ARKIVNYHETER

Umodent marked med vesentlig forbedringspotensial

Thorleif Sunde i Dovre Group overleverer evalueringsrapporten om funksjonskontrakter til statsråd Magnhild Meltveit Kleppa.
Thorleif Sunde i Dovre Group overleverer evalueringsrapporten om funksjonskontrakter til statsråd Magnhild Meltveit Kleppa. Bilde: Jarle Skoglund
Jarle Skoglund
7. apr. 2010 - 13:22

I rapporten som i dag ble overlevert samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa, heter det at tiden siden etablering av ordningen med funksjonskontrakter i 2003 har vært preget av mange utfordringer, både for leverandørene og bestiller. - De seneste årene er det gjennomført en rekke justeringer av regimet for konkurranseutsetting, og blant disse finnes tiltak som trekker i positiv retning. Det finnes imidlertid fortsatt et vesentlig forbedringspotensial, og evalueringen tar opp forhold som det bør arbeides videre med, sa Thorleif Sunde fra Dovre Group.Bedre standard

-Til tross for over sju år med konkurranseutsetting må fortsatt markedet for funksjonskontrakter, og kontraktene i seg selv, betegnes som umodne. Den generelt lave modenheten i denne delen av bransjen, tempoet i etableringen av funksjonskontraktregimet og omstendighetene omkring etableringen av Mesta er forhold som har vært sentrale for utviklingen av kostnader, kvalitet og konkurransesituasjonen, heter det i rapporten.

Manglende kvalitetsindikatorer, både fra tiden før og etter konkurranseutsetting, har gjort det vanskelig for Dovre Gruup å konkludere om kvalitetsutvikling over tid uten forbehold. Evalueringen har imidlertid identifisert flere forhold som til sammen antyder at kvaliteten av drift og vedlikeholdet på vegen er blitt bedre siden tiden før konkurranseutsetting.Ikke billigere

Statens samlede kostnader til de drifts- og vedlikeholdsoppgavene som omfattes av funksjonskontraktene gikk ned etter konkurranseutsetting, men er nå på et noe høyere nivå enn før konkurranseutsetting, etter en markert prisøkning i 2008 og 2009. Evalueringen viser at prisøkningen i 2008 og 2009 er vel så høy som de tallene som tidligere er kommunisert av Statens vegvesen. Ferske tall fra konkurranser i 2010 viser en fortsatt stigende trend.Lite tilfredsstillende konkurranse

Konkurransesituasjonen må betegnes som lite tilfredsstillende, med begrenset konkurranse om en vesentlig andel av det totale antallet kontrakter og store prisforskjeller mellom tilbyderne i enkeltkonkurranser. Lav konkurranse gir sårbarhet for taktisk prising fra opportunistiske entreprenører. For at Statens vegvesen skal unngå å havne i tvangssituasjoner anbefales det å etablere alternative gjennomføringsstrategier som vern mot følgene av lav konkurranse. En troverdig reserveplan, plan B, vil i seg selv påvirke konkurransesituasjonen. Dagens regime inneholder bestemmelser som gir Statens vegvesen en viss handlefrihet, men det er ikke tilstrekkelig oppmerksomhet på dette temaet, skrives det i rapporten.

- Jeg vil gå nøye gjennom rapporten. Sammen med rapporten fra Riksrevisjonen fra sist høst, har vi nå viktige bidrag som grunnlag for å styrke drifts- og vedlikeholdsarbeidet på vegene våre, sa Magnhild Meltveit Kleppa, da hun mottok rapporten.

Les mer om: