Trude Tronerud Andersen kommer fra stillingen som seksjonsleder for Plan- og forvaltning for Voss og Hardanger i Statens vegvesen (Bilde: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen)

Trude Tronerud Andersen blir direktør for Vegtilsynet

- Jeg er glad for å få Andersen som direktør for Vegtilsynet. Hun har en erfaringsbakgrunn som vil være viktig for tilsynet. At hun kjenner Statens vegvesen etter to år i etaten vil også være nyttig, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Trude Tronerud Andersen kommer fra stillingen som seksjonsleder for Plan- og forvaltning for Voss og Hardanger i Statens vegvesen. 36-åringen er utdannet siviløkonom - og har blant annet bred erfaring med virksomhetsutvikling og –styring etter ni år i Hydro-/Statoil-systemet.

Bygger fra bunn

- Jeg ser fram til å være med å etablere og bygge opp det nye vegtilsynet. Jeg håper at jeg med min bakgrunn kan ha mye å bidra med både i den kommende oppbyggingsfasen og når tilsynet kommer i operativ drift, sier Andersen.

Stortinget vedtok høsten 2010 å legge Vegtilsynet til Statens vegvesen i en egen enhet direkte under vegdirektøren. Det skal være et tydelig organisatorisk og styringsmessig skille mellom Vegtilsynet og den øvrige virksomheten i etaten.

Vegtilsynet er nå under etablering – og skal være operativt i løpet av 2012 med Voss som kontorsted.

Samferdselsdepartementet arbeider for tiden med en instruks for Vegtilsynet.

Målet med tilsyn med veginfrastrukturen er å bedre sikkerheten for transport på veg i tråd med nullvisjonen og nasjonalt fastsatte mål. Tilsynsfunksjonen bygges opp som et risikobasert systemtilsyn, som skal føre tilsyn med at vegeierne har tilstrekkelige prosesser, prosedyrer og styringssystemer for å ivareta sikkerheten etter fastsatte krav.

I første omgang etableres tilsyn kun for det statlige vegnettet. Tilsyn med hele det offentlige vegnettet vil kunne være på plass så fort nødvendig lovarbeid er ferdigstilt.