SAMFUNN

Valgflesket er servert

Senterpartiet: Bruk hele landet

Ta hele Norge i bruk til næringsvirksomhet og bosetting, er hovedbudskapet fra Senterpartiet (Sp). Morten Lund, leder av Næringskomitéen, mener mye av grunnlaget for verdiskapingen befinner seg langs kysten. Bedriftene bør ha en privat, aktiv og langsiktig eierstruktur.

Sp vil beholde nødvendige konsesjonslovgivning og ivareta den industrien som er basert på egne naturressurser og rimelig tilgang på kraft – og samtidig utvikle ny industri basert på nye ideer.

Prosessindustrien skal ikke betale markedspris for den energien de trenger.

Bedriftene må utvikle og forbedre dagens teknologi slik at miljøbelastningene fra næringslivet reduseres. Det er bra at for eksempel svovelavgiften benyttes til miljøtiltak.

Sp vil bygge gasskraftverk uten CO2-utslipp. Naturgass bør benyttes innenlands i Norge. Det er ikke fornuftig å brenne gassen og produsere elektrisitet til eksport, gassen er et industriråstoff. Den kan brennes der energien utnyttes best: Under kokeplaten og til vannoppvarming i private hjem.

Sp går inn for å bygge mini- og mikrokraftverk. Dessuten kan dagens kraftverk rustes opp slik at de blir mer effektive. I tillegg må vi naturligvis spare mer energi enn i dag. Men vi kommer ikke utenom vindkraft og andre fornybare energikilder – og sannsynligvis gasskraftverk i mindre omfang, sier Morten Lund.

Høyre: Styrke industrien

Høyre (H) vil ha en bedre balanse mellom offentlig og privat sektor, sier Ansgar Gabrielsen, partiets næringspolitiske talsmann. Også konkurranseutsatt næring må kunne utvikle seg. – Det er et problem at industriens andel av sysselsettingen synker.

Partiet vil gi bedre rammebetingelser til industrien ved å fjerne en rekke avgifter og se på skattenivået. Det er viktig å få bort el-avgift, konjunkturavgift, svovelavgift og andre miljøavgifter som konkurrentene ute ikke har, sier Gabrielsen.

H vil satse tungt på samferdsel. Over tid må prosessindustrien betale markedspris for energien, men ikke raskere enn konkurrentene utenlands.

Den private forskningsandelen er lav i Norge. Heller ikke den offentlige er høy. Overprisavskriving kan være en utvei for bedriftene, og Stortingen vil at den offentlige andelen må bli sterkere.

Naturgass bør vi foredle innenlands, og vi må bygge gasskraftverk før det CO2-frie kraftverket er helt klart. Innen enkelte områder innen IKT må vi kunne bli en spydspiss.

Investering i miljøtiltak kan gi konkurransefortrinn. H vil fjerne reguleringer og avgifter som hemmer utvikling av miljøvennlig teknologi, sier Ansgar Gabrielsen.

Arbeiderpartiet: Rettferdig fordeling

Arbeiderpartiet (Ap) vil ha et samfunn der skapte verdier fordeles rettferdig.

– Vi vil i neste stortingsperiode fjerne unødvendig ventetid for behandling ved sykehus og fortsette utbyggingen av eldreomsorgen. Medisiner på blå resept skal være gratis for uføretrygdede og for eldre over 67 år, sier politisk rådgiver Øyvind Slåke.

El-avgiften må reduseres og landets elektrisitetsforsyning sikres ved å ta i bruk nye fornybare energikilder. Gasskraftverk bør bygges i Norge med best tilgjengelig teknologi. I tillegg må vi styrke forskningen på gasskraftverk uten CO2-utslipp og satse mer på enøk.

Naturgassen må brukes innenlands til energi-, transport- og industriformål, sier Slåke, og henviser til Ap-LO-utvalget som er omtalt i TU 26 og 29.

Prosessindustrien har selv valgt å kjøpe den nødvendige kraften i markedet. Vår utfordring er å sikre nok tilgang på kraft for å møte industriens behov.

Arbeiderpartiet vil utvikle olje- og gassvirksomheten i nord. Regjeringen er i dialog med selskapene om rammebetingelsene for utbygging av Snøhvitprosjektet.

Næringslivet må stimuleres til økt forskning gjennom et tett og forpliktende statlig og privat samarbeid – og forskningen gjennom forskningsfondet må styrkes. Gjennom forpliktende, internasjonalt samarbeid vil Ap redusere utslippene av klimagasser og følge opp Kyotoavtalen.

Kristelig Folkeparti: Forskning kommer først

Selv om forskning er førsteprioritet, vil Kristelig Folkeparti (KrF) også ha troverdighet innen skole, familiepolitikkk og miljø. Partiet vil også følge opp tidligere løfter innen helse og omsorg: Kreft og psykiatri, sykehusplasser og omsorgsreformen i kommunene, sier første nestleder Einar Steensnæs.

