Morgendagens omsorg» fra 2013 angir ny teknologi, nye arbeidsformer og nytt innhold i tjenestene som nødvendig for å skape bedre omsorgstjenester. Målet er at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen 2020.

Regjeringen er helt tydelig på viktigheten av utvikling av velferdsteknologi, og helse- og omsorgsministeren sier blant annet; «ny teknologi kan gi flere økt livskvalitet, og kan bidra til at flere kan bo lengre i eget hjem. Felles standarder vil gi helse- og omsorgssektoren og næringslivet tydeligere rammer for utvikling og anskaffelse av velferdsteknologi», sier Bent Høie.

Helsedirektoratet har startet

Helsedirektoratet er i gang med et stort prosjekt som skal se på hvordan tjenestene innen helse- og omsorgssektoren skal utvikles og organiseres. Undertegnede er med i referansegruppen til Helsedirektoratet som representant for bransjen. Jeg mener at dette kan bli et stort og viktig marked for utviklere og leverandører av automatiserte løsninger dersom myndighetene gjør de rette valgene og legger til rette for dette.

Næringsminister Monica Mæland understreker også dette når hun uttaler at «næringslivet er viktig for å løse fremtidens utfordringer innen helse og omsorg. Helsesektoren er et marked som vokse og byr på mange muligheter for norske bedrifter. Det er bra både for de somfor dem somjelp og for bedriftene at næringslivet involveres på en god måte.»

NFA med sitt store nettverk er også en viktig aktør og har en årlig konferanse som presenterer helse og medisinsk teknologi. Årets konferanse var i samarbeid med Lyse AS og ble arrangert i Stavanger i mai.

Mer info finnes på www.nfaplassen.no.