Ustyrlige departement

ER FORSKNINGSRÅDET PROBLEMET? Evalueringen av Norges forskningsråd som ble lagt frem før jul 2001, utløste en het debatt om hvordan organet for tildeling av forskningsmidler Norge skal se ut. Noen vil tilbake til tiden før de gamle forskningsrådene ble slått sammen, noen vil beholde Forskningsrådet som det er og noen vil opprette et nytt innovasjonsråd ved siden av et justert forskningsråd.

Ingen av dem fikk medhold da regjeringen 28. mai la frem sine planer. Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet slo kort og godt fast at det skal være ett forskningsråd, men endringene vil bli så store at det i realiteten blir et nytt forskningsråd. Nå er det styringsmodeller og prioriteringer som skal avklares.

Forskningsrådets nåværende rolle er til tider uklar. Da Forskningsrådet ble opprettet, fikk det to hovedfunksjoner. Det skulle på den ene siden gi regjeringen råd om forskningspolitikken og på den andre fordele midler til forskningsprosjekter. Det er en vanskelig for ikke å si umulig balansegang når de samme personene både skal gi råd til regjeringen og fordele pengene som blir bevilget fra den samme regjeringen. Rådgiverrollen har i liten grad kommet til syne. Samarbeidsregjeringen har da også overtatt rådgiveroppgaven ved å vitalisere regjeringens forskningsutvalg. Det nye forskningsrådet vil derfor få mindre betydning som selvstendig rådgiver.

Det største problemet for Forskningsrådet har likevel vært at bare en liten del av offentlige midler til forskning kanaliseres via rådet. Størstedelen av de offentlige midlene til forskning går direkte fra departementene, fra offentlige etater og kommuner. Forskningsrådets innflytelse over hvor offentlige midler brukes, er derfor langt mindre enn all diskusjonen rundt rådets fremtid skulle tilsi. Dette må regjeringen ta tak i når Forskningsrådet nå endres. Men det vil ikke skje uten kamp. Kristin Clemet og regjeringens forskningsutvalg får en minst like tøff utfordring med å temme departementene som å tilfredsstille Stortinget og forskningsmiljøene.

Forskningsrådets innflytelse er langt mindre enn støyen skulle tilsi

Les mer om: