NYHETER_BYGG

Utbygging krever nye geologi-kunnskaper

Østlandsområdet er i sterk vekst. Milliarder av kroner pløyes inn i infrastruktur. I dette pressområdet pågår blant annet landets største investeringsprosjekt utenfor oljesektoren; en utbygging av dobbeltspor på jernbanestrekningen Asker-Sandvika til fire milliarder kroner.

Landets største utbygging

Aktiviteten fører til økt behov for geologisk kunnskap. Målet er at utbyggingen kan gjennomføres mest mulig kostandseffektivt og med minst mulig skade på miljøet. Her bor det nesten to millioner mennesker. Den store utbyggingen av boliger, næringsbygg, veier og jernbaner, kan være kilde til både arealkonflikter og miljøbelastninger.

NGU utvikler nå nye kart og produkter som er tilpasset denne sterke utviklingen i Oslo-regionen. NGU oppdaterer en rekke datasett gjennom en ny og bred geologisk kartlegging og prøvetaking, støttet av geofysiske målinger fra både båt, fly og satellitter.

Samordner geologiske data

Prosjektet Geologi i Oslo-regionen (GEOS) er et system for innhenting og samordning av geologiske data. På et informasjonsmøte i Oslo nylig, presenterte prosjektleder Odleiv Olesen ved NGU prosjektet GEOS for deltakere fra Jernbaneverket, Oslo Vei AS og 13 kommuner i Østfold, deler av Buskerud, Oslo og Akershus.

Sammen med andre involverte forbereder NGU nå kurs om både utløsning av leirskred og om forskrifter for forurenset grunn.

På møtet i Oslo var GEOS-presentasjonen delt inn i to seksjoner; miljøgeokjemi og utbyggingsgeologi. Brukerne engasjerte seg godt i diskusjonene og NGU fikk mange innspill som nå skal tas med oss videre i arbeidet. I tillegg ønsker NGU å orientere brukere i Vestfold og resten av Buskerud i samarbeid med regiongeolog Sven Dahlgren allerede før sommerferien.

Satsingen omfatter arbeid med tunneler, veier og jernbanetraseer, grunnvarme, grunnvann, vannrensing, radon i hus, skredfare, innsynkning av boligområder, forurensing av byjord, arealkonflikter og produksjon av byggeråstoffer som sand, grus og pukk.

Det prioriterte området strekker seg fra Gardermoen i nord til Halden og Porsgrunn i sør.

Operaen synker

Allerede etter knapt et års arbeid har GEOS-prosjektet produsert resultater:

Bydelen Bjørvika i Oslo synker med mellom fem og ti millimeter i året. Det viser analyser av radardata målt fra satellitt. Kartleggingen avdekker blant annet en av utfordringene ved byggingen av landets nye operahus.

Flymålinger har identifisert den forhøyede, naturlige radioaktive strålingen fra berggrunnen og løsmassene. NGU og Statens strålevern undersøker sammenfall mellom resultatene fra denne kartleggingen og forekomsten av radongass i inneluft.

Dype boringer inn i grunnfjellet i Oslo-området har økt kunnskapen om hvordan varme produseres og transporteres i ulike bergarter på forskjellige dyp. Resultatene vil være til hjelp ved planlegging av større grunnvarmeanlegg.

Sprekkdannelser og forkastninger i fjell kan avdekkes ved geofysiske målinger. Mer informasjon om mulige problemer ved tunneldriving kan gi samfunnet stor innsparing både i planleggings- og utbyggingsfasen.

Også grunnforskningen er tilgodesett: Ny forskning rokker nå ved vedtatte sannheter om Oslo-riften. Jordskorpen under den gamle riftdalen ved Oslo ser etter alt å dømme annerledes ut enn tidligere antatt. Resultatene kan få betydning også for vurderingen av store riftbasseng i Norskehavet.

Mange fagfelt samlet

En rekke fagfelt er knyttet til det omfattende GEOS-prosjektet som skal pågå fram til 2007:

God planlegging av veier og jernbanetraseer er selvsagt viktig. I Oslo-regionen forberedes det blant annet bygging av 40 nye tunneler. Det sier seg selv at god innsikt i fjellets egenskaper og erfaringer med hva slags grunnlagsdata som trengs, er nødvendig for å gjennomføre tunnelarbeider på en faglig forsvarlig og kostnadseffektiv måte.

NGU arbeider også med å utvikle mer og nødvendig kunnskap om grunnvarme som energikilde, skredfare ved utbygging i områder med kvikkleire undersøkes, og setninger i grunnen i byer og tettsteder overvåkes. NGU vil også fremme forskning innenfor den geologisk særegne Oslo-riften.

I tillegg handler det om å bidra til å utbre godt grunnvann som drikkevann utenfor byene, følge bruken av løsmasser til infiltrasjon av avfallsvann, støtte kartleggingen av radon-problem i boliger, og sørge for en fornuftig forvaltning av byggeråstoffer som sand og grus. Også forurensing av byjord er et prioritert område.

Ett av målene er å bidra til at geologisk kunnskap formidles på et lettfattelig måte, og sørge for å øke informasjonen om betydningen av geologi for samfunnsutviklingen.

I Oslo-regionen forberedes det blant annet bygging av 40 nye tunneler.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.