Utfordring for arkitekter

Trondheim: - Det nedbrente kvartalet i Nordre gate i Trondheim skal gjennoppstå som en attraksjon, både når det gjelder arkitektur og funksjoner, lover byplansjef Ann-Magrit Harkjær.

Kommunen er planmyndighet og allerede tidlig i januar la Harkjær frem et forslag for bygningsrådet når det gjelder videre prosess for gjenoppbyggingen.

Gjeldende reguleringsplan er Midtbyplanen som har som formål å ta vare på Trondheims karakter som treby samtidig som man ønsker å sikre en gradvis videreutvikling av særpreg og helhetsmiljø.

Harkjær ønsker å lage et planprogram som gir mer spesifikke krav til utformingen av kvartalet. Fremdriftsplan for oppbyggingen er imidlertid avhengig av at tomteeierne ønsker samarbeid, og byplansjefen oppfordrer tomteeierne til å sette i gang en arkitektkonkurranse for å få flere gode forslag.

Ønsker samarbeid

- Vi ønsker i aller høyeste grad et godt samarbeid, understreker Nils Kristian Nakstad.

Han har en koordineringsfunksjon for tomteeierne overfor kommunen. Tomteeierne har igjen engasjert firmaet PTL-Løken for å ivareta prosjektlederfunksjonen i oppstartsfasen med utarbeidelse av planprogram og funksjonsprogram.

Nakstad vil imidlertid ikke love at det blir utlyst en samlet arkitektkonkurranse for kvartalet: - Det er for tidlig å si noe om dette nå, 12 grunneiere skal si sitt før vi eventuelt utlyser en konkurranse, understreker Nakstad.

Strenge krav

Arealet er i dag regulert til kontor/forretninger i tillegg til boligformål. Byplansjef Harkjær ønsker at det tas hensyn til kvartalets funksjoner før brannen, med en blanding av butikker, serveringssteder og boliger. Midtby-planen legger opp til fire etasjes bebyggelse med muligheter for å gå høyere. Harkjær sier at det er uaktuelt å bygge ut hele kvartalet med fire etasjer. Her kommer kravet i Midtbyplanen om tilpasning til eksisterende miljø inn, blant annet i forhold til naboene på motsatt side av gateløpene.

Neste skritt er å utarbeide et planprogram for utbyggingen i samråd med utbyggerne. Her er det flere viktige forhold som må avklares, blant annet arkeologien i området, høyder og volum, utforming og materialbruk, parkering, funksjoner og reguleringsformål.

Arkeologisk interessant

På første rivingsdag fant arkeologene en gammel hvelvkjeller ingen har visst om. Den kan være fra 1600-tallet og ble avdekket da man begynte å rydde tomta. Det er kultursjiktet i dybden 1,5 meter som er mest interessant for arkeologene.