Norge må begrense utslippene av klimagasser. Derfor går vi mot å bygge gasskraftverk med dagens teknologi.

Landets industri må basere seg på innenlandske råstoffer, og den må få bedre rammevilkår. Økte elavgifter er et feil virkemiddel. Vi bør være en industrinasjon og videreforedle mer – ikke bare produsere tjenester. Vi har et fortrinn i vår rene energi.

Energiknappheten betyr at vi må bygge gasskraftverk, men det må være forurensningsfritt. Mens vi forsker frem dette, må vi ty til enøk, bølgekraft, vannkraft, solenergi og annen fornybar energi. Blir vi nødt, må vi importere kraft i en viss tid. Et toprissystem på elkraft kan sikre at industrien ikke får konkurransevridning i forhold til internasjonale konkurrenter.

KrF vil benytte naturgassen i Norge i veksthusnæringen, som industriråstoff og i husholdningene i tettbygde strøk, sier Steensnes.

Dersom Snøhvit kan bygges ut uten å ramme fiskeressursene og miljøet, kan KrF gå inn for dette.

Senterpartiet: Skole og miljø

Styrke utdanningssystemet, fra barnehage til høyere forskergrad, er Sosialistisk venstrepartis (SV) hovedsatsing i årets valgkamp. – Det viktigste næringspolitiske grepet, er å tilrettelegge slik at landets kunnskaps- og forskningsmiljø ligger i front, sier Rolf Reikvam i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Partiet vil øke den offentlige forskningsinnsatsen med fem–seks milliarder kroner årlig.

SV vil ikke ha gasskraftverk, og sier nei til Snøhvitutbyggingen på grunn av usikre miljøkonsekvenser. Partiet går heller ikke inn for å bygge infrastruktur til industriell og privat bruk av naturgass i Norge.

– Vi må redusere energiforbruket og fornye eksisterende vannkraftverk og dermed øke effekten. Vi bør ha tilgang til tilstrekkelig energi fra vannkraft, dersom vi utnytter den bedre. Biobrensel vil være et viktig supplement, fremholder Reikvam.

På sikt bør prosessindustrien betale markedspris for kraft.

Fremskrittspartiet: Kutte avgifter

Styrke og omorganisere helsevesen og eldreomsorg, samt skatte- og avgiftslettelser, er Fremskrittspartiets fanesaker. Men også industripolitikk og forskning hører inn under partiets velferdsbygging, ifølge første nestleder Siv Jensen, som lover mer til forskning og utvikling: – Forskning genererer økt verdiskaping. Stjerneeksempelet er fiskeoppdrett som har hatt en formidabel vekst. For å øke verdien av havbruk ytterligere, bør vi stimulere næringen slik vi gjorde i oljealderens fremvekst.

Lav vekst i bruttonasjonalprodukt bekymrer Jensen. – Regjeringens vekstplaner er altfor lite ambisiøse.

Frp fremholder redusert skatte- og avgiftsnivå, mindre byråkrati og harmonisering av norske lover og regler i forhold til internasjonale regler, som sentrale grep for å sikre næringslivet stabile rammevilkår og økt konkurranseevne. – På lang sikt vil vi overføre arbeidskraft fra offentlig til privat sektor, fremholder Siv Jensen.

Frp sier ja til Snøhvitutbyggingen, men har ikke tatt stilling til en eventuell særskattepakke til utbyggerne. Prosessindustrien bør betale markedspris for kraft. Norge bør bygge gasskraftverk, og staten bør finansiere utbygging av infrastruktur for økt bruk av naturgass.

Venstre: Skatt og innvandring

Venstre proklamerer arbeidsinnvandring som et viktig instrument for å sikre velferden: – Vi trenger økt arbeidsinnvandring for å sikre norsk industri og næringsliv tilgang til arbeidskraft, sier nestleder Gunnar Kvassheim.

Dernest er omlegging av skattepolitikken, til et flat skatt-regime, samt økt forskningsinnsats, viktig for å bedre rammevilkårene for næringslivet.

Venstre kaller seg miljøpartiet, og har brukt deler av valgkampen til å fokusere radioaktive utslipp fra atomgjenvinningsanlegget i Sellafield. Partiet er skeptisk til Snøhvitutbyggingen fordi miljøkonsekvensene synes å være store. Norge bør derimot bygge gasskraftverk, forutsatt null utslipp av CO2.

Naturgass bør vi absolutt ta i bruk i større grad. Kvassheim ser store muligheter både innen industri, til transport og i husholdninger. – Venstre går inn for statlig medvirkning i utbygging av infrastruktur.

Prosessindustrien bør betale markedspris. – Norge bør stabilisere energiforbruket, etter modell fra andre land, eksempelvis Tyskland. Vi har et stort sparepotensial, og bør sette som målsetting å stabilisere forbruket innen 2010, og redusere det innen for eksempel 2020, utfordrer Kvassheim.

Les mer om